PlayStation.com

Jogi információk

 
 

Az „PS Plus UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019” Competition” (Jegyek az UEFA Bajnokok Ligájára – a PS Plus 2019. évi nyereményjátéka) versenyre vonatkozó feltételek

 

Különleges feltételek

Verseny neve

Jegyek az UEFA Bajnokok Ligájára – a PS Plus 2019. évi nyereményjátéka

Nyitódátum

2019. április 1. 11:00 (CEST)

Záródátum

2019. április 30. 11:00 (CEST)

Részt vevő országok

Ausztria, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Németország, Magyarország, Izland, Írország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság, Ukrajna.

Jogosultság

A Nevezőknek: 

·        a jelentkezéskor aktív, tizenkét havi (12) PlayStation Plus tagsággal kell rendelkezniük; vagy

·        a verseny ideje alatt a PlayStation® Store oldalán tizenkét havi (12) PlayStation Plus tagságot kell vásárolniuk.

A fönti lépések bármelyikét elvégezve a Nevező e-mailes értesítést kap („Értesítő e-mail versenyjelentkezésről) a Versenyszervezőtől, amely tartalmazza a Verseny részleteit és a Nevező oldalához tartozó hivatkozást is.

(Megjegyzés: A Versenyjelentkezésről értesítő e-mailt csak azok kapják meg a Versenyszervezőktől, akik korábban engedélyezték ezt a promóciós/marketing kommunikáció során).

A Nevezés módja

A Versenyre nevezéshez a Nevezőnek a (Versenyidőszakban) a következőket kell végrehajtania:

a.         Teljesíteni a fenti Jogosultsági feltételeket;

b.         A Versenyjelentkezésről értesítő e-mailben küldött hivatkozásra kattintva belépni a Nevező oldalára;

c.          Kitölteni a Nevező oldalán a szükséges részeket, beleértve a képességteszt sikeres megválaszolását;

 

(minden, „Jelentkezést” benyújtó „Nevezőnek”).

Versenyidőszak

2019. április [1.] – 2019. április [30.]

A Nyertesek kiválasztásának módja

A Nyertes az a Nevező lesz, aki a legjobban tippel a képességteszten. Több azonos jó válasz esetén a Versenyszervező további, a döntetlen helyzetek esetén megválaszolandó kérdést küld a holtversenyben lévő Nevezőknek, hogy eldőljön, ki lesz a Nyertes (mindkettő „Nyertes”).

A Nyertesek száma

A versenynek két (2) Nyertese van.

Az értesítés módja

A Versenyszervező a Versenyidőszak végét követő három (3) napon belül e-mailben értesíti az egyes Nyerteseket a kiválasztásukról, a jelentkezésük során megadott e-mail címükön.

 

A Díjuk átvételéhez a Nyerteseknek a Versenyszervező értesítő e-mailjét követő három (3) napon belül megfelelően válaszolniuk kell a Versenyszervező értesítő e-mailjére.

 

A Nyerteseknek meg kell adniuk a teljes nevüket, levelezési címüket, életkorukat, telefonszámukat, a választott Kísérőjük nevét és minden más olyan adatot, amely szükséges lehet az UEFA Bajnokok ligája döntőjére, a Kijelölt meccsre szóló jegy biztosításához.

 

A Nyerteseket emlékeztetjük arra, hogy a Versenyszervezőnek nem áll módjában módosítani a megadott – és a jegyek biztosításához szükséges – levelezési címet.

 

Ha a Díjat a Kijelölt meccsen veszik át, abban az esetben a Nyertesnek és Kísérőjének is magával kell hoznia államilag kibocsátott fényképes személyazonosító igazolványát, például útlevelét, jogosítványát vagy személyazonosító igazolványát.

 

Díj

Minden Nyertes az alábbiakban részesül:

-       egy (1) pár jegy tartalmaz egy (1) jegyet, mely a Nyertes nevére szól és még egy (1) jegyet, amely az általa választott és meghívott kísérő („Kísérő”) nevére szól a Kijelölt meccsre.

-       a madridi utazást (a Kijelölt meccs helyszínére) a Nyertesnek és Kísérőjének; és

-       madridi szállást a Nyertes és Kísérője számára is.

 

(ez mind a „Díj” része).  A díj értéke maximum 1900 € (beleértve a Nyertes és a Kísérő költségeit is).

 

Valamennyi Díjra az UEFA-jegyekre vonatkozó feltételek, valamint a meccsekre vonatkozó Kiegészítő feltételek érvényesek.

Az UEFA-jegyekre vonatkozó feltételek

 A Használati feltételek teljes szövege megtekinthető https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/57/62/28/2576228_DOWNLOAD.pdf.

 

A Nevezőket emlékeztetjük arra, hogy a Kijelölt meccsekre szóló jegyek nem értékesíthetők tovább. Amennyiben valamelyik Nyertesről kiderül, hogy ezt tette, akkor a Díját érvénytelenítik, és további lépések megtételére is sor kerülhet.

A meccsekre vonatkozó Kiegészítő feltételek

A meccsekre látogatóktól megtagadható a részvétel, ha a játék helyszínére a „vendég” csapat bármely kellékével vagy a vendég csapat színeiben érkeznek, illetve ha az ülésük elfoglalása után nem megfelelő viselkedést tanúsítanak.

 

Minden Nyertesnek és Kísérőjének meg kell bizonyosodnia arról, hogy a Kijelölt meccsen való részvételkor megfelelnek a vonatkozó feltételeknek.  A beléptetés megtagadása nem a Versenyszervező felelőssége, és a Versenyszervező ezért nem tartozik felelősséggel az egyes Nyertesek és Kísérőik felé.

 

 

Általános feltételek

1.             A versenyen („Verseny”) csak olyan, 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik a Részt vevő országok lakosai; ez alól kivételt képeznek a Versenyszervező (alább meghatározva) alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, tanácsadói és közvetlen családtagjaik, valamint a Versenyszervező társult vállalkozásai és bármely személy, aki a Versenyhez szakmai szempontból kapcsolható („Nevezők).

2.             A Nevezők részvételük során csak valamely Kijelölt meccsre nyerhetnek Díjat.

3.             A Versenyre nevezni a Nyitódátumtól kezdve a Záródátumig bezárólag lehet.  A Nyitódátumtól a Záródátumig tartó és azt magában foglaló időszak a „Versenyidőszak.

4.             A Versenyre történő nevezés ingyenes, és nem kötődik vásárláshoz. A Versenyre történő jelentkezéssel a Nevezők a jelen feltételeket („Feltételek”), valamint a Különös feltételeket (a föntiekben) is elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

5.             A Nevezőktől a nevezésre való jogosultságukat igazoló dokumentumok benyújtása kérhető. Ha valamely Nevező ilyen kérés esetén nem tudja benyújtani a kért igazoló dokumentumo(ka)t, akkor a Versenyszervező az adott Nevezőt kizárhatja a promócióból és/vagy bármely Díjat visszatarthat.

6.             A Versenyszervező kizár mindennemű felelősséget a postai szolgáltatók hibájából, illetve bármely típusú hálózati vagy számítógépes hardver- vagy szoftverhibából kifolyólag elveszett, hiányos vagy elkésett Nevezésekkel kapcsolatban.  A Nevezés elküldését igazoló adatok nem fogadhatók el a Nevezés beérkezését igazoló adatokként. Megbízottak, harmadik felek, szervezett csoportok jelentkezései, illetve számítógép által automatikusan létrehozott jelentkezések nem fogadhatók el.  

7.             A Versenyen való nevezéshez a Nevezőknek meg kell tenniük A Nevezés módja részben ismertetett lépéseket.

8.             Minden Nevező csak egy (1) jelentkezést küldhet el, és ennek megfelelően a Verseny során csak egy (1) Díjra jogosult (lentebb meghatározva).

9.             A Nyertesek kiválasztása A Nyertesek kiválasztásának módja részben leírtak szerint történik.

10.          Minden Nyertes egy Díjat nyer.  A Díjak száma korlátozott, és a Nyertesek számára korlátozódik.

11.          A Versenyszervező minden Nyertest „Az értesítés módja” részben leírtaknak megfelelően értesít.

12.          A Díjakat a Versenyszervező által kijelölt partnerügynökségek is biztosíthatják. A partnerügynökségek a megadott személyes adatokat kizárólag a Díj(ak) biztosítása céljából használják fel.

13.          Az egyes Nyertesek a felelősek a Díjtól független utazási és egyéb költségekért, nem kizárólagosan beleértve az esetleges étkezések és italok költségét, a költőpénzt és/vagy az Eseményre való kiutazás és az onnan történő visszautazás költségét.

14.          Ha valamely Nyertest nem lehet elérni, illetve nem sikerül vele kapcsolatba lépni a Nyertesek értesítésének módja szerint, arra az esetre a Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a sorban következő és a feltételeknek megfelelő Nevezőnek ajánlja fel a Díjat, akinek kiválasztása a Különös feltételek szerint történik.

15.          A Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy megfontolt alapon megvonja a részvétel jogát azon nevezőktől, akik viselkedésükkel szembehelyezkednek az Általános feltételekkel és azok szellemiségével, bármely Különös feltétellel, illetve a verseny céljával.

16.          A Díjak nem ruházhatók át, nem értékesíthetők tovább, átadásuk pedig az elérhetőségtől függ. A Versenyszervező fenntartja a jogot arra, hogy a Díjakat hasonló vagy nagyobb értékű díjakkal helyettesítse. Pénzbeli alternatíva felkínálására nem kerül sor.

17.          A Díjakat a leírtaknak megfelelően kell átvenni, és átvételüket nem lehet elhalasztani.  A díjak készpénzre nem válthatók át; azonban a Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a Díjakat hasonló értékű díjakkal helyettesítse.

18.          A Versenyszervező nem vállal semmiféle felelősséget semmiféle műszaki hibáért vagy hibás működésért, és semmiféle problémáért, amelynek eredményeképpen bármely Versenyjelentkezés vagy más levelezés elvész, vagy nem kerül megfelelően regisztrálásra.

19.          Vita esetén a Versenyszervező döntése végleges, és nem bocsátkozik levelezésbe vagy megbeszélésbe.

20.          A Versenyszervező fenntartja a jogot a Verseny lemondására vagy a jelen Feltételek módosítására bármely szakaszban, ha véleménye szerint ez szükséges, vagy ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

21.          Amennyiben a Díj az átvételkor működésképtelen, hibás vagy sérült, erről az átvételétől számított hét (7) napon belül írásban tájékoztatni kell a Versenyszervezőt, máskülönben a Díj átvettnek és elfogadottnak tekintendő.  Ez ugyanakkor nincs hatással a Nyertesek törvényes jogaira (ha van ilyen).

22.          A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a Versenyszervezőnek adott esetben kötelessége lehet közölni a nevüket és az országukat azért, hogy erre irányuló kérés esetén meg tudjon felelni a díjakra és promóciókra vonatkozó jogi kötelezettségeinek.

 

23.          Ha okkal feltételezhető, hogy a jelen Feltételeket megszegték, vagy hogy helytelen, olvashatatlan, csalárd vagy más érvénytelen vagy nem megfelelő információkat adtak meg, a Versenyszervező saját hatáskörben megtagadhatja a jelentkezés feldolgozását vagy bármely megítélt Díj átadását. Ha a Nevező nem felel meg a jelen Feltételeknek, illetve több fiókkal jelentkezik a Versenyre és/vagy automata rendszert használ a nevezés során, vagy okkal feltételezhető, hogy a Nevező vagy egy harmadik fél a Nevező jelentkezésére való szavazásért cserébe anyagi vagy egyéb kompenzációban részesített személyeket, a Nevező kizárásra kerül a Versenyből, és Nevezése érvénytelennek minősül.

24.          Az egyes Nyerteseknek az adott országban hatályos adótörvények értelmében adófizetési kötelezettsége származhat a Díj után. Az ilyen adók megfizetése a Nyertes kötelezettsége.

25.          A Díjakhoz és/vagy a promócióhoz kapcsolódó, törvény által vagy más módon kifejezett, illetve hallgatólagos mindennemű feltétel, garanciavállalás és nyilatkozattétel a törvény által megengedett legnagyobb mértékig ki van zárva.

26.          A Versenyszervező nem vonható felelősségre semmilyen, a Díjakkal és/vagy a promócióval összefüggésben (közvetlenül vagy közvetve) elszenvedett veszteségért, kárért vagy sérülésért. A Versenyszervező ezzel ugyanakkor nem kívánja kizárni vagy korlátozni a saját gondatlansága miatti esetleges halálesetekkel vagy személyi sérüléssel összefüggésben fennálló felelősségét.

27.          Az egyes Nyertesek nevét észszerű kérés esetén közzétesszük azoknak, akik levelükkel együtt megcímzett válaszborítékot küldenek „UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019” Competition” megjelöléssel ellátva a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, az adott Záródátumot követő hat (6) héten belül.

28.          A „Versenyszervező” a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.          A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben Anglia törvényei szerint állították össze és kell értelmezni őket, az egyes Nevezők és a Versenyszervező között létrejött szerződést pedig úgy kell tekinteni, hogy az Angliában jött létre és kerül teljesítésre.