PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

תנאים והתניות בנושא קודי שובר של PSN

1.           קוד שובר זה (להלן "קוד שובר") מונפק על-ידי Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited בכתובת Y 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom ‏(Company Reg. no 6020283) (להלן "אנחנו", "אנו" ו"שלנו").  כאשר אנו מתייחסים "אליך" או לדבר מה "שלך", אנו מתכוונים למקבל קוד השובר.

2.            כדי לממש קוד שובר, תזדקק (א) לחומרה המצוינת, (ב) לחשבון PlayStation™Network הרשום במדינה שאליה קוד השובר מתייחס (ג) ולשירותי אינטרנט (למשל פס רחב, Wi-Fi או אינטרנט נייד, בהתאם לפלטפורמת Sony שלך).  האחריות על עלויות שירותי האינטרנט והחיבור לאינטרנט מוטלת עליך.

3.           על מנת לפתוח חשבון, עליך להיות בגיל 7 ומעלה ולאשר את תנאי השירות, התנאים וההתניות בנושא קודי שובר, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בתוכנה, הזמינים בכתובת www.playstation.com/legal/PSNTerms.  אם גילך פחות מ-18, הורה או אפוטרופוס חוקי חייב לפתוח חשבון וליצור חשבון בן משפחה/חשבון משנה עבורך.  אם בבעלותך חשבון משנה/חשבון בן משפחה אשר גילו פחות מ-18, עליך לקבל את הסכמת מנהל המשפחה/בעל החשבון הראשי לפי מימוש קוד שובר זה.

4.           אלא אם נאמר אחרת, ניתן להשתמש בקודי שובר פעם אחת בלבד, עבור חשבון יחיד.  בכפוף לחוק החל, לא ניתן להחליף, להעביר, למכור או להחזיר קודי שובר תמורת מזומן או אשראי (פרט להרשאה להעניק קוד שובר שרכשת לאדם אחר כמתנה).

5.           קודי שובר לא יוחלפו במקרה של אובדן, נזק, גניבה או שימוש אחר ללא רשותך.  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים או להשעות חשבונות משתמש ולבקש אמצעי תשלום אחרים, וכן לבצע את כל הפעולות הדרושות כדי להגן על האינטרסים שלנו, אם קוד שובר מתקבל במרמה ונעשה בו שימוש ב-PSN או על מנת לשלם תמורת תוכן/שירותים. 

6.           ייתכנו הגבלות ספציפיות נוספות על תוכן/שירותים מסוימים הזמינים באמצעות קודי שובר, למשל הגבלת גיל וזכויות שימוש, כולל תנאי השימוש בתוכנה.  ילדים לא רשאים לממש שוברים או לגשת לתוכן המוגבל לגילאים גדולים יותר.

7.            ניתן לממש קוד שובר רק במדינות שבהם התוכן/שירותים זמינים.  עשויות לחול מגבלות טריטוריאליות נוספות.

8.            אם קוד שובר פגום, הסעד היחיד שלך, והחבות היחידה שלנו, הם החלפת קוד שובר מסוג זה.  במידה המותרת על-פי החוק המקומי החל, אנו וכל מחזיקי הרישיון שלנו, החברות המסונפות אלינו ובעלי הרישיון שלנו לא נושאים בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, הקשורה לקודי שובר, כולל, ללא הגבלה, כל אחריות מפורשת או משתמעת באשר ליכולת הסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, ומתנערים מכל חבות כלפיך הנובעת מהשימוש שלך בקוד השובר.  ייתכן שמוקנות לך זכויות משפטיות אחרות כצרכן אשר אינן מושפעות מהתנאים וההתניות האלה.

9.            אנו רשאים להקצות את התנאים וההתניות האלה לכל חבר בקבוצת החברות של Sony ללא הסכמתך, בתנאי שהקצאה כזו אינה משפיעה לרעה על זכויותיך במסגרת תנאים והתניות אלה.

10.        כאשר קודי שובר זמינים כחלק ממבצע פרסומי, יש להפנות כל תלונה הקשורה למבצעים האלו אל מקדם המבצע.

11.       מילויי ארנק: קודי שובר המשמשים לצורך הוספת כספים לארנק של (להלן "קודי שובר למילוי ארנק") ניתנים למימוש רק על-ידי בעלי חשבון בגילאי 18 ומעלה.  ניתן להשתמש בקודי שובר למילוי ארנק רק לצורך הוספת כספים בחשבונות אשר רשומים במדינת ההנפקה של קוד השובר למילוי הארנק.    בעלי חשבון מנהל משפחה/חשבון ראשי רשאים להעניק לבני משפחה/חשבונות משנה גישה לארנק של חשבון מנהל המשפחה, ולהגדיר מגבלת הוצאות חודשית. ניתן להשתמש בקודי שובר למילוי ארנק רק לצורך רכישת תוכן/שירותים.

12.        מנויים: ייתכן שיידרש כרטיס אשראי/חיוב.  המנויים ממשיכים עד לביטולם, והחיוב עבורם מתבצע באופן אוטומטי בסוף תקופת החיוב של תקופות עוקבות בהתאם לתנאי השירות של PSN.  תחויב במחיר הנקוב בחנות PS עבור המנוי שרכשת, אשר תקף בתאריך התפוגה של תקופת החיוב. אנו נודיע על שינויי מחירים בהמשך באמצעות דואר אלקטרוני. אתה מסכים לכך שדמי המנוי החוזרים ייגבו באופן אוטומטי.  אם הסכום בארנק PSN שלך אינו מספיק, היתרה הדרושה תחויב לאמצעי התשלום הרשום עבור חשבונך (אם הוא קיים), אלא אם תשבית את האפשרות [מימון אוטומטי].  ניתן לבטל את המנוי בכל שלב, כך שתוקף המנוי יפוג בסוף תקופת החיוב הנוכחית באותה עת. לא יתקבל החזר כספי עבור תשלומים שכבר התבצעו. הוראות לסיום המנוי נמצאות בכתובת www.playstation.com/get-help/help-library/התנאים וההתניות המלאים נמצאים במסגרת תנאי השירות של PSN, בכתובת www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.       מנויי PlayStation®Plusהתוכן/שירותים של PlayStation®Plus משתנים בהתאם לגיל של המשתמש המממש. ייתכן שתכונות מקוונות של משחקים ספציפיים יוסרו לאחר הודעה מראש הנמסרת פרק זמן סביר לפני ההסרה. המשחקים הכלולים במנוי כפופים לשינוי. זמינות השירות אינה מובטחת.

14.       מנוי PlayStation®Now: קודי שובר של PS Now ניתנים למימוש רק על-ידי בעלי חשבון בגילאי 18 ומעלה. משחקי PS Now ותכונותיהם כפופים לשינוי. המשחקים מוזרמים ברזולוציה של עד 720p וייתכנו הבדלים ביניהם לבין משחקים שהורדו או משחקים מבוססי-דיסק. תוספים והרחבות (DLC) אינם תואמים למשחקים מוזרמים. כדי להזרים משחקים, משתמשים זקוקים לחיבור אינטרנט עם מהירות מינימלית של ‎5 Mbps. זמינות השירות אינה מובטחת. ייתכן שמשתמשים יצטרכו להמתין כדי לקבל גישה לכותרים מסוימים. לא כל תכונות הרשת/המערכות נתמכות. זמין ב-PlayStation®4 ובמחשבי Windows. עבור מחשבי Windows, ייתכן שיחולו דרישות מערכת (כולל בקר). ראה: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.       מנויי גרסת הניסיון של PlayStation®Plus ו-PS Now: אזהרה בנוגע למעבר אוטומטי מגרסת ניסיון למנוי: אם אתה זכאי לגרסת ניסיון ולא תבטל את מנוי גרסת הניסיון של PlayStation®Plus או PlayStation®Now לפני סוף גרסת הניסיון (פעולה שניתן לבצע על-ידי כיבוי האפשרות 'חידוש אוטומטי' בסעיף 'ניהול מנויים' של ניהול החשבון), היא תועבר באופן אוטומטי למנוי שוטף בתשלום המחויב מראש על בסיס חודשי, לפי המחיר הנקוב ב-PS Store במועד התשלום.  המשתמשים המנויים הנוכחיים במסגרת המנוי הרלוונטי אינם זכאים לגרסת ניסיון. לכל משתמש כשיר מותרת גרסת ניסיון אחת בלבד.

16.       איך כללים אלה נאכפים?

16.1.    אם אתה משתמש ב-PSN בתור צרכן:

16.1.1.  תנאים אלה, כל חוזה שנוצר בהתאם להם וכל מחלוקת שעשויה לצוץ בקשר אליהם יהיו כפופים לחוק אנגליה וויילס וייקבעו לפיהם, אבל אתה זכאי להגנה נוספת של החוקים המחייבים במדינה שבה אתה מתגורר. החוקים המחייבים במדינה שבה אתה מתגורר יקבלו עדיפות על פני החוקים של אנגליה וויילס.

16.1.2.  יש לנו אפשרות לאכוף תנאים אלה בבית משפט במדינה שבה אתה מתגורר.

 16.1.3.  יש לך אפשרות לאכוף תנאים אלה בבית משפט במדינה שבה אתה מתגורר, או במקום שבו רשומה החברה שלנו. 

16.2. במידה ואתה משתמש ב-PSN שלא בתור צרכן:

16.2.1. תנאים אלה, כל חוזה שנוצר בהתאם להם וכל מחלוקת שעשויה לצוץ בקשר אליהם יהיו כפופים לחוקי אנגליה וויילס וייקבעו לפיהם; וכן

 16.2.2. בתי המשפט של אנגליה וויילס יזכו לסמכות שיפוט בלעדית.

17.       אם יש לך שאלות לגבי השימוש בקודי שובר, עבור לשירות הלקוחות שלנו בכתובת www.playstation.com/get-help/help-library/ .