playstation.com

Νομικά θέματα

Εγγύηση για επισκευασμένο ή αντικατεστημένο προϊόν

Με τον όρο "Προϊόν" νοείται το επισκευασμένο ή αντικατεστημένο σύστημα PlayStation® που έχει επιστρέψει σε εσάς η Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") με διεύθυνση 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Σημείωση: Το λογισμικό συστήματος που είναι προεγκατεστημένο στο Προϊόν ή παρασχέθηκε αργότερα μέσω ενημερώσεων ή εκδόσεων αναβαθμίσεων παρέχεται σε εσάς μέσω άδειας και όχι πώλησης και προορίζεται για χρήση μόνο ως μέρος του Προϊόντος. Οι όροι που διέπουν τη συγκεκριμένη άδεια λογισμικού συστήματος βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.eu.playstation.com/legal.

Η Εγγύηση παρέχεται σε εσάς από τη SIEE. Έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κανέναν άλλο. Η παρούσα Εγγύηση προστίθεται στα θεσμικά δικαιώματα καταναλωτή (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας) και δεν τα επηρεάζει υπό οποιονδήποτε τρόπο.

Η Εγγύησή μας προς εσάς: Η SIEE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν φέρει ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή, τα οποία οδηγούν σε βλάβη του Προϊόντος κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω και ότι, για το ανώτερο έως και 3 (μήνες) και για το υπόλοιπο της εγγύησης αρχικού κατασκευαστή της SIEE (η "Περίοδος Εγγύησης), θα επισκευάσει ή, κατά την επιλογή της SIEE, θα αντικαταστήσει αυτό το Προϊόν, δωρεάν, σε περίπτωση που είναι ελαττωματικό λόγω ελαττώματος των υλικών ή της κατασκευής. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με ένα νέο ή, κατά την επιλογή της SIEE, ανακαινισμένο εξάρτημα ή σύστημα, το οποίο θα φέρει εγγύηση για το ανώτερο έως και 3 (μήνες) και για το υπόλοιπο της εγγύησης αρχικού κατασκευαστή της SIEE. Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τα δεδομένα σας, τυχόν λογισμικό ή παιχνίδια PlayStation, τυχόν περιφερειακά του PlayStation, τυχόν βοηθήματα του PlayStation ή άλλα περιφερειακά ή βοηθήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. Αν πρέπει να υποβάλετε αξίωση δυνάμει της παρούσας Εγγύησης, καλέστε τη γραμμή βοήθειας Εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση eu.playstation.com/contact-us για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή.

2. Σε περίπτωση που η SIEE επιστρέψει σε εσάς αυτό το Προϊόν, σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Ελβετία, την Αλβανία, την Ανδόρρα, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τις Αγγλονορμανδικές Νήσους, την Κροατία, το Γιβραλτάρ, τη Γροιλανδία, τη Νήσο του Μαν, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, τη Σερβία, την Τουρκία ή το Βατικανό, η παρούσα Εγγύηση ισχύει για όλες τις προαναφερθείσες χώρες, εφόσον:

α. οποιαδήποτε ταινία Εγγύησης καθώς και ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος δεν έχουν φθαρεί, τροποποιηθεί, αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί και

β. δεν υπάρχει ένδειξη ότι έγινε προσπάθεια (επιτυχής ή μη) να ανοιχτεί ή να αφαιρεθεί το περίβλημα του Προϊόντος.

3. Η SIEE μπορεί να επιλέξει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το Προϊόν.

4. Η επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων λογισμικού ή υλικολογισμικού για το Προϊόν.

5. Προϊόντα με αφαιρούμενη Μονάδα σκληρού δίσκου ("HDD")

α. Τα προϊόντα με αφαιρούμενη μονάδα HDD πρέπει να επιστρέφονται μαζί με τη μονάδα HDD για σέρβις εντός εγγύησης στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης.

β. Η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος θα περιλαμβάνει και την εκ νέου διαμόρφωση της μονάδας HDD.

γ. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η εκ νέου διαμόρφωση της μονάδας HDD θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των αποθηκευμένων δεδομένων, των αρχείων και του λογισμικού σας. Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια λογισμικού, δεδομένων ή αρχείων που θέλετε να διατηρήσετε, προτού υποβάλετε το Προϊόν με τη μονάδα HDD για σέρβις εντός εγγύησης, θα πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να τα μεταφέρετε από τη μονάδα HDD. Επίσης, η διαγραφή του κωδικού πρόσβασής σας στο PlayStation®Network θα συμβάλει στην προστασία τυχόν εμπιστευτικών σας πληροφοριών.

6. Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, απώλειας ή διαγραφής άλλων αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων, περιφερειακών, βοηθημάτων ή μη γνήσιων εξαρτημάτων, πρέπει να τα αφαιρέσετε πριν υποβάλετε το Προϊόν για σέρβις εντός της Εγγύησης.

7. Κατανοείτε ότι η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει αποθηκευμένα δεδομένα, αρχεία ή λογισμικό και αποδέχεστε ότι η SIEE δεν φέρει ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων, των αρχείων ή του λογισμικού σας σε σχέση με την άσκηση από μέρους σας της παρούσας Εγγύησης.

8. Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του HDD, ώστε να αποτρέπεται τυχόν απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, αρχείων ή λογισμικού. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για ορισμένο περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να εγκαταστήσει εκ νέου ο χρήστης.

9. Δεν μπορείτε να υποβάλετε αξίωση δυνάμει της παρούσας Εγγύησης, σε περίπτωση που το Προϊόν είναι κατεστραμμένο λόγω:

α. εμπορικής χρήσης, ατυχήματος, φυσιολογικής φθοράς, αμέλειας, κατάχρησης ή εσφαλμένης χρήσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά της αδυναμίας χρήσης του παρόντος Προϊόντος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή/και σύμφωνα με τις οδηγίες περί ενδεδειγμένης χρήσης και συντήρησης ή εγκατάστασης ή χρήσης με τρόπο που δεν συνάδει με τα ισχύοντα τοπικά τεχνικά πρότυπα ή πρότυπα ασφάλειας,

β. χρήσης σε συνδυασμό με οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο περιφερειακό ή εξάρτημα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συσκευών βελτίωσης παιχνιδιού, μονάδων σκληρού δίσκου, τροφοδοτικών και συσκευών τροφοδοσίας ισχύος),

γ. οποιασδήποτε προσαρμογής ή ρύθμισης στο Προϊόν ή που τροποποιεί το Προϊόν, η οποία διενεργείται για οποιονδήποτε λόγο, είτε με τον κατάλληλο τρόπο είτε όχι,

δ. συντήρησης ή επισκευής ή απόπειρας συντήρησης ή επισκευής που διενεργείται από οποιαδήποτε εγκατάσταση σέρβις που δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τη SIEE,

ε. χρήσης μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού, μόλυνσης από ιούς, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλης φυσικής καταστροφής ή

στ. λειτουργίας ή χρήσης του Προϊόντος κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με την κανονική προσωπική ή οικιακή χρήση ή λειτουργίας εκτός των προδιαγραφών του Προϊόντος.

10. Δεν μπορείτε να υποβάλετε αξίωση δυνάμει της παρούσας Εγγύησης σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης της άδειας χρήσης του λογισμικού συστήματος http://www.eu.playstation.com/legal).

11. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική μορφή αποζημίωσης σε σχέση με ελαττώματα του παρόντος Προϊόντος. Όλες οι άλλες εγγυήσεις και όροι και προϋποθέσεις, ρητές ή συνεπαγόμενες από τη νομοθεσία ή άλλως, σε σχέση με το παρόν Προϊόν αποκλείονται και ούτε η SIEE ούτε άλλη οντότητα της Sony ή οι προμηθευτές της ή εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις σέρβις θα φέρουν ευθύνη για τυχόν ειδική, επακόλουθη ή συνεπαγόμενη απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, όπως και αν προκύψει αυτή.

12. Η SIEE διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή ή/και αντικατάσταση του Προϊόντος δυνάμει της παρούσας Εγγύησης, εφόσον η SIEE δεν μπορεί να επικυρώσει την κατάσταση της εγγύησής σας και εφόσον εσείς δεν μπορείτε να παρέχετε μια αποδεκτή απόδειξη αγοράς του γνήσιου συστήματος PlayStation.

13. Η SIEE δεν παρέχει εγγύηση για κανένα προϊόν ή υπηρεσία τρίτου κατασκευαστή, που μπορεί να παρέχεται σε σχέση με το Προϊόν.

Εάν αυτό το Προϊόν χρειάζεται επισκευή η οποία δεν καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση, καλέστε τη γραμμή βοήθειας PlayStation της περιοχής σας για συμβουλές ή ανατρέξτε στη διεύθυνση eu.playstation.com/contact-us.