playstation.com

משפטי

אחריות לתיקון או החלפה של מוצר

המונח 'מוצר' פירושו מערכת PlayStation®‎ שתוקנה או שהוחלפה, אשר הוחזרה לך על ידי Sony Interactive Entertainment Europe Limited (“SIEE”) מרחוב מרלבורו גרייט, לונדון, W1F 7LP, בריטניה.

שים לב: תוכנת המערכת שהותקנה מראש במוצר או שסופקה לאחר מכן דרך עדכונים או מהדורות עדכון ניתנת לך ברישיון, לא במכירה, והיא לשימוש כחלק מהמוצר בלבד. את תנאי רישיון תוכנת המערכת האמורה ניתן למצוא בכתובת playstation.com/legal.

אחריות זו ניתנת לך על ידי SIEE. זוהי אחריות אישית עבורך ולא ניתן להעבירה לאף אחד אחר. אחריות זו היא בנוסף לזכויותיך על פי חוק כצרכן (על פי החוק החל) ואינה משפיעה עליהן בשום אופן.

האחריות שלנו כלפיך: SIEE מתחייבת כי מוצר זה נקי מפגמים בחומרים ובעבודה הגורמים לכשל במוצר בתנאי שימוש רגילים בהתאם לתנאים המפורטים להלן, והיא מתחייבת, למשך התקופה הארוכה מבין 3 (שלושה) חודשים או יתרת תקופת אחריות היצרן המקורית של SIEE ('תקופת האחריות') לתקן או, לפי בחירתה של SIEE, להחליף מוצר זה, ללא תשלום, במקרה שהוא נפגם עקב פגמים בחומרים או בעבודה. ההחלפה תהיה לקונסולה חדשה או, לפי בחירתה של SIEE, מחודשת. כל תיקון או החלפה מכוסים באחריות למשך התקופה הארוכה מבין 3 (שלושה) חודשים או יתרת תקופת אחריות היצרן המקורית של SIEE. אחריות זו אינה מכסה את הנתונים שלך; תוכנה כלשהי או משחקי PlayStation®‎; ציוד היקפי של PlayStation®‎,  אביזרים כלשהם של PlayStation®‎; או ציוד היקפי או אביזרים אחרים כלשהם.

חשוב

1. אם ברצונך להגיש תביעה במסגרת אחריות זו, השתמש בקו הטלפון של שירות הלקוחות המקומי שלך, או עבור אל  https://www.playstation.com/support/contact-us/ לקבלת הוראות בנוגע להחזרת המוצר.

2. אחריות זו תקפה בישראל.

3. SIEE שומרת על הזכות לדחות תביעה במסגרת אחריות זו כאשר:

א. חותם האחריות והמספר הסידורי על המוצר ניזוקו, שונו, נפגמו או הוסרו; וכן

ב. יש ראיות לכך שבוצע ניסיון (מוצלח או כושל) לפתוח או להסיר את מעטפת המוצר.

4. במסגרת אחריות זו, SIEE רשאית לבחור לתקן את המוצר או להחליפו. כל המוצרים המוחלפים יהפכו להיות רכושה של SIEE.

תיקון או החלפה עשויים להיות כרוכים בהתקנת עדכוני התוכנה או הקושחה האחרונים במוצר.

6. מוצרים הכוללים כונן קשיח ('HDD')

א. מוצרים שבהם מותקן כונן קשיח נשלף יש להחזיר עם הכונן הקשיח המקורי במקרה של שירות אחריות במסגרת אחריות זו.

ב. תיקון או החלפה של המוצר יהיו כרוכים באתחול מחדש של הכונן הקשיח.

ג. אתה מבין ומסכים לכך שאתחול מחדש של הכונן הקשיח יגרום לאובדן הנתונים, הקבצים והתוכנה שלך המאוחסנים בו. כדי למנוע אובדן של תוכנה, נתונים או קבצים כלשהם שברצונך לשמור, לפני שליחת המוצר עם הכונן הקשיח לשירות במסגרת האחריות עליך לבצע, ככל האפשר, גיבוי שלהם ולהסירם מהכונן הקשיח. יציאה מרשת PlayStation™‎ בקונסולת PlayStation®‎ שברשותך עשויה לסייע בהגנה על מידע כלשהו שמבחינתך הוא מידע סודי.

7. מוצרים הכוללים כונן Solid State ‏('SSD')

א. תיקון או החלפה של המוצר יהיו כרוכים באתחול מחדש של ה-SSD.

ב. אתה מבין ומסכים לכך שאתחול מחדש של ה-SSD יגרום לאובדן הנתונים, הקבצים והתוכנה שלך המאוחסנים בו. כדי למנוע אובדן של תוכנה, נתונים או קבצים כלשהם שברצונך לשמור, לפני שליחת המוצר לשירות במסגרת האחריות עליך לבצע, ככל האפשר, גיבוי שלהם ולהסירם מה-SSD. יציאה מרשת PlayStation™‎ בקונסולת PlayStation®‎ שברשותך עשויה לסייע בהגנה על מידע כלשהו שמבחינתך הוא מידע סודי.

8. כדי למנוע נזק למדיה נשלפת לאחסון נתונים, לציוד היקפי, לאביזרים או לרכיבים שאינם מקוריים, או אובדן או מחיקה שלהם, עליך להסיר אותם לפני שליחת המוצר לשירות במסגרת האחריות.

9. אחריות זו אינה מכסה נתונים, קבצים או תוכנה המאוחסנים במוצר. SIEE אינה נושאת כלפיך בחבות בגין כל אובדן או השחתה של הנתונים, הקבצים או התוכנה שלך המתרחשים בקשר למימוש אחריות זו על ידיך.

10. עליך לגבות את הכונן הקשיח שלך מעת לעת כדי למנוע אובדן או שינוי של נתונים, קבצים או תוכנה, על אף שתכנים מסוימים אינם ניתנים לגיבוי ועל המשתמש להתקינם מחדש.

11. אינך רשאי להגיש תביעה במסגרת אחריות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה של:

א. שימוש מסחרי, תאונה, רשלנות, שימוש לרעה או שימוש לקוי (כולל, בין היתר, שימוש במוצר זה שלא למטרתו הרגילה ו/או שלא בהתאם להוראות בנוגע לשימוש נכון ותחזוקה נכונה, או התקנה או שימוש באופן שאינו תואם את התקנים הטכניים או את תקני הבטיחות המקומיים החלים);

ב. שימוש בשילוב עם ציוד היקפי או רכיבים לא מורשים (כולל, בין היתר, התקנים לשיפור משחקים, כוננים קשיחים, מתאמים וספקי כוח);

ג. כל התאמה, שינוי או תיקון של המוצר שבוצעו לא בהתאם להוראות הנוגעות לשימוש נכון ולתחזוקה נכונה של המוצר;

ד. עבודת תחזוקה או תיקון, או ניסיון לבצע עבודת תחזוקה או תיקון, שבוצעו לא על ידי מתקן שירות המורשה על ידי SIEE;

ה. שימוש בתוכנה לא מורשית, הדבקה בווירוס, שריפה, שיטפון או אסון טבע אחר; או

ו. הפעלה של המוצר או טיפול במוצר שאינם עולים בקנה אחד עם שימוש אישי או ביתי רגיל, או הפעלה מחוץ לטווח המפרט של המוצר.

12. אינך רשאי להגיש תביעה במסגרת אחריות זו ככל שאתה מצוי בהפרה יסודית של רישיון תוכנת המערכת שלך (ראה playstation.com/legal).

13. SIEE שומרת על הזכות לסרב לבצע תיקון ו/או החלפה של המוצר במסגרת אחריות זו, אם SIEE אינה יכולה לאמת את מצב האחריות שלך ואינך יכול לספק הוכחה קבילה לרכישת מערכת PlayStation מקורית שביצעת.

14. ככל שהדבר מותר על פי הדין החל, אחריות זו תהווה את הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך בקשר לפגמים במוצר זה, וכל אחריות אחרת או תנאים והתניות אחרים ביחס למוצר זה, מפורשים או משתמעים, על פי חוק או אחרים, אינם חלים, ו-SIEE וכל ישות אחרת של Sony או הספקים או מתקני השירות המורשים שלהן לא יישאו בכל חבות בגין אובדן או נזק מיוחדים, מקריים, עקיפים או תוצאתיים, כולל אובדן נתונים, יהא מקורם אשר יהא.

15. SIEE אינה מעניקה כל אחריות על מוצרים או שירותים של צד שלישי שעשויים להיות מוצעים בקשר למוצר.

אם נדרש למוצר זה שירות כלשהו שאינו מכוסה באחריות זו, פנה לקבלת ייעוץ בקו העזרה המקומי שלך לתמיכה ב-PlayStation, או פנה אל https://www.playstation.com/support/contact-us/.