playstation.com

Juridiset tiedot

JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PLAYSTATION®VITA- JA/TAI PLAYSTATION®TV- TAI PLAYSTATION®VITA TV -JÄRJESTELMILLE (Versio 1.4)

KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA HUOLELLISESTI TÄMÄ JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ("SOPIMUS"), JOTTA HÄN VARMASTI YMMÄRTÄÄ OIKEUTENSA JA VELVOITTEENSA.

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLIA OVAT KÄYTTÄJÄ JA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE"). KÄYTTÄJÄ SAA OIKEUDEN AVATA JA KÄYTTÄÄ OMAA PlayStation®Vita- JA/TAI PlayStation®TV- TAI PlayStation®Vita TV -JÄRJESTELMÄÄNSÄ ("PS Vita -järjestelmä") VAIN SILLÄ NIMENOMAISELLA EHDOLLA, ETTÄ HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ PS Vita -järjestelmää, HÄN VAKUUTTAA OLEVANSA OMAN MAANSA LAKIEN NOJALLA OIKEUSTOIMIKELPOINEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Tämä Sopimus käsittää kaikki PS Vita -järjestelmän mukana seuraavat järjestelmä-, laite- ja Internet-selainohjelmistot, sekä kaikki korjauspäivitykset, päivitykset, lisäykset tai uudet versiot niistä järjestelmä-, laite- ja Internet-selainohjelmistoista, jotka on toimitettu tai asetettu saataville PS Vita -järjestelmälle minkä tahansa SCE- tai Sony-palvelun tai -verkkopalvelun, PlayStation™Network-verkon, SCE-verkkosivuston tai PS Vita -järjestelmän pelimedian kautta. Termillä "Järjestelmäohjelmisto" tarkoitetaan yhteisesti kaikkia tässä kappaleessa kuvattuja ohjelmistoja ja laiteohjelmistoja.

HUOMAUTUS: JOS ASUT YHDYSVALLOISSA TAI JOSSAKIN POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKAN MAASSA, TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ KATTAVIMMAN LAIN SALLIMAN SUOSTUMUKSEN SITOUTUA RIITATILANTEISSA YKSILÖKOHTAISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN JA LUOPUA RYHMÄKANTEISTA OSION 8 MUKAISESTI, MIKÄ VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIIN OIKEUKSIIN JA OIKEUKSIIN KAIKISSA KÄYTTÄJÄN JA "SONYN EDUSTAJAN" (OSIOSSA 8 MÄÄRITELLYSTI) VÄLISISSÄ "RISTIRIIDOISSA"(OSIOSSA 8 MÄÄRITELLYSTI). KÄYTTÄJÄLLÄ ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYYN SITOUTUMISESTA JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA OSION 8 MUKAISESTI.

1. KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti SCE myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-kaupallisen oikeuden käyttää Järjestelmäohjelmistoa yksinomaan PS Vita -järjestelmällä. Kun käyttäjä voi vastaanottaa tai hänen PS Vita -järjestelmälleen on asennettu Järjestelmäohjelmiston viimeisin versio, hän menettää oikeuden käyttää Järjestelmäohjelmiston aiempia versioita ja hänellä on oikeus käyttää vain PS Vita -järjestelmälle asennettua Järjestelmäohjelmiston viimeisintä versiota.

Tietyt SCE:n lisensoimien kolmannen osapuolen ohjelmistojen tai palvelujen käyttöehdot saattavat edellyttää, että SCE toimittaa käyttäjälle ilmoituksia ja käyttöehtoja kyseistä kolmannen osapuolen ohjelmistoa tai palvelua koskien. Nämä ilmoitukset ja käyttöehdot ovat käyttäjän nähtävillä osoitteessa http://www.scei.co.jp/psvita-license/index.html tai missä tahansa muussa SCE:n sopivaksi katsomassa osoitteessa.

Kaikki oikeudet Järjestelmäohjelmiston käyttöön myönnetään vain käyttöoikeutena, eikä käyttäjälle myönnetä minkäänlaista omistusoikeutta tai osuutta Järjestelmäohjelmistoon. SCE ja sen lisensoijat pidättävät kaikki immateriaalioikeudet Järjestelmäohjelmistoon. Järjestelmäohjelmiston kaikkinainen käyttö ja pääsy Järjestelmäohjelmistoon on määritelty tässä Sopimuksessa ja asianmukaisissa immateriaaliomaisuutta koskevissa laeissa. Paitsi tässä Sopimuksessa mainituin poikkeuksin, SCE ja sen lisensoijat pidättävät kaikki oikeudet Järjestelmäohjelmistoon.

2. RAJOITUKSET

Käyttäjä ei saa vuokrata, pitkäaikaisvuokrata, jälleenlisensoida, julkaista, muokata, päivittää, muuntaa tai kääntää Järjestelmäohjelmistoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta tutkia Järjestelmäohjelmiston valmistustapaa, purkaa tai hajottaa Järjestelmäohjelmistoa, luoda ohjelmistoon pohjautuvia töitä tai pyrkiä luomaan Järjestelmäohjelmiston lähdekoodia sen ohjelmistokoodista. Käyttäjä ei saa (i) käyttää minkäänlaisia luvattomia, laittomia, väärennettyjä tai muunnettuja laitteita tai ohjelmistoja Järjestelmäohjelmiston kanssa; (ii) käyttää työkaluja, joilla hän voi ohittaa, keskeyttää tai kiertää jonkin PS Vita -järjestelmän salauksen tai turvallisuus- tai varmennusmekanismin; (iii) asentaa uudelleen aiempia Järjestelmäohjelmiston versioita ("palauttaminen"), (iv) rikkoa mitään lakeja, säännöksiä tai SCE:n tai kolmannen osapuolen lainmukaisia oikeuksia liittyen käyttäjän pääsystä Järjestelmäohjelmistoon tai sen käyttöön; (v) käyttää mitään laitteistoa tai ohjelmistoa, joka saa Järjestelmäohjelmiston hyväksymään tai käyttämään luvatonta, laitonta tai piratismin kohteeksi joutunutta ohjelmistoa tai laitetta; (vi) hankkia Järjestelmäohjelmistoa muutoin kuin SCE:n hyväksymän jakelukanavan kautta; tai (vii) käyttää Järjestelmäohjelmistoa hyväkseen millään muulla tavalla kuin PS Vita -järjestelmällä sen mukana seuranneen ohjemateriaalin mukaisesti ja luvallisen ohjelmiston tai laitteiston mukaisesti, mukaan lukien Järjestelmäohjelmiston käyttö PS Vita -järjestelmän kanssa tai sen yhteydessä käytettävän luvattoman ohjelmiston tai laitteiston suunnitteluun, kehittämiseen, päivittämiseen tai jakeluun. Nämä rajoitukset otetaan käyttöön käyttäjää koskevan lainsäädännön sallimassa enimmäismäärässä.

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET; KOLMANNEN OSAPUOLEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SCE voi toimittaa käyttäjälle Järjestelmäohjelmiston päivityksiä, parannuksia tai siihen liittyviä palveluja. Tietyt päivitykset, parannukset tai palvelut saatetaan toimittaa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle, kun käyttäjä kirjautuu sisään PlayStation™Network-verkkoon, ja osa saattaa olla käyttäjän saatavilla SCE:n verkkosivujen tai muiden virallisten kanavien kautta. Käyttäjä sallii SCE:lle näiden automaattisten päivitysten, parannusten ja palvelujen toimittamisen. Palvelut saattavat sisältää viimeisimmät päivitykset tai ladattavan paketin Järjestelmäohjelmiston viimeisimmästä versiosta, johon kuuluvat turvallisuuspäivitykset, uutta teknologiaa tai muutetut asetukset ja toiminnot, joiden avulla voidaan estää pääsy luvattomaan tai piratismin kohteeksi joutuneeseen sisältöön tai estää luvattoman laitteiston tai ohjelmiston käyttö PS Vita -järjestelmän yhteydessä.

Käyttäjän tulee asentaa tai järjestää Järjestelmäohjelmiston viimeisimmän version asennus niin pian kuin mahdollista. Jotkin päivitykset, parannukset ja palvelut saattavat muuttaa järjestelmän asetuksia, aiheuttaa tietojen tai sisällön katoamista tai käyttöhäiriöitä tai toimintojen katoamista. SCE suosittelee, että käyttäjä ottaa säännöllisesti varmuuskopiot tiedoistaan.

Kolmannet osapuolet saattavat tuoda käyttäjän saataville muita palveluja ja sisältöä, ja ne saattavat edellyttää käyttäjältä erillisten ehtojen ja sääntöjen tai tietosuojakäytännön hyväksymistä. Järjestelmäohjelmisto saattaa viitata kolmannen osapuolen itsenäisesti julkaisemiin tai ylläpitämiin verkkosivustoihin, tai näyttää tai toimittaa käyttäjälle linkkejä tällaisille verkkosivustoille tai tällaiseen sisältöön ("Kolmannen osapuolen sisältö ja linkit"). SCE ja sen toimipaikat eivät hallinnoi tai hallitse Kolmannen osapuolen sisältöä ja linkkejä eivätkä SCE tai sen toimipaikat valvo, hyväksy, kannata, takaa tai mainosta mitään Kolmannen osapuolen sisältöä tai linkkejä. SCE ja sen yhteistyökumppanit eivät ole käyttäjälle vastuussa mistään Kolmannen osapuolen sisällöstä tai linkeistä. Käyttäjä luottaa kaikkiin Kolmannen osapuolen sisältöihin ja linkkeihin omalla vastuullaan ja hyväksyy täysin kaiken vastuun näistä ja kaikki seuraukset, jotka niistä aiheutuvat.

Lue PS Vita -järjestelmän ohjekirjasta lisätietoja mahdollisuudesta hallita Kolmannen osapuolen sisältöä ja linkkejä PS Vita -järjestelmän kautta sekä PlayStation™Network-verkon lapsilukkoasetuksista.

4. INTERNET-OMINAISUUDET

Järjestelmäohjelmiston Internet-yhteyttä edellyttävien ominaisuuksien ("Internet-ominaisuudet") käyttäminen saattaa edellyttää käyttäjältä langattomien Internet-palvelujen hankkimista joltakin kolmannen osapuolen langattomien palvelujen tarjoajalta ja/tai matkapuhelimen verkko-operaattorilta ("Internet-palveluntarjoaja"). Internet-yhteys EI välttämättä ole saatavilla käyttäjän asuinpaikalla eikä se ehkä ole ilmainen, häiriötön tai keskeytymätön. Mikäli käyttäjä haluaa hankkia Internet-palveluntarjoajan palveluja PS Vita -järjestelmälleen, hänen tulee solmia näistä palveluista tarvittava sopimus Internet-palveluntarjoajan kanssa. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista maksuista, jotka liittyvät Internet-yhteyteen tai sen käyttöön.

Tiettyjen Internet-ominaisuuksien toiminta saattaa asettaa Internet-yhteydelle vaatimuksia, jotka eivät ole SCE:n hallinnassa. Verkkosivujen selaaminen, peliohjelmistot ja ladattavat ohjelmat tai tiedot saattavat johtaa viruksiin, tietojen menettämiseen tai vioittumiseen tai muihin ongelmiin, ja käyttäjä on itse täysin vastuussa näistä toimista ja näiden toimien aiheuttamista seurauksista, kun toimet suoritetaan PS Vita -järjestelmällä.

Kun käyttäjä käyttää tiettyjen kolmannen osapuolen sovellusten paikannuspalveluja PS Vita -järjestelmällä, hän hyväksyy, että SCEI saattaa lähettää käyttäjän pituus- ja leveyskoordinaatit ja IP-osoitteen ja/tai MAC-osoitteen kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle ("Kolmas osapuoli"), jotta Kolmas osapuoli voi toteuttaa Käyttäjän tilaaman palvelun.

Toteuttaessaan käyttäjän tilaamaa palvelua Kolmas osapuoli saattaa edellyttää käyttäjän hyväksyvän näiden erilliset palvelusäännöt ja -ehdot ja/tai tietosuojakäytännön. Käyttäjän tulee lukea Kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöstä lisätietoja siitä, miten näitä tietoja käytetään.

5. TAKUIDEN POISSULKEMINEN JA VASTUUN RAJOITUS

Järjestelmäohjelmisto toimitetaan "SEN HETKISESSÄ KUNNOSSAAN" ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita. SCE, sen toimipaikat ja lisensoijat nimenomaisesti kieltävät kaikki oletetut takuut myytävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien rikkomattomuudesta.

MISSÄÄN TAPAUKSESSA SCE, SEN TOIMIPAIKAT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, MENETETYISTÄ TULOISTA, TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN LAINSÄÄDÄNTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISMÄÄRÄSSÄ, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN.

6. SOPIMUSRIKE; OIKEUKSIEN MENETYS JA SCE:N OIKEUDET

Mikäli SCE katsoo, että käyttäjä on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja, SCE voi itse ryhtyä tai asettaa jonkin tahon suorittamaan omien etujensa suojelemisen kannalta tarpeellisia toimia, kuten pääsyn estämisen Järjestelmäohjelmiston osaan tai koko Järjestelmäohjelmistoon ja sen käytön estämisen tai osittaista estämisen, pääsyn estämisen PlayStation™Network-yhteyden, minkä tahansa PS Vita -järjestelmää koskevan takuun, korjausvelvoitteen tai muun palvelun kieltämisen, velvoitteen parannusten tai luvattoman käytön estävien laitteiden asennukseen tai velvoitteen mihin tahansa kohtuullisesti välttämättömäksi katsottavaan korjaustoimenpiteeseen, jolla estetään muokatun tai luvattoman Järjestelmäohjelmiston käyttö.

SCE, sen toimipaikat ja lisensoijat pidättävät itsellään oikeuden oikeustoimiin, mikäli kyseessä on Sopimusrikkomus. SCE voi osallistua valtiollisiin tai yksityisiin lakitoimiin tai tutkimuksiin käyttäjän Järjestelmäohjelmiston käyttöön liittyen.

7. VIENTIRAJOITUKSET JA NÄITÄ KOSKEVIEN LAKIEN NOUDATTAMINEN

Järjestelmäohjelmisto voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientiä koskevien lakien ja säädösten alaista. Näin ollen PS Vita -järjestelmää ei saa viedä maasta eikä edelleen sellaisille henkilöille ja tahoille, joita maastavientiä koskevat lait koskettavat. Käyttäjän tulee noudattaa kyseisiä lakeja Järjestelmäohjelmistoa käyttäessään.

8. TIETTYJEN MAIDEN ASUKKAITA KOSKEVA SITOVA SUOSTUMUS RIITATILANTEIDEN RATKAISUUN HENKILÖKOHTAISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ

Tämän osion 8 seuraavat ehdot koskevat kattavimmalla lain sallimalla tavalla vain Yhdysvaltojen sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maiden asukkaita.

Termillä "Ristiriita" viitataan mihin tahansa kiistaan, vaateeseen tai riitaan käyttäjän ja SCE:n, Sony Computer Entertainment America LLC:n tai minkä tahansa muun SCE:n toimipaikan ("Sonyn edustaja") välillä liittyen Järjestelmäohjelmiston käyttöön huolimatta siitä onko syynä sopimus, säädös, asetus, säännös, oikeudenloukkaus (mukaan lukien petos, vilpillinen väärä tieto, tarkoituksellinen petokseen houkuttelu tai huolimattomuus), tai mikä tahansa muu laillinen tai lainopillinen teoria, ja kattaen osion 8 laillisen sitovuuden, toimeenpanokelpoisuuden ja kattavuuden (pois lukien alla olevan ryhmäkanteista luopumisen toimeenpanokelpoisuus). Toimeenpantaessa "Ristiriita" tulisi tulkita laajimmassa mahdollisessa merkityksessä. Mikäli käyttäjällä on minkä tahansa Sonyn edustajan tai Sonyn johtajan, päällikön, työntekijän tai asiamiehen ("Vastapuoli Sonyn edustaja") kanssa Ristiriitoja, joita ei voida ratkaista neuvottelemalla alla olevien kohtien vaatimusten mukaisesti (pois lukien tapaukset, jotka on jo poissuljettu välimiesmenettelyä käsittelevässä osiossa), käyttäjän ja Vastapuoli Sonyn edustajan tulee etsiä ratkaisua Ristiriitaan vain osion 8 Ristiriitojen välimiesmenettelyä koskevien ehtojen mukaisesti ja olla viemättä tapausta oikeusistuimiin. Välimiesmenettely tarkoittaa, että Ristiriita ratkaistaan puolueettoman välimiehen toimesta oikeusistuimen tuomarin tai lautamiesten sijaan.

KÄYTTÄJÄ JA SONYN EDUSTAJAT HYVÄKSYVÄT, ETTÄ MIKÄÄN KÄYTTÄJÄN TAI SONYN EDUSTAJAN VÄHÄISIÄ VAATEITA KÄSITTELEVÄN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JÄTETTY VAADE EI VASTAA TÄSSÄ osiossa 8 TARKOITETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ.

MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY SITOVAA VÄLIMIESMENETTELYÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISTA TÄMÄN OSION 8 MUKAISESTI, HÄNEN TULEE ILMOITTAA TÄSTÄ KIRJALLISESTI SCE:LLE 30 PÄIVÄN KULUESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ. KÄYTTÄJÄN KIRJALLINEN ILMOITUS TULEE LÄHETTÄÄ SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER; JA ILMOITUKSEEN TULEE SISÄLTYÄ: (1) KÄYTTÄJÄN NIMI, (2) KÄYTTÄJÄN OSOITE, (3) KÄYTTÄJÄN KIRJAUTUMISTUNNUS, MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON SELLAINEN, JA (4) SELVÄ LAUSUNTO SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI HALUA RATKAISTA MITÄÄN RISTIRIITOJA MINKÄÄN SONYN EDUSTAJAN KANSSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON RISTIRIITOJA JONKIN SONYN EDUSTAJAN KANSSA, HÄNEN TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLINEN ILMOITUS SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA VASTAPUOLI SONYN EDUSTAJALLA ON TILAISUUS RATKAISTA RISTIRIITA RAUHANOMAISESTI NEUVOTTELEMALLA. Käyttäjä suostuu neuvottelemaan Ristiriidan ratkaisusta hyvässä uskossa vähintään 60 päivän ajan Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä. Mikäli Vastapuoli Sonyn edustaja ei ratkaise Ristiriitaa 60 päivän kuluessa Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä, käyttäjä ja Vastapuoli Sonyn edustaja voivat siirtää vaateen välimiesmenettelyyn tämän osion 8 ehtojen mukaisesti.

KAIKKI RISTIRIITOJEN RATKAISUMENETELMÄT, SEKÄ VÄLIMIESMENETTELYT ETTÄ OIKEUSISTUIMEN TOIMET, SUORITETAAN YKSILÖKOHTAISESTI, EI RYHMÄKANTEENA TAI EDUSTUKSELLISENA KANTEENA TAI RYHMÄN NIMETTYNÄ TAI NIMEÄMÄTTÖMÄNÄ EDUSTAJANA JOUKKOKANTEESSA, EDUSTUKSELLISESSA OIKEUSTOIMESSA TAI YKSITYISESTI ALOITETUN JULKISEN KANTEEN TOIMEENPANIJANA, ELLEIVÄT SEKÄ KÄYTTÄJÄ ETTÄ VASTAPUOLI SONYN EDUSTAJA MOLEMMAT TÄHÄN ERITYISESTI KIRJALLISESTI SUOSTU VÄLIMIESMENETTELYN KÄYNNISTYTTYÄ.

Mikäli käyttäjä tai Vastapuoli Sonyn edustaja hyväksyvät Ristiriitojen ratkaisun välimiesmenettelyssä, välimiesmenettelyn käynnistänyt osapuoli voi viedä asian American Arbitration Association -järjestön ("AAA"), www.adr.org, tai JAMS-järjestön, www.jamsadr.com, ratkaistavaksi. Mikäli osapuolten valitseman välimiesjärjestön säännöt ovat ristiriidassa tämän osion 8 ehtojen kanssa, noudatetaan tämän osion 8 ehtoja.

Federal Arbitration Act ("FAA") määrittää kaikkien osavaltion rajat ylittävien kauppaa koskevien Ristiriitojen välimieskelpoisuutta. Kuitenkin on huomioitava, että myös soveltuva liittovaltion tai osavaltion laki saattaa ratkaista Ristiriidan. Alle 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kuluttajakiistojen täydennysmenettelyä (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) ("Täydennysmenettelyt"), mukaan lukien välimiesmenettelyn maksujen aikataulua, joka on määritetty Täydennysmenettelyjen osiossa C-8; yli 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjä (Commercial Arbitration Rules) ja ei-joukkokanteen välimiesmenettelyyn sopivia maksuaikatauluja. AAA:n säännöt ovat nähtävillä osoitteessa www.adr.org ja ne voi tilata myös soittamalla Yhdysvaltain numeroon 1-800-778-7879. Lisäksi, mikäli kanne ei ylitä 75 000 Yhdysvaltain dollaria ja käyttäjä on toimittanut asianmukaisen ilmoituksen ja neuvotellut hyvässä uskossa Vastapuoli Sonyn edustajan kanssa yllä mainittujen ehtojen mukaisesti, ja välimies katsoo käyttäjän tapauksen olevan riittävä, käyttäjä on oikeutettu vaatimaan myös välimiehen kohtuulliseksi katsomia asianajajan palkkioita ja kuluja, vastaten vastaavaa oikeutta vaatia samaa osavaltion tai liittovaltion lain nojalla Vastapuoli Sonyn edustajalta tai käyttäjältä. Välimies julkistaa päätöksensä kirjallisesti, mutta hänen ei tarvitse julkistaa päätöslauselmansa perusteita, ellei jompikumpi osapuoli tätä vaadi. Välimiehen päätös on sitova ja lopullinen, lukuun ottamatta FAA:n mahdollisesti myöntämää valitusoikeutta, ja se voidaan viedä minkä tahansa osapuolia koskevan oikeusistuimen nähtäväksi toimeenpanoa varten.

Käyttäjä tai Vastapuoli Sonyn edustaja voi käynnistää välimiesmenettelyn joko San Mateon piirikunnassa Kaliforniassa tai piirikunnassa, jossa osapuoli asuu. Mikäli käyttäjä valitsee asuinpiirikuntansa, Vastapuoli Sonyn edustaja voi siirrättää välimiesmenettelyn San Mateon piirikuntaan, mikäli suostuu maksamaan välimiehen määrittämät lisäpalkkiot ja kulut, joita käyttäjälle aiheutuu paikanvaihdon johdosta.

Mikäli mikään tämän osion 8 lausekkeista (pois lukien yllä mainittu ryhmäkanteesta luopuminen) on lainvastainen tai sitä ei voida panna toimeen, lauseke poistetaan osion 8 yhteydestä ja osio 8 jää muilta osin täysin lainvoimaiseksi. Mikäli ryhmäkanteesta luopuminen katsotaan lainvastaiseksi tai sitä ei voida panna toimeen, koko tämä osio 8 on toimeenpanokelvoton, ja kaikki Ristiriitatapaukset ratkaistaan oikeudessa.

Tämä osio 8 pysyy voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

9. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMEENPANOPAIKKA

Mikäli käyttäjä asuu Japanissa tai maassa/alueella, joka on Itä- tai Kaakkois-Aasiassa, tätä Sopimusta määrittävät, siihen sovelletaan ja sitä tulkitaan Japanin lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Kaikki tästä Sopimuksesta seuraavat tai tähän liittyvät ristiriidat ratkaistaan vain ja ainoastaan Tokion piirioikeudessa Tokiossa Japanissa.

Mikäli käyttäjä asuu Euroopassa, Afrikassa, Australiassa, Oseanian alueella, Lähi-idän alueella, Intiassa tai Venäjän federaation alueella, tätä Sopimusta määrittävät, siihen sovelletaan ja sitä tulkitaan Englannin lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt.

Mikäli käyttäjä asuu jossain muualla, tätä Sopimusta määrittää, siihen sovelletaan ja sitä tulkitaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, kaikki Ristiriidat, joita ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä, ja joita ei ole viety vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen, tulee käsitellä asianmukaisen tuomiovallan omaavassa oikeusasteessa joko Kalifornian osavaltion ylioikeudessa San Mateon piirikunnassa tai Pohjois-Kalifornian käräjäoikeudessa.

10. MUUT LAKIASIAT

Käyttäjää velvoittaa tämän Sopimuksen viimeisin versio. SCE voi muuttaa tätä Sopimusta milloin vain. Sopimuksen voimassaolevan version voi tulostaa osoitteesta http://www.scei.co.jp/psvita-eula. Käyttäjän tulee aika ajoin tarkistaa tästä osoitteesta Sopimukseen mahdollisesti tehdyt muutokset. Mikäli käyttäjä pitää Järjestelmäohjelmistoa saatavillaan ja käyttää sitä, hänen katsotaan hyväksyvän tämän Sopimuksen viimeisimmän version.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen osa on virheellinen, lainvastainen tai sitä ei voida panna toimeen, tämä ei millään tavoin vaikuta Sopimuksen muihin osioihin tai heikennä niiden paikkansapitävyyttä, lainvoimaisuutta tai toimeenpanokelpoisuutta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen saattaa aiheuttaa SCE:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten SCE:llä on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta muiden lainmukaisten oikeuksien lisäksi. Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja SCE:n välillä on sovittu Järjestelmäohjelmistosta, ja Sopimus syrjäyttää kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Jos jokin tässä Sopimuksessa ilmoitettu oikeus jätetään käyttämättä tai sen käyttämistä viivytetään, ei se merkitse oikeuksista luopumista. SCE voi luovuttaa mille tahansa SCE:n toimipaikalle minkä tahansa sille tämän Sopimuksen nojalla kuuluvan oikeuden, mukaan lukien oikeuden panna toimeen mikä tahansa tämän Sopimuksen ehdoista.