playstation.com

מידע משפטי

תנאים ותניות לגבי קוד השובר של PSN

1.            קוד שובר זה (להלן 'קוד שובר') מונפק בידי Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited שמענה הוא 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom‏ (חברה רשומה שמספרה 06020283) (להלן 'אנחנו', 'אותנו/לנו', 'שלנו').  המילים 'אתה/אתם' או 'שלך/שלכם' מתייחסות למקבל קוד השובר.

2.            כדי לממש קוד שובר זה, תהיה זקוק (1) לחומרה שצוינה; (2) לחשבון עבור PlayStation™Network הרשום במדינה שאליה מתייחס קוד השובר; וכן (3) לשירותי אינטרנט (כגון פס רחב, wi-fi או אינטרנט נייד, בהתאם לפלטפורמת Sony שברשותך). 

3.            כדי לפתוח חשבון, עליך להיות בגיל 7 לפחות ועליך לקבל את תנאי השירות, התנאים והתניות לגבי קוד השובר, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בתוכנה, אשר זמינים כולם בכתובת www.playstation.com/legal/PSNTerms.  אם גילך פחות מ-18 שנה, אזי הורה או אפוטרופוס חוקי חייב לפתוח חשבון ולהגדיר אותך כחבר משפחתי / חשבון משנה.  אם אתה מוגדר כבן משפחה / חשבון משנה כמי שגילו פחות מ-18 שנה, עליך לקבל את הסכמת מנהל החשבון המשפחתי / בעל החשבון הראשי לפני מימושו של קוד שובר זה.

4.            אלא אם צוין אחרת, קודי שובר ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד, עבור חשבון יחיד.  בכפוף לחוק החל, לא ניתן להחליף, להעביר, למכור, לממש או להחזיר קודי שובר תמורת מזומן או אשראי (אולם אתה רשאי להעניק במתנה קוד שובר שרכשת לאדם אחר).

5.            השובר לא יוחלף במקרה שיאבד, ייגנב או יינזק לאחר רכישתו או שייעשה בו שימוש בדרך אחרת ללא אישורך.  אם קוד שובר מתקבל בדרך של הונאה ונעשה בו שימוש ב-PSN או כדי לשלם עבור תכנים/שירותים, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגור או להשעות חשבונות משתמש ולבקש אמצעי תשלום חלופיים, וכן לנקוט בכל הפעולות הנחוצות לשמירה על האינטרסים שלנו. 

6.            על תכנים/שירותים מסוימים הזמינים באמצעות קודי שובר עשויות לחול הגבלות ספציפיות נוספות, כגון דירוגי גיל וזכויות שימוש, כולל 'תנאי השימוש בתוכנה'.  ייתכן כי ילדים לא יוכלו לממש שוברים או להיכנס לתכנים המדורגים לגיל הגבוה מגילם.

7.            קוד שובר ניתן למימוש אך ורק בארצות שקיימים בהם תכנים/שירותים.  מגבלות מקומיות נוספות עשויות לחול על כך.

8.            בכפוף לחוק החל המקומי, אם קוד שובר נמצא פגום, אזי הסעד היחיד שיעמוד לך, והחבות היחידה שתחול עלינו, הם החלפת קוד שובר כזה.  ככל שהדבר מותר מכוח החוק החל המקומי, אין אנחנו, וכן מקבלי הרישיון, השותפים ונותני הרישיון שלנו, מתחייבים באחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת, באשר לקוד השובר, לרבות, וללא כל הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת כלשהי באשר לסחירות או כשירות למטרה מסוימת, ואין אנחנו לוקחים על עצמנו כל אחריות אחרת כלפיך הנובעת מהשימוש שלך בקוד השובר.  ייתכן כי מגיעות לך זכויות משפטיות אחרות כצרכן שאינן מושפעות מתנאים ותניות אלה.

9.            אנחנו רשאים להעביר תנאים ותניות אלה לכל חברה מתוך קבוצת החברות של Sony ללא קבלת הסכמתך, ובלבד שהעברה כזו לא תשפיע לרעה על זכויותיך בכפוף לתנאים ותניות אלה.

10.         כאשר קודי שובר ניתנים כחלק מהצעה לקידום מכירות, עליך להפנות כל תלונה הקשורה להצעות כאלה קודם כול לנותן ההצעה.

11.         קודי Wallet Top-Up: קודי שובר המשמשים להעברת כספים לארנק PSN‏ ('Wallet TopUp Voucher Codes', כלומר קודי שובר למילוי ארנק) ניתנים למימוש רק בידי בעלי חשבונות שגילם מעל 18 שנה.  ניתן להשתמש בקודי שובר Wallet TopUp אך ורק להוספת כספים לחשבונות הרשומים במדינה שבה הונפקו קודי השובר מסוג זה.    מנהל חשבון משפחתי / בעל חשבון ראשי יכול לאפשר לבן משפחה / חשבון משנה גישה לארנק החשבון של מנהל החשבון המשפחתי ולקבוע מגבלת הוצאה חודשית. כספי ארנק PSN יכולים לשמש רק לרכישת תכנים/שירותים ב-PlayStation™Store.

12.         מינויים: ייתכן שיהיה צורך בפרטי כרטיס אשראי/חיוב.  משך המינוי אינו מוגבל בזמן והוא יחויב בדמי מינוי מתחדשים באופן אוטומטי בתכיפות שפורסמה בנקודת הרכישה, עד לביטולו של המינוי. אנחנו נשתדל לקחת את התשלום הראשון בסוף תקופת החיוב הראשונית.  אתה תחויב במחיר הנקוב ב-PlayStation™Store עבור המינוי שרכשת, כפי שהיה בתוקף ביום האחרון לתקופת החיוב הראשונית. אנחנו נמסור לך על כל שינויי המחירים שיחולו לאחר מכן באמצעות דוא"ל ובהתאם לתנאי השירות של PSN. אתה מסכים בזאת כי דמי המנוי המתחדשים יילקחו באופן אוטומטי.  אם אין לך די כסף בארנק ה-PSN שלך, היתרה הנדרשת תחויב באמצעי התשלום המוגדר כברירת מחדל בחשבונך (אם קיים).  באפשרותך לבטל את המינוי בכל רגע, כך שהמינוי יפוג בתום תקופת החיוב שתהיה בתוקף באותו מועד. לא יינתן החזר כספי עבור תשלומים שכבר בוצעו. הוראות לביטול המינוי ניתנות בכתובת www.playstation.com/get-help/help-library/.  כל התנאים והתניות זמינים לעיון בדף תנאי השירות של PSN בכתובת www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         מינוי ל-PlayStation®Plus:  תכנים/שירותים של PlayStation®Plus משתנים בהתאם לגיל המשתמש המבצע מימוש. תכונות מקוונות של משחקים מסוימים עשויות להתבטל בהודעה שתינתן בדרך סבירה. המשחקים הכלולים במינוי כפופים לשינוי. זמינות השירות אינה מובטחת.

14.         מינוי ל-PlayStation™Now: קודי שובר המשמשים ל-PS Now ניתנים למימוש רק בידי בעלי חשבונות שגילם מעל 18 שנה. משחקי PS Now ותכונותיהם כפופים לשינוי. המשחקים מוזרמים ברזולוציה של עד 720p, וזו עשויה להשתנות בין משחקים מהורדה ומשחקים מבוססי דיסק. תכנים להורדה ותוספים שונים אינם תואמים למשחקים המוזרמים. המשתמש חייב להחזיק חיבור אינטרנטי במהירות ‎5 Mbps לכל הפחות כדי להזרים משחקים. זמינות השירות אינה מובטחת. המשתמשים עשויים להידרש להמתין כדי לקבל גישה לכותרים מסוימים. לא כל תכונות המערכת/הרשת נתמכות. זמין עבור PlayStation®4‏, PlayStation® 5  ומחשבי Windows PC. עבור מחשבי Windows PC חלות כל דרישות המערכת (כולל בקר). ראה: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         מינויי ניסיון ל-PlayStation®Plus ול-PS Now: אזהרה:  תקופת הניסיון מתמשכת אוטומטית לתוך תקופת המינוי בתשלום: אם אתה זכאי לתקופת ניסיון ולא תבטל את PlayStation®Plus או PlayStation™Now לפני תום תקופת הניסיון – דבר שניתן לעשותו על ידי כיבוי האפשרות Auto-Renew (חידוש אוטומטי) במדור Subscriptions Management (ניהול מנויים) של ניהול החשבונות – אזי הוא יהפוך אוטומטית למינוי שוטף בתשלום, בחיוב מראש על בסיס חודשי, במחיר הנקוב ב-PlayStation™Store בתאריך שבו חל התשלום.  מנויים נוכחיים של המינוי הרלוונטי אינם זכאים לתקופת ניסיון. תקופת ניסיון אחת בלבד מותרת לכל משתמש זכאי.

16.         כיצד נאכפים תנאים אלה?

16.1.      אם אתה משתמש ב-PSN כצרכן:

16.1.1.  תנאים אלה, חוזים כלשהם שנכרתו בהתאם להם ומחלוקות כלשהן העשויות להתגלות בינינו בקשר להם יוסדרו וייקבעו מכוח חוקי אנגליה וחוקי ויילס, אך אתה תזכה להגנה נוספת מכוח החוקים המחייבים של מדינת מגוריך. החוקים המחייבים של מדינת מגוריך יגברו על חוקי אנגליה וחוקי ויילס.

16.1.2.  באפשרותנו לאכוף תנאים אלה בבית משפט של מדינת מגוריך.

16.1.3.  באפשרותך לאכוף תנאים אלה בבית משפט של מדינת מגוריך או במקום שבו החברה שלנו רשומה. 

16.2. ככל שאתה משתמש ב-PSN שלא כצרכן:

16.2.1. תנאים אלה, חוזים כלשהם שנכרתו בהתאם להם ומחלוקות כלשהן העשויות להתגלות בינינו בקשר להם יוסדרו וייקבעו מכוח חוקי אנגליה וחוקי ויילס; וכן

16.2.2. בתי המשפט של אנגליה ושל ויילס יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית.

17.         בכל שאלה לגבי השימוש בקודי שובר, בקר בדף שירות הלקוחות שלנו בכתובת www.playstation.com/get-help/help-library/.