playstation.com

Jogi információk

PLAYSTATION®VR2 ESZKÖZSZOFTVERRE VONATKOZÓ LICENCMEGÁLLAPODÁS (1.1-s verzió)

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A PLAYSTATION®VR2 ESZKÖZSZOFTVERRE VONATKOZÓ LICENCMEGÁLLAPODÁST („MEGÁLLAPODÁS”), HOGY MEGISMERJE A JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT.

A MEGÁLLAPODÁS ÖN ÉS A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE”) KÖZÖTT KÖTTETIK. A SIE PLAYSTATION®VR2 RENDSZERE („ESZKÖZ“) SZOFTVERÉNEK ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA KIFEJEZETTEN KIZÁRÓLAG A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEK ELFOGADÁSA UTÁN ENGEDÉLYEZETT. AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY A LAKHELYE SZERINTI JOGHATÓSÁG TÖRVÉNYEI ALAPJÁN ÖNNEK JOGÁBAN ÁLL SZERZŐDÉST KÖTNI, VALAMINT ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEINEK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYÉT.

Ön a Megállapodást a saját, valamint minden más olyan személy nevében fogadja el, akik hozzáférnek vagy használják: (i) az Eszközét; vagy (ii) a PlayStation™Network-fiókját („Fiók”) ezen az Eszközön, amely az Ön tulajdonát képezi vagy az ellenőrzése alatt áll. Ön a felelős azért, hogy az Eszközét használó személyek a Megállapodás feltételeit betartsák.

A SIE fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül a Megállapodás feltételeit időről időre módosítsa. A Megállapodás legfrissebb verziója mindig felülírja az összes korábbi verziót.

A Megállapodás az Eszközön található bármely eszközszoftverre és firmware-re, valamint azok javításaira, frissítéseire, fejlesztéseire és új verzióira vonatkozik. A jelen bekezdésben ismertetett összes szoftverre és firmware-re a jelen Megállapodás a továbbiakban együttesen a „Szoftver“ kifejezéssel hivatkozik.

Amennyiben Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában, Óceániában, Indiában, az Orosz Föderációban vagy Ukrajnában tartózkodik, a PS5 rendszerrel való használatra rendelkezésre bocsátott összes játékot és egyéb szoftvert Önnek nem eladjuk, hanem licenccel bocsátjuk rendelkezésére a következő címen található Szoftverhasználati Feltételek értelmében: https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Amennyiben Észak-, Dél- vagy Közép-Amerikában tartózkodik, a PS5 rendszerrel való használatra rendelkezésre bocsátott összes játékot és egyéb szoftvert Önnek nem eladjuk, hanem licenccel bocsátjuk rendelkezésére a következő címen található Szoftverterméklicenc-megállapodás értelmében: http://us.playstation.com/softwarelicense.

MEGJEGYZÉS: AMENNYIBEN ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VAGY ÉSZAK-, KÖZÉP- VAGY DÉL-AMERIKA VALAMELY ORSZÁGÁNAK LAKÓJA, A MEGÁLLAPODÁS EGY RENDELKEZÉST TARTALMAZ A KÖTELEZŐ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS A CSOPORTOS KERESETTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA VONATKOZÓAN, AMELY KIHAT AZ ÖN A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI JOGAIRA BÁRMELY VITA VONATKOZÁSÁBAN (A 8. SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT) ÖN ÉS BÁRMELY „SONY ENTITÁS” KÖZÖTT (A 8. SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT). ÖNNEK JOGÁBAN ÁLL A KÖTELEZŐ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS A CSOPORTOS KERESETTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKTŐL ELÁLLNI A 8. SZAKASZBAN FOGLALTAK SZERINT.

 

1. BIZTOSÍTOTT LICENC

A Megállapodás feltételeinek megfelelően a SIE korlátozott, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, át nem ruházható, visszavonható jogot biztosít Önnek a Szoftver kizárólag az Eszközön való használatára vonatkozóan. A Szoftver jelenlegi verziójától eltérő korábbi verziók használatára vonatkozó jogai megszűnnek, amint a Szoftver legújabb verzióját Ön megkapja vagy az Eszközre telepíti.

A SIE által licencelt külső szoftverekre, technológiákra vagy szolgáltatásokra vonatkozó bizonyos licencfeltételek megkövetelhetik, hogy a SIE tájékoztatást és licencfeltételeket biztosítson Önnek az adott külső szoftverekre, technológiákra és szolgáltatásokra vonatkozóan. Az ilyen tájékoztatásokat és licencfeltételeket a  playstation.com/en-us/ps-vr2/oss  helyen éri el, vagy valamely, a SIE által arra alkalmasnak ítélt egyéb helyen.

A Szoftver használatára vonatkozó összes jogot csak licenc formájában biztosítjuk, és Ön nem szerez tulajdonjogot vagy egyéb jogcímet a Szoftver vonatkozásában. A Szoftverre vonatkozó összes szellemi tulajdonjog a SIE és licencadói birtokában marad. A Szoftver bármely használata vagy elérése a jelen Megállapodás feltételei és a vonatkozó szellemi tulajdonjogi törvények hatálya alá tartozik. Hacsak a Megállapodás kifejezetten máshogy nem rendelkezik, a SIE és licencadói minden jogot fenntartanak a Szoftverre vonatkozóan.

 

2. MEGKÖTÉSEK

Ön (i) nem terjesztheti, másolhatja, adhatja bérbe, engedélyezheti vagy kölcsönözheti tovább, teheti közzé, módosíthatja, javíthatja, adaptálhatja vagy fordíthatja le a Szoftvert, (ii) nem fejtheti és fordíthatja vissza vagy módosíthatja a Szoftvert, és nem hozhat létre származékos műveket a Szoftverből, vagy kísérelhet meg Szoftver-forráskódot előállítani annak objektumkódjából, (iii) nem használhat fel nem engedélyezett, illegális, hamisított vagy módosított hardvereket vagy szoftvereket a Szoftverrel, (iv) nem használhat eszközöket az Eszköz titkosítási, biztonsági vagy hitelesítési mechanizmusainak felülbírálására, letiltására vagy megkerülésére, (v) nem telepítheti újra a Szoftver korábbi verzióit („visszaállítás“), (vi) nem sérthet meg semmilyen törvényt, rendelkezést vagy szabályozást, illetve a SIE vagy bármely külső fél jogait a Szoftver elérésére vagy használatára vonatkozóan, (vii) nem használhat semmilyen hardvert vagy szoftvert azzal a céllal, hogy elérje, hogy a Szoftvert nem engedélyezett, illegális vagy kalózszoftvereket vagy -hardvereket elfogadjon vagy használjon; (viii) nem szerezheti meg a Szoftvert a SIE által engedélyezett terjesztési módoktól eltérő módon, illetve (ix) nem használhatja a Szoftvert más módon, kizárólag az Eszközzel a mellékelt dokumentációnak megfelelően és az engedélyezett szoftverekkel vagy hardverekkel együtt, beleértve a Szoftver az Eszközzel használható nem engedélyezett szoftverek vagy hardverek tervezéséhez, fejlesztéséhez, frissítéséhez vagy terjesztéséhez való felhasználását.

Ezek a korlátozások az Ön lakhelye szerint joghatóság törvényei által megengedett legnagyobb mértékig alkalmazandóak.

 

3. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK, KÜLSŐ MEGÁLLAPODÁSOK ÉS TARTALMAK

A SIE bizonyos Szoftverfrissítéseket, -fejlesztéseket vagy -szolgáltatásokat biztosíthat Önnek. Egyes frissítéseket, fejlesztéseket vagy szolgáltatásokat esetenként automatikusan, előzetes értesítés nélkül érhet el, ha a PlayStation™Network rendszerbe bejelentkezik, másokat pedig a SIE webhelyén vagy az engedélyezett csatornákon keresztül érhet el. Ön hozzájárul, hogy a SIE az ilyen automatikus frissítéseket, fejlesztéseket és szolgáltatásokat Önnek biztosítsa. A szolgáltatások tartalmazhatják a Szoftver legújabb frissítéseit vagy a Szoftver új kiadásának letöltését, amely biztonsági javításokat, új technológiákat vagy új konfigurációkat és funkciókat is tartalmazhat a nem engedélyezett vagy kalóztartalmak elérésének, vagy a nem engedélyezett hardverek vagy szoftverek az Eszközzel való használatának megakadályozására.  Az ilyen frissítések, fejlesztések és szolgáltatások hatással lehetnek az Eszköz működésére, és a SIE nem vállal felelősséget az Ön irányában az ilyen hatásokért vagy a telepítési folyamat által okozott károkért.

A Szoftver legújabb verzióját Önnek a lehető leghamarabb telepítenie vagy telepíttetnie kell. Egyes frissítések, fejlesztések vagy szolgáltatások módosíthatják az aktuális konfigurációját, adat- vagy tartalomvesztést, illetve funkció- vagy szolgáltatásvesztést okozhatnak.

Külső felek további szolgáltatásokat vagy tartalmakat is elérhetővé tehetnek, amelyek külön szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat elfogadását követelhetik meg. A szoftver hivatkozhat, megjeleníthet, illetve hivatkozásokat jeleníthet meg külső felek által önállóan üzemeltetett vagy karbantartott webhelyekre vagy tartalmakra („Külső tartalmak és hivatkozások”).

A SIE és társult vállalatai a Külső tartalmakat és hivatkozásokat nem felügyelik vagy szabályozzák, illetve azokat nem monitorozzák, hagyják jóvá, támogatják, garantálják vagy szponzorálják. A SIE és társult vállalatai a Külső tartalmak és hivatkozások kapcsán nem vállalnak felelősséget az Ön irányában. Ön a Külső tartalmakat és hivatkozásokat a saját felelősségére használhatja, az ezzel kapcsolatos minden felelősség és következmény Önt terheli.

 

4. ADATGYŰJTÉS/HITELESÍTÉS

Az Eszközről gyűjtött minden adat feldolgozása a SIE az Ön régiójára vonatkozó adatvédelmi szabályzatának megfelelően történik. A gyűjtött személyes adatok mibenlétével, az adatgyűjtés okaival, a feldolgozás helyével és módjával, a megosztás körével, valamint az Ön törvényes jogaival kapcsolatos további információkért tekintse meg a SIE a fiókja országa szerinti adatvédelmi szabályzatát az eszközbeállításaiban vagy a következő webhelyen: www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Amennyiben Ön az Egyesült Államok, Észak-, Közép- és Dél-Amerika valamely országa, Japán, illetve Kelet-Ázsia vagy Délkelet-Ázsia valamely országa/területe lakója, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben ezennel lemond az Eszközön keresztül folytatott játékban vagy kommunikációban lévő bármilyen információval kapcsolatban a magánszférával, a titoktartással vagy a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos bármely jogáról vagy elvárásáról, amennyiben a PS5 az Ön régiójára vonatkozó felhasználói kézikönyve és adatvédelmi szabályzata másként nem rendelkezik.

 

5. GARANCIANYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

5.1 A Szoftvert „ADOTT FORMÁJÁBAN” biztosítjuk, bármely kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, amennyiben az Ön a vonatkozó helyi törvények szerinti fogyasztói jogai másként nem rendelkeznek. A SIE, társult vállalatai és licencadói kifejezetten elutasítanak minden vélelmezett garanciát az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogtisztaságra vonatkozóan.

5.2 A SIE, TÁRSULT VÁLLALATAI ÉS LICENCADÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY BÁRMELY MÓDON A SZOFTVER ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZIK. AMENNYIBEN EZ A RENDELKEZÉS AZ ÖN LAKHELYE SZERINTI JOGHATÓSÁGBAN BETARTATHATÓ, AZ EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK, KIVÉTELEK ÉS KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG ÉRVÉNYESEK, MÉG HA VALAMELY JOGORVOSLAT NEM IS ÉRNÉ EL A LÉNYEGI CÉLJÁT. EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A FENTI KIZÁRÁSOKAT VAGY KORLÁTOZÁSOKAT, EZÉRT AZOK ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZNAK.
Hungarian, Hungary-Magyar HA ÖN JAPÁNBAN, KELET-ÁZSIÁBAN VAGY DÉLKELET-ÁZSIÁBAN TALÁLHATÓ ORSZÁGBAN/TERÜLETEN TARTÓZKODIK, ÉS ABBAN AZ ESETBEN, HA A SIE, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS LICENCADÓI FELELŐSEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG ADATVESZTÉS, HASZON ELVESZTÉSE VAGY VESZTESÉG VAGY KÁR, AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A RENDSZERSZOFTVER ELÉRÉSÉNEK VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEKÉNT KELETKEZETT-E, A JELEN MEGÁLLAPODÁS BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSE ELLENÉRE A FELELŐSSÉGÜK AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT KÖZVETLEN KÁROKRA KORLÁTOZÓDIK, A PLAYSTATION®VR2 KONZOLÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG – KIVÉVE, HA A SIE, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS LICENCADÓI SZÁNDÉKOSAN VAGY SÚLYOSAN HANYAGUL NEM CSELEKEDTEK. MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA BÁRMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL ALAPVETŐ CÉLJÁT. EGYES ORSZÁGOK/TERÜLETEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FENTI KIZÁRÁSOKAT VAGY KORLÁTOZÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha Ön Európában, Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában, Óceániában, Indiában, az Orosz Föderációban vagy Ukrajnában tartózkodik, az alábbiak érvényesek Önre: 

5.2.1. Előfordulhat, hogy a vonatkozó helyi jogszabályok értelmében Önnek olyan jogai vannak, amelyeket nem lehet kizárni, korlátozni vagy megváltoztatni. Ezek a jogok elsőbbséget élveznek a jelen Megállapodásban foglaltakkal szemben, beleértve az 5. szakaszt is.
5.2.2. A jelen Megállapodás:
5.2.2.1. nem érinti az Ön, mint fogyasztó által a helyi hatályos jogszabályok értelmében fennálló törvényes garanciákat vagy garanciákat (például az Ön jogait, ha a rendszerszoftver hibás);
5.2.2.2. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a mi gondatlanságunkból vagy alkalmazottaink, ügynökeink vagy alvállalkozóink hanyagságából eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért;
5.2.2.3. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a szándékos jogsértésünkért, csalásunkért, csalárd félrevezetésünkért vagy súlyos gondatlanságunkért; vagy
5.2.2.4. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket, kivéve, ha ezt az Ön vonatkozó helyi jogszabályai lehetővé teszik nekünk.
5.2.3. Az 5.2.1. és 5.2.2. pont értelmében a felelősségünk Ön felé az Ön által a felelősséget megalapozó Rendszerszoftverhez kapcsolódó hardverért fizetett árra korlátozódik.

 

6. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZEGÉSE, A JOGOK MEGSZŰNÉSE ÉS A SIE JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Amennyiben a SIE megállapítja, hogy Ön a Megállapodás feltételeit megsértette, a SIE maga is eljárhat vagy másokat megbízhat az érdekei védelmét szolgáló intézkedések megtétele érdekében, például letilthatja az összes vagy egyes Szoftverek elérését vagy használatát, letilthatja az Eszköz online vagy offline használatát, megszüntetheti az Ön PlayStation™Network-hozzáférését, megtagadhat az Eszközhöz biztosított bármely garanciát, javítást vagy egyéb szolgáltatást, automatikus vagy kötelező frissítéseket vagy eszközöket implementálhat a nem engedélyezett használat megszüntetése végett, vagy bármely más jogorvoslati lehetőséget igénybe vehet, amennyiben az észszerűen szükséges a Szoftver módosított vagy engedély nélküli használatának megakadályozása érdekében.

A SIE, társult vállalatai és licencadói fenntartják a jogot, hogy a Megállapodás megsértése esetén jogi lépéseket tegyenek. A SIE esetenként részt vehet a Szoftver Ön általi használatával kapcsolatos hatósági vagy magánjogi eljárásokban és vizsgálatokban.

 

7. EXPORT-ELLENŐRZÉS ÉS TÖRVÉNYI MEGFELELÉS

A Szoftver tartalmazhat olyan technológiákat, amelyekre az export-ellenőrzési törvények és szabályozások értelmében bizonyos korlátozások vonatkoznak. Ennek megfelelően az Eszköz nem exportálható vagy továbbítható olyan személyeknek és szervezeteknek, akik vagy amelyek sértik ezeket a törvényeket és szabályozásokat. A Szoftver használata során Önnek be kell tartania ezeket a törvényeket.

 

8. KÖTELEZŐ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS EGYES TERÜLETEK LAKÓI ESETÉBEN

A jelen 8. szakasz következő feltételei a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vonatkoznak Önre, amennyiben Ön az Egyesült Államok vagy Észak-, Közép- vagy Dél-Amerika valamelyik országa lakosa.

A „Vita“ kifejezés alatt bármely vitát, követelést vagy konfliktust értünk Ön és a SIE, a Sony Interactive Entertainment LLC, annak bármely jelenlegi vagy korábbi társult vállalata, vagy mindezek bármelyikének előd- vagy utódszervezete között, beleértve a Sony Computer Entertainment Inc., a Sony Computer Entertainment America LLC és a Sony Interactive Entertainment America LLC vállalatokat is („Sony Entitás“) a Szoftver bármi nemű használatával kapcsolatban, beleértve nem kizárólag a Szoftver használatából eredő adatgyűjtést, -használatot, -tárolást vagy -közzétételt is, függetlenül attól, hogy az szerződésen, jogszabályon, szabályozáson, rendeleten, jogellenes károkozáson (a csalást, a megtévesztést, a csalárd ösztönzést vagy a hanyagságot is beleértve) vagy bármely más jogi vagy méltányossági koncepción alapul, és magában foglalja-e a jelen 8. szakasz érvényességét, végrehajthatóságát vagy hatályát (a csoportos keresettől való elállásra vonatkozó alábbi rendelkezés végrehajthatóságának kivételével). A „Vita” kifejezés a végrehajtás tekintetében a lehető legtágabb jelentésében értelmezendő.

Amennyiben bármely Sony Entitással vagy valamely Sony Entitás tisztségviselőivel, igazgatóival, alkalmazottaival és ügynökeivel („Szemben álló Sony Entitás“) olyan Vitája van (a választottbírósági eljárásból az alábbiak szerint kizártaktól eltekintve), amelyet nem lehet az alábbiak szerint tárgyalás útján rendezni, Ön és a Szemben álló Sony Entitás a Vita megoldására kizárólag a 8. szakasz rendelkezései szerinti választottbírósági eljáráshoz folyamodhatnak, a Vitát bíróság elé nem terjeszthetik. A választottbírósági eljárás azt jelenti, hogy a Vitát egy semleges választottbíró, és nem bíró vagy esküdtszék fogja rendezni.

ÖN ÉS A SONY ENTITÁSOK MEGEGYEZNEK ABBAN, HOGY AZ ÖN VAGY A VALAMELY SONY ENTITÁS ÁLTAL A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEKKEL FOGLALKOZÓ BÍRÓSÁGRA BENYÚJTOTT KÖVETELÉSEKRE A JELEN 8. SZAKASZBAN FOGLALT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI FELTÉTELEK NEM VONATKOZNAK.

AMENNYIBEN NEM SZERETNÉ, HOGY A JELEN 8. SZAKASZ A KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS A CSOPORTOS KERESETTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI ÖNRE VONATKOZZANAK, ERRŐL A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL A SIE VÁLLALATOT ÍRÁSBAN ÉRTESÍTENIE KELL. AZ ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. RÉSZÉRE KELL MEGKÜLDENI A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER CÍMRE. AZ ÉRTESÍTÉSNEK TARTALMAZNIA KELL: (1) AZ ÖN NEVÉT, (2) A POSTACÍMÉT, (3) A BEJELENTKEZÉSI AZONOSÍTÓJÁT (AMENNYIBEN RENDELKEZIK ILYENNEL), VALAMINT (4) EGY EGYÉRTELMŰ NYILATKOZATOT, HOGY ÖN A SONY ENTITÁSOKKAL FENNÁLLÓ VITÁIT NEM VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÚTON KÍVÁNJA RENDEZNI.

AMENNYIBEN VALAMELY SONY ENTITÁSSAL VITÁJA VAN, ERRŐL ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉST KELL KÜLDENIE A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. RÉSZÉRE A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION CÍMRE, HOGY LEHETŐSÉGET ADJON A SZEMBEN ÁLLÓ SONY ENTITÁSNAK, HOGY A VITÁT INFORMÁLISAN, TÁRGYALÁS ÚTJÁN PRÓBÁLJA MEGOLDANI.

Ön vállalja, hogy a Vita jóhiszemű rendezésére vonatkozó tárgyalásokban Ön a vonatkozó értesítés megküldését követően legalább 60 napig részt vesz. Amennyiben a Szemben álló Sony Entitás a Vitát a vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem rendezi, Ön vagy a Szemben álló Sony Entitás választottbírósági úton érvényesíthetik követelésüket a jelen 8. szakaszban foglaltak szerint.

BÁRMELY VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS AKÁR VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG, AKÁR BÍRÓSÁG ELŐTT CSAKIS EGYÉNI ALAPON FOLYTATHATÓ, CSOPORTOS VAGY REPREZENTATÍV KERESET KERETÉBEN VAGY VALAMELY CSOPORTOS, ÖSSZEVONT, REPREZENTATÍV VAGY MAGÁNÜGYÉSZI KERESET NEVESÍTETT VAGY NEM NEVESÍTETT TAGJAKÉNT NEM, HACSAK ARRÓL ÖN ÉS A SZEMBEN ÁLLÓ SONY ENTITÁS KIFEJEZETTEN ÍRÁSBAN MEG NEM EGYEZNEK A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN.

Amennyiben Ön vagy a Szemben álló Sony Entitás úgy dönt, hogy a Vitát választottbírósági eljárás útján rendezi, a választottbírósági eljárást kezdeményező fél azt az American Arbitration Association („AAA“, www.adr.org) vagy a JAMS (www.jamsadr.com) szervezetnél indíthatja meg. Amennyiben a felek által választott választottbírósági szervezet szabályaival ütköznének, a jelen 8. szakasz rendelkezései tekintendőek irányadónak.

Ön és a Sony Entitások megállapodnak, hogy a választottbírósági eljárásra vonatkozó jelen megállapodás államközi kereskedelmi ügyletre vonatkozik, és ezért a Szövetségi Választottbírósági Törvény alanyi és eljárási rendelkezései, valamint az AAA az alábbiakban meghatározott szabályai szabályozzák a jelen 8. szakasz értelmezését és végrehajtását. A 75 000 amerikai dollárt meg nem haladó követelésekre az AAA a fogyasztói jogvitákra vonatkozó kiegészítő eljárásai („Kiegészítő eljárások”) érvényesek, beleértve a választottbírósági díjak a Kiegészítő eljárások C-8 szakaszában foglalt jegyzékét. A 75 000 amerikai dollárt meghaladó követelésekre az AAA a kereskedelmi választottbírósági eljárásokra vonatkozó szabályai és a nem csoportos keresetekre vonatkozó eljárások vonatkozó díjjegyzékei érvényesek.

Az AAA szabályai a www.adr.org webhelyen vagy az 1-800-778-7879 telefonszámon érhetőek el. Továbbá, amennyiben a követelése nem haladja meg a 75 000 amerikai dollár értéket, és Ön a Vitáról a Szemben álló Sony Entitást értesítette és arról jóhiszeműen tárgyalásokat folytatott a fent leírtak szerint, és a választottbíró döntése szerint a választottbírósági eljárásban Ön a nyertes fél, Ön jogosult a vonatkozó állami vagy szövetségi törvények alapján a Szemben álló Sony Entitásnak vagy Önnek biztosítottakon felül a választottbíró által megállapított észszerű ügyvédi díjakat és költségeket is visszaigényelni.

A választottbíró az ítéletét írásban adja ki, azonban azt indokolni nem köteles, hacsak azt valamely fél nem kéri. A választottbíró ítélete a Szövetségi Választottbírósági Törvény által biztosított fellebbezési jogot kivéve kötelező érvényű és végleges, és végrehajtásra bármely, a felek felett joghatósággal rendelkező bírósághoz benyújtható.

Ön vagy a Szemben álló Sony Entitás a választottbírósági eljárást a kaliforniai San Mateo megyében vagy az Ön lakóhelye szerinti megyében indíthatja meg. Amennyiben Ön a lakóhelye szerinti megyét választja, a Sony Entitás a választottbírósági eljárást áttetetheti San Mateo megyébe, amennyiben vállalja, hogy a helyváltoztatás okán felmerülő, a választottbíró által megállapított további díjakat és költségeket megtéríti.

Ha a jelen 8. szakaszban foglalt bármely rendelkezés (a csoportos keresettől való elállásra vonatkozó rendelkezéstől eltekintve) jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen rendelkezést le kell választani a 8. szakaszról, és a 8. szakasz többi része teljes hatályban marad. Ha a csoportos keresettől való elállásra vonatkozó rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a teljes 8. szakasz végrehajthatatlanná válik, és a Vitát bíróság útján kell eldönteni.

A jelen 8. szakasz a Megállapodás megszűntét követően is hatályban marad.

 

9. IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

Amennyiben Ön Japán, illetve Kelet- vagy Délkelet-Ázsia valamely országának/területének lakosa, a Megállapodásra Japán törvényei az irányadók, azokat a japán törvények szerint kell értelmezni és alkalmazni, a kollíziós szabályokat kivéve. A Megállapodás hatálya alatt vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat kizárólag a Tokiói Kerületi Bíróság (Tokió, Japán) elé lehet beterjeszteni.

Amennyiben Ön Európa, Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Közel-Kelet, India, Ukrajna vagy az Orosz Föderáció lakosa, a Megállapodásra az angol törvények az irányadók, azokat az angol törvények szerint kell értelmezni és alkalmazni, azonban a lakóhelye szerinti ország kötelező törvényei további védelmet biztosítanak az Ön számára.

Amennyiben Ön a világ más táján lakik, a Megállapodásra Kalifornia állam törvényei az irányadók, azokat a kaliforniai törvények szerint kell értelmezni és alkalmazni, a kollíziós szabályokat kivéve. Amennyiben Ön az Amerikai Egyesült Államok lakosa, a választottbírósági eljárás alá nem tartozó és nem a kis értékű követelések bíróságán kezdeményezett bármely Vitát Kalifornia állam San Mateo megyei ítélőtáblájának illetékes bírósága előtt vagy az Egyesült Államok a Kalifornia északi körzetében illetékes kerületi bíróságán kell perre vinni.

 

10. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Önre a Megállapodás mindenkori legfrissebb verziója érvényes. A Megállapodás kinyomtatható, aktuális verzióját a következő helyen találja: https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. A Szoftver ezt követő további elérésével vagy használatával Ön elfogadja a Megállapodás legújabb verziójának feltételeit.

Amennyiben a Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az a Megállapodás többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát semmilyen módon nem érinti vagy csorbítja. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás megszegésével jóvátehetetlen kárt okozhat a SIE vállalatnak, amiért a pénzbeli kártérítés nem elégséges jogorvoslat, ezért a SIE a jogszabályok szerinti jogorvoslaton felül jogosult további méltányos kártérítést kérni.

A jelen Megállapodás az Ön és a SIE között a Szoftverrel kapcsolatban fennálló teljes megállapodás, és minden korábbi vagy egyidejű vonatkozó megegyezést hatályon kívül helyez. A Megállapodás szerinti jogok gyakorlásának elmulasztása vagy késedelmes gyakorlása nem minősül az adott jogokról való lemondásnak. A SIE a Megállapodás szerinti bármely jogát a SIE bármely társult vállalatára átruházhatja, beleértve a Megállapodás feltételeinek érvényesítésére vonatkozó jogokat is.