playstation.com

משפטי

אחריות לתיקון או החלפה של מוצר

המונח "מוצר" פירושו מערכת PlayStation®‎ שתוקנה או מערכת PlayStation®‎ חלופית שהוחזרה אליך על ידיSony Interactive Entertainment Europe Limited (“SIEE”) בכתובת 10 Great Marlborough Street, לונדון, W1F 7LP, בריטניה.

לתשומת ליבך: תוכנת המערכת המותקנת על המוצר מראש או שתסופק בהמשך באמצעות עדכונים או מהדורות משודרגות ניתנת ברישיון עבורך אינה נמכרת ומיועדת לשימוש אך ורק כחלק מהמוצר. התנאים של רישיון תוכנת מערכת מסוג זה נמצאים בכתובת http://www.eu.playstation.com/legal.

התחייבות זאת מוענקת לך על ידי SIEE. ההתחייבות היא אישית עבורך ואף אדם אחר לא יוכל לעשות בה שימוש. התחייבות זו נוספת על זכויות הצרכן המעוגנות בחוק החל (שייתכן שיקנה לך זכות לפתרון מהמוכר ללא עלות) ואינה משפיעה עליהן בשום דרך.

ההתחייבות שלנו אליך: חברת SIEE מתחייבת כי במוצר זה לא קיימים פגמים בחומרים ובטיב העבודה שגורמים לכשל במוצר במהלך שימוש נורמלי בהתאם לתנאים המוגדרים להלן לתקופה הארוכה מבין 3 (שלושה) חודשים והזמן שנותר ב  התחייבות היצרן המקורית של SIEE ("תקופת ההתחייבות), לתקן או לבחירת SIEE להחליף את המוצר ללא עלות כאשר הפגם נגרם בשל חומרים פגומים או ליקוי בטיב העבודה. החלופה תהיה מכשיר חדש או לבחירת SIEE רכיב או מערכת משופצים בהתחייבות לתקופה הארוכה מבין 3 (שלושה) חודשים והזמן שנותר בהתחייבות היצרן המקורית של SIEE. ההתחייבות אינה מכסה את הנתונים שלך; כל תוכנה או משחקים ל-PlayStation; כל ציוד היקפי ל-PlayStation; כל אביזר ל-PlayStation; או כל ציוד היקפי או אביזר אחר.

חשוב

1. אם יש לך צורך בתביעה במסגרת התחייבות זו, יש לפנות אל קו התמיכה של שירות הלקוחות המקומי או לכתובת eu.playstation.com/contact-us לקבלת הוראות ההחזרה.

2. אם ב-SIEE מחזירים את המוצר אליך בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי, שוויץ, איי התעלה, אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, גיברלטר, גרינלנד, האי מאן, ותיקן, טורקיה, מונטנגרו, מונקו, מקדוניה, סרביה, קרואטיה, רפובליקת סן מרינו, התחייבות זו תקפה בכל המדינות הנ"ל:

א. כל אחת מחותמות ההתחייבות והמספר הסידור שעל גבי המוצר לא ניזוקו, לא הושחתו או הוסרו ולא נעשו בהם שינויים; וכן

ב. אין ראיות כי נעשה ניסיון (שצלח או שלא צלח) לפתוח את מארז המוצר או להסירו.

3. באפשרות SIEE לבחור אם לתקן את המוצר או להחליפו.

4. ייתכן שהתיקון או ההחלפה יכללו התקנה של הגרסה האחרונה של התוכנה או עדכוני קושחה עבור המוצר.

5. מוצרים עם כונן קשיח נשלף ("HDD")

א. חובה להחזיר מוצרים שיש בהם כונן קשיח נשלף יחד עם הכונן הקשיח הנשלף בעת הסדרת שירות במסגרת האחריות.

ב. תיקון המוצר או החלפתו יכללו פרמוט של הכונן הקשיח הנשלף.

ג. את/ה מבין/ה ומסכים/ה שפרמוט הכונן הקשיח הנשלף יגרום לאובדן התוכנה, הנתונים והקבצים השמורים שלך. כדי להימנע מאובדן של כל תוכנה, נתונים או קבצים שברצונך לשמור, לפני שליחת המוצר עם הכונן הקשיח הנשלף לשירות במסגרת ההתחייבות, עליך לגבות אותם ולהסירם מהכונן הקשיח הנשלף, במידת האפשר. ביטול הסיסמה שלך ב-PlayStation®Network יגן על כל מידע שברצונך לשמור על סודיותו.

6. כדי להימנע מנזק, מאובדן או ממחיקה של מדיית אחסון של נתונים נשלפת, ציוד היקפי, אביזרים או רכיבים שאינם מקוריים, חובה להסירם לפני שליחת המוצר לשירות במסגרת ההתחייבות.

7. את/ה מבין/ה שהתחייבות זו אינה מחסה תוכנה, נתונים או קבצים שמורים ואת/ה מסכים/ה שחברת SIEE אינה נושאת באחריות עבורך בגין כל אובדן תוכנה, נתונים או קבצים והשחתתם בקשר למימוש התחייבות זו.

8. כדאי לגבות את הכונן הקשיח הנשלף באופן קבוע כדי למנוע אובדן תוכנה, נתונים או קבצים או שינוי שלהם, אף על פי שאין אפשרות לגבות חלק מהתוכן ועל המשתמש להתקינו מחדש.

9. אין אפשרות לתבוע במסגרת התחייבות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה מ:

א. שימוש מסחרי, תאונה, בלאי סביר, רשלנות, שימוש לרעה או שימוש לא נכון (כולל, בין השאר, שימוש במוצר שלא למטרה הרגילה שלו ו/או בהתאם להוראות לשימוש או לאחזקה כראוי, או התקנה/שימוש באופן שאינו תואם את התקנים הטכניים או את תקני הבטיחות המקומיים הרלוונטיים.);

ב. שימוש בשילוב עם ציוד היקפי או רכיבים שאינם מורשים (כולל, בין השאר, מכשירים לשיפור משחקים, כוננים קשיחים נשלפים, מתאמים ומכשירי אספקת חשמל);

ג. כל עיבוד, התאמה או שינוי שנעשו במוצר מכל סיבה, בין אם נעשו כראוי ובין אם לא;

ד. אחזקה או תיקון או ניסיון לאחזקה או לתיקון שהתבצעו שלא על ידי מתקן שירות מורשה של SIEE;

ה. שימוש בתוכנה לא מורשית, זיהום בווירוס, שריפה, הצפה או אסון טבע אחר; או

ו. הפעלת המוצר או טיפול בו באופן שאינו תואם שימוש אישי או ביתי או הפעלה מעבר למפרט המוצר.

10. אין אפשרות לתבוע במסגרת התחייבות זו אם ביצעת הפרה משמעותית של רישיון תוכנת המערכת שלך (יש לעיין ב http://www.eu.playstation.com/legal).

11. ככל המותר בחוק החל, התחייבות זו תהיה הפתרון היחיד והבלעדי בקשר לפגמים במוצר וכל ההתחיבויות, כתבי האחריות, התנאים וההתניות האחרים, באופן מפורש או משתמע בחוק או בדרך אחרת אינם נכללים וחברת SIEE או כל יישות אחרת של חברת Sony או ספקיה או מתקני השירות המורשים שלה לא יישאו באחריות עבור כל אובדן או נזק מיוחדים, מקריים, עקיפים או תוצאתיים כולל אובדן מידע שיתגלו בכל אופן.

12. חברת SIEE שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתקן ו/או להחליף את המוצר במסגרת אחריות זו אם לחברת SIEE אין אפשרות לאמת את סטטוס האחריות ולך אין אפשרות לספק הוכחת רכישה מתקבלת על הדעת למערכת PlayStation המקורית שברשותך.

13. חברת SIEE אינה מעניקה אחריות או התחייבות לכל מוצר של צד שלישי או לשירותים שייתכן שיוצעו בקשר למוצר.

אם יש לך צורך בשירות כלשהו שאינו מכוסה על ידי התחייבות זו עבור המוצר, יש להתקשר לקו התמיכה המקומי של PlayStation Support לייעוץ או ליצור קשר עם eu.playstation.com/contact-us.