PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "#wipEoutPS4"-konkurrence

 

1.             "#wipEoutPS4"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 13 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

2.             Deltagere, som er mellem 13 og 17 år, skal have tilladelse fra en forælder/værge, før de deltager i konkurrencen.

 

3.             Konkurrencen åbner for bidrag den 12. juli 2017 kl. 17.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 12. august 2017 kl. 17.00 (dansk tid) ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

4.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget.  Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

 

5.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen:

a)     besøge PlayStation Europe SoundCloud-websitet på https://soundcloud.com/playstationeu;

b)    logge på deres SoundCloud-konto (hvis de ikke allerede har en SoundCloud-konto, skal de oprette en ved at klikke på "Create account" (Opret konto);

c)     klikke på "Playlists" (Afspilningslister) og gå til afspilningslisten "Addiktion "Shake It (WipEout Instrumental Edit)"";

d)    holde markøren over STEM-filerne på afspilningslisten ("Addiktion-STEM-filer"), klikke på "…(More)" (Mere) og derefter klikke på "Download";

e)     bruge Digital Audio Workstation-software til at lave deres eget remix ved at bruge en eller flere Addiktion-STEM-filer samt deres egne STEM-filer (bemærk, at deltagere kun må bruge STEM-filer, der udelukkende består af lydoptagelser, som de selv ejer eller har eksklusive rettigheder til, eller som de har erhvervet sig alle relevante rettigheder til i alle forhold, der har relation til denne konkurrence – enhver deltager, som overtræder nogen tredjeparts ophavsret, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen) ("remix");

f)     besøge https://wetransfer.com/, klikke på "Add your files" (Tilføj dine filer) og vælge et remix, der skal uploades. Det skal være i .wav-filformatet; og

g)    indtaste e-mailadressen siee.wipeoutps4@sony.com i feltet "Email to" (Send e-mail til), indtaste deres egen e-mailadresse i feltet "Your email" (Din e-mailadresse), indtaste deres fulde navn i feltet "Message" (Meddelelse) og klikke på "Transfer" (Overfør).

 

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

7.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 6 og 7.  Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)     pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)    krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)     chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)    indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)     voldelig og farlig opførsel; og/eller

g)    spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

8.            Arrangøren giver deltagere ret til at bruge, gengive, tilpasse, skabe afledte versioner af, distribuere og overføre Addiktion-STEM-filerne og sådanne lydoptagelser eller dele heraf og eventuelle underliggende musikalske værker med relation hertil som nødvendigt mhp. denne konkurrence, som den er beskrevet i disse vilkår.

 

9.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en global, eksklusiv licens uden udløbsdato til at benytte bidragene til kommercielle formål og reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder men ikke begrænset til alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol. Hver enkelt deltager fraskriver sig alle moralske rettigheder, de måtte have til remixet.

 

10.          Alle bidrag skal være helt originale (gælder ikke Addiktion STEM-filerne) for ikke at overtræde nogen tredjeparts immaterielle rettigheder.  Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

11.          Der vælges én (1) vinder ("vinder") og ni (9) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"). Vinderen og hver andenpræmievinder vil blive valgt af fire (4) Most Valued PlayStationers "MVPs" (som defineret på PlayStation Forum) og en (1) eller flere ansatte hos arrangøren ("dommerpanel") baseret på originaliteten og kreativiteten i remixet. Dommernes beslutning er endelig.

 

12.          Arrangøren underretter vinderen og hver enkelt andenpræmievinder via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for fire (4) uger efter slutdatoen.

 

13.          For at få præmien (som defineret nedenfor) skal vinderen underskrive en selvstændig licensaftale, og vinderen og hver andenpræmievinder skal svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for to (2) uger fra den dato, hvor vedkommende modtog arrangørens e-mail, og:

a)     Hvis vinderen er mellem tretten (13) og sytten (17) år gammel, skal vedkommende angive e-mailadressen til en forælder/værge, så arrangøren kan få bekræftet forældresamtykke til deltagelse i konkurrencen og arrangere levering af præmien ("e-mail om forældresamtykke"). Hvis vinderens forælder/værge ikke svarer inden for en (1) uge fra datoen for arrangørens e-mail om forældresamtykke, vil det uafhængige dommerpanel give præmien til den næste vinder; eller

b)    Hvis vedkommende er atten (18) år eller derover, skal han/hun oplyse sit fulde navn, postadresse samt fødselsdato.

 

14.          Vinderen får:

a)     Muligheden for at få deres vinder-remix ("vinder-remix") sat ind i WipEout Omega Collection PlayStation®4-spillet ("spil");

b)    Muligheden for at få deres vinder-remix føjet til PlayStation™Music "WipEout Omega Collection" Spotify-afspilningslisten (så længe den pågældende afspilningsliste er tilgængelig på Spotify) ("afspilningsliste for spil");

c)     et (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4-spil på disk; og

d)    en (1) PlayStation®4 Pro 1 TB Jet Black,

til en samlet værdi af ca. GBP 379,98 / EUR 439,98 / NZD 709,90 / AUD 614,90 / DKK 3.648 / NOK 4.448,90 / SEK 4.448 / CZK 11.789 / HUF 142.898 / PLN 1.925,32 / RUB 34.280 / CHF 473,11 ("vinderpræmie").

 

15.          Hver andenpræmievinder får:

a)     et (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4-spil på disk; og

b)    en (1) WipEout Omega Collection t-shirt (fås i flere størrelser);

til en samlet værdi af ca. GBP 34,95 / EUR 45,66 / NZD 78,88 / AUD 63,46 / DKK 391 / NOK 503,41 / SEK 504 / CZK 1.148 / HUF 14.744 / PLN 184 / RUB 2.649 / CHF 43,52 ("andenpræmie").

 

16.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at levere:

a)     med rekommanderet post: vinderpræmien (ekskl. vinder-remix og afspilningsliste for spil) til vinderen; og

b)    med rekommanderet post: andenpræmien til hver andenpræmievinder

inden for fire (4) uger efter at have modtaget vinderens eller andenpræmievinderens oplysninger. Vinder-remixet vil blive sat ind i spillet og føjet til afspilningslisten til spillet senest den 1. december 2017.

 

17.          Under disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie og/eller en andenpræmie, afhængigt af sammenhængen.

 

18.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi, herunder men ikke begrænset til i tilfælde af tekniske vanskeligheder.

 

19.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

20.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

21.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

22.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke vinderens og/eller en andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

23.          Vinderen og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

24.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke lever op til kravene i sektion 2, 5, 6, 7, 10 og/eller 13, eller hvis deltageren anvender flere konti til at deltage, eller hvis der er grund til at tro, at en person, der stemmer på en deltagers bidrag, er blevet betalt eller på anden måde motiveret på nogen måde, enten af en deltager eller en tredjepart, vil deltageren blive udelukket fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

 

25.          Vinderen og hver andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

26.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens og hver andenpræmievinders navn på arrangørens website(s).  Vinderens og hver andenpræmievinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "#wipEoutPS4 Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

27.          De generelle regler er gældende for konkurrencen.  Klik her for at se de generelle regler.

 

28.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

29.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

 

SoundCloud-bemærkning:

Bidrag, der ikke overholder SoundClouds platformsvilkår, vil blive diskvalificeret.

Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret eller knyttet til SoundCloud.  Hver deltager giver sine oplysninger til arrangøren og ikke til SoundCloud. De oplysninger, som hver deltager opgiver, bruges kun til administration af konkurrencen. Hver deltager accepterer, i det omfang efter gældende lov tillader det, at SoundCloud ikke har noget ansvar i forbindelse med konkurrencen.