playstation.com

Juridisk info

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SIE-APPLIKATION (Version 1.1)

1. september 2018

 

LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SIE-APPLIKATION ("AFTALE") GRUNDIGT FOR AT SÆTTE DIG IND I DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

DENNE AFTALE ER INDGÅET MELLEM DIG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONSSOFTWAREN ("APPLIKATIONSSOFTWARE") DISTRIBUERET AF SIE FOR BRUG PÅ ENHEDERNE (DEFINERET NEDENFOR) ER UDTRYKKELIGT BETINGET AF, AT DU ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE. VED AT BRUGE APPLIKATIONSSOFTWAREN BEKRÆFTER DU, AT DU ER BERETTIGET TIL AT INDGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVEN I DIN JURISDIKTION, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE.

Du accepterer AFTALEN på vegne af dig selv samt på vegne af andre personer, der får adgang til eller bruger: (i) APPLIKATIONSSOFTWAREN på den enhed, som du ejer eller kontrollerer, og som på lovlig vis kører gældende versioner af operativsystemerne Microsoft Windows eller Mac ("ENHEDEN"), eller (ii) din konto på PlayStation™Network på APPLIKATIONSSOFTWAREN. Du har ansvaret for andre personers brug af Applikationssoftwaren samt for, at de overholder vilkårene i denne AFTALE.

Denne AFTALE gælder for APPLIKATIONSSOFTWAREN samt for alle programrettelser, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner af denne software.

BEMÆRK: HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA ELLER I ET LAND I NORD-, MELLEM- ELLER SYDAMERIKA, OMFATTER DENNE AFTALE EN BINDENDE BESTEMMELSE OM INDIVIDUEL VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL, I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DETTE, I AFSNIT 9, DER BEGRÆNSER DINE RETTIGHEDER UNDER DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL ENHVER "TVIST" (SÅDAN SOM DETTE ER DEFINERET I AFSNIT 9) MELLEM DIG OG EN "SONY ENHED" (SÅDAN SOM DETTE ER DEFINERET I AFSNIT 9). DU HAR RET TIL AT AFVISE BESTEMMELSERNE OM BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL SOM BESKREVET I AFSNIT 9.

 

1. TILDELING AF LICENS

I henhold til vilkårene i denne AFTALE tildeler SIE dig en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-kommerciel ret, som ikke kan overdrages til andre, til at bruge APPLIKATIONSSOFTWAREN kun på den pågældende Enhed. Dine rettigheder til at bruge tidligere versioner af Applikationssoftwaren end den aktuelle version af Applikationssoftwaren ophører, så snart du kan modtage eller har den nyeste version af Applikationssoftwaren installeret på Enheden.

Nogle licensvilkår for tredjepartssoftware eller -services, som SIE giver i licens, kræver muligvis, at SIE oplyser dig om beskeder og licensvilkår for den pågældende software eller de pågældende services fra tredjepart. Disse beskeder og licensvilkår gøres tilgængelige for dig på et sted, som SIE finder passende.

Alle rettigheder til at bruge Applikationssoftwaren er kun givet i licens, og du tildeles hverken ejerskab eller rettigheder til Applikationssoftwaren. SIE og dets licensgivere beholder enhver intellektuel ejendomsret til Applikationssoftwaren. Al brug af eller adgang til Applikationssoftwaren er underlagt vilkårene i denne Aftale samt gældende lov om intellektuel ejendomsret. Medmindre denne Aftale udtrykkeligt bestemmer andet, beholder SIE og dets licensgivere alle rettigheder til Applikationssoftwaren.

 

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke (i) lease eller udleje Applikationssoftwaren eller gøre den tilgængelig for andre brugere på et netværk, give den i underlicens, udgive, ændre, rette, tilpasse eller oversætte Applikationssoftwaren, (ii) udføre reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af Applikationssoftwaren, skabe afledede værker af Applikationssoftwaren; (iii) forsøge at gendanne Applikationssoftwarens kildekode ud fra dens objektkode; (iv) benytte nogen form for uautoriseret, ulovlig, forfalsket eller ændret hardware eller software sammen med Applikationssoftwaren; (v) geninstallere tidligere versioner af Applikationssoftwaren; (vi) overtræde nogen love, regulativer eller forordninger eller krænke nogen af SIE's eller tredjeparters rettigheder i forbindelse med din adgang til eller brug af Applikationssoftwaren; (vii) anskaffe Applikationssoftwaren på nogen anden måde end gennem SIE's autoriserede distributionskanaler eller (viii) udnytte Applikationssoftwaren på en hvilken som helst ikke-licenseret måde.

Disse begrænsninger gælder i det videst mulige omfang, som loven i din jurisdiktion tillader dette.

 

3. SERVICES OG OPDATERINGER, TREDJEPARTSAFTALER OG ‑INDHOLD

SIE kan levere visse opdateringer, opgraderinger og services til Applikationssoftwaren til dig. Nogle opdateringer, opgraderinger eller services kan ændre dine aktuelle indstillinger og medføre tab af data eller indhold eller forårsage tab af funktionalitet eller faciliteter.

Applikationssoftwaren kan henvise til, fremvise eller levere links til websteder eller indhold, som tredjeparter driver eller vedligeholder ("Links og indhold fra tredjepart").

SIE og dets datterselskaber kontrollerer og administrerer ikke Links og indhold fra tredjepart, og SIE og dets datterselskaber hverken overvåger, godkender, påtegner, stiller garanti for eller anbefaler Links og indhold fra tredjepart. SIE og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar over for dig med hensyn til Links og indhold fra tredjepart. Din brug af alle Links og indhold fra tredjepart sker for din egen risiko, og du påtager dig ethvert ansvar for og alle konsekvenser af denne brug.

 

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Med henblik på at drive SIE's forretning og levere produkter og services indsamler og gemmer SIE muligvis oplysninger om Enheden og Applikationssoftwaren. Disse oplysninger kan benyttes til systemovervågning/-diagnosticering, marketingformål og anonym sporing af brugerens brugsmønstre. Når du logger på din Sony Entertainment Network-konto fra Applikationssoftwaren, kan SIE kæde denne oplysning sammen med din konto og andre oplysninger, der er knyttet til kontoen. Se PSN(SM)'s Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for dit område ved at følge linket fra SIE's websted for juridiske dokumenter på https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html for at få mere at vide om, hvordan disse oplysninger bruges, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

 

5. INTERNETFORBINDELSE

Nogle funktioner i Applikationssoftwaren kræver muligvis forbindelse til internettet. Du hæfter for alle afgifter i forbindelse med adgang til eller brug af internettet.

 

6. FRASKRIVELSE AF GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Applikationssoftwaren leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES" uden udtrykkelige eller underforståede garantier af nogen art. SIE, dets datterselskaber og licensgivere fraskriver sig udtrykkeligt enhver underforstået garanti for, at Applikationssoftwaren er kurant, egnet til bestemte formål, og at den ikke krænker tredjemands rettigheder. SIE garanterer ikke, at driften af Applikationssoftwaren vil forløbe uafbrudt eller uden fejl, eller at Applikationssoftwaren fungerer på alle ENHEDER. SIE kan når som helst efter SIE’s eget forgodtbefindende afbryde understøttelse af Applikationssoftwaren, og SIE har intet ansvar for sådanne afbrydelser.

Hvis Applikationssoftwaren burger onlineservere, forpligter SIE sig ikke til fortsat at gøre disse servere tilgængelige.

SIE, DETS DATTERSELSKABER OG LICENSGIVERE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR TAB AF DATA, TAB AF FORTJENESTE ELLER NOGEN FORM FOR TAB ELLER SKADE, HVERKEN INITIALSKADE, INDIREKTE SKADE, TILFÆLDIG SKADE, KONKRET DOKUMENTERET SKADE ELLER FØLGESKADE, UANSET HVORDAN SKADEN MÅTTE OPSTÅ, SOM FØLGE AF ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONSSOFTWAREN. HVIS DENNE BESTEMMELSE HAR RETSVIRKNING I DIN JURISDIKTION, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER DETTE, OGSÅ SELVOM ET RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT GRUNDLÆGGENDE FORMÅL.

 

7. KRÆNKELSE AF AFTALEN, OPHØR AF RETTIGHEDER OG SIE'S RETSMIDLER

Hvis SIE finder, at du har krænket bestemmelserne i denne Aftale, kan SIE selv eller andre på dets vegne tage skridt til at beskytte SIE's interesser, for eksempel ved at deaktivere adgang til eller brugen af dele af eller hele Applikationssoftwaren, afbryde din adgang til PSN, afbryde eventuelle services, som Applikationssoftwaren stiller til rådighed, eller træffe andre forebyggende foranstaltninger, der med rimelighed kan siges at være nødvendige for at forhindre brug af ændret Applikationssoftware eller forbudt brug af Applikationssoftwaren.

SIE, dets datterselskaber og licensgivere forbeholder sig ret til at rejse søgsmål i tilfælde af krænkelse af denne Aftale. SIE kan deltage i offentlige eller private søgsmål eller undersøgelser i forbindelse med din brug af Applikationssoftwaren.

 

8. EKSPORTBEGRÆNSNINGER OG OVERHOLDELSE AF LOVEN

Applikationssoftwaren indeholder muligvis teknologi, som er underlagt visse begrænsninger i henhold til love og regulativer vedrørende eksportkontrol. Applikationssoftwaren må derfor ikke eksporteres eller reeksporteres til personer og enheder, hvis dette krænker disse love og regulativer. Du skal overholde disse love, når du bruger Applikationssoftwaren. Du indestår for og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt USA's embargo, eller som af USA's regering er betegnet som et "land, der støtter terrorisme", og at (ii) du ikke er opført på nogen af USA's regerings lister over forbudte eller begrænsede parter.

 

9. BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT FOR INDBYGGERE I VISSE LANDE

Følgende vilkår i dette Afsnit 9 gælder i det videst mulige omfang, som loven tillader dette, kun for dig, hvis du bor i USA eller i et land i Nord-, Mellem- eller Sydamerika.

Ordet "Tvist" betyder enhver tvist, ethvert krav eller enhver strid mellem dig og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, ethvert andet af deres nuværende eller tidligere datterselskaber eller enhver anden forgænger eller efterfølger til de eksisterende selskaber, heriblandt Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony Enhed") vedrørende brugen af Applikationssoftwaren, uanset om den er relateret til kontrakt, statut, regulering, vedtægt, civilt retsbrud (herunder svindel, misvisende oplysninger, falske erklæringer eller forsømmelighed) eller nogen anden juridisk eller retsmæssig teori og inkluderer gyldigheden, retsvirkningen eller omfanget af dette Afsnit 9 (med undtagelse af retsvirkningen af klausulen om Fraskrivelse af kollektivt søgsmål nedenfor). "Tvist" har den bredest mulige betydning, der kan håndhæves.

Hvis du har en Tvist (bortset fra en, der er beskrevet som udelukket fra voldgift nedenfor) med en Sony Enhed eller en Sony Enheds daglige ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter ("Sony Modpart"), som ikke kan løses ved forhandling som krævet nedenfor, skal du og Sony Modparten søge en løsning på Tvisten gennem voldgift i henhold til vilkårene i Afsnit 9 og ikke føre proces om Tvisten i retten. Voldgift vil sige, at Tvisten løses af en neutral voldgiftsmand i stedet for ved en domstol af en dommer eller jury.

DU OG SONY ENHEDERNE AFTALER, AT ETHVERT KRAV, SOM DU ELLER EN SONY ENHED INDGIVER FOR EN FORLIGSDOMSTOL ("SMALL CLAIMS COURT"), IKKE ER UNDERLAGT VILKÅRENE FOR VOLDGIFT I DETTE AFSNIT 9.

HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVE SØGSMÅL I DETTE AFSNIT 9, SKAL DU GIVE SKRIFTLIG BESKED TIL SIE INDEN FOR 30 DAGE FRA DEN DATO, HVOR DU ACCEPTERER DENNE AFTALE. DIN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG SKAL INKLUDERE: (I) DIT NAVN, (II) DIN ADRESSE, (III) DIT LOGON-ID, HVIS DU HAR ET SÅDANT, OG (IV) EN TYDELIG ERKLÆRING OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE TVISTER MED NOGEN SONY ENHED GENNEM VOLDGIFT.

HVIS DU HAR EN TVIST MED EN SONY ENHED, SKAL DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION FOR AT GIVE SONY MODPARTEN MULIGHED FOR AT LØSE TVISTEN UFORMELT VED FORHANDLING.

Du aftaler at forhandle om en løsning af Tvisten i god ånd i mindst 60 dage, efter at du har givet meddelelse om Tvisten. Hvis Sony Modparten ikke løser Tvisten inden for 60 dage fra modtagelsen af besked om Tvisten, kan du og Sony Modparten videreføre sagen ved voldgift i henhold til vilkårene i dette Afsnit 9.

ENHVER BEHANDLING AF EN TVIST, UANSET OM DEN SKER VED VOLDGIFT ELLER VED EN DOMSTOL, SKER KUN PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER SOM NAVNGIVET ELLER UNAVNGIVET MEDLEM I ET KOLLEKTIVT, SAMLET ELLER STATSLIGT SØGSMÅL, MEDMINDRE BÅDE DU OG SONY MODPARTEN UDTRYKKELIGT ACCEPTERER DETTE SKRIFTLIGT EFTER PÅBEGYNDELSEN AF VOLDGIFTEN.

Hvis du eller Sony Modparten vælger at løse Tvisten gennem voldgift, kan den part, der starter voldgiften, starte denne gennem American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Vilkårene i dette Afsnit 9 har fortrinsret, hvis de er i konflikt med reglerne hos den voldgiftsorganisation, som parterne vælger.

Federal Arbitration Act ("FAA") regulerer voldgift for alle Tvister, der omfatter handel mellem USA's delstater. Der kan imidlertid også gælde føderale eller delstatslige love, som finder anvendelse for emnet for en Tvist. For krav på under USD 75.000 gælder AAA's Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Supplerende procedurer for kunderelaterede tvister, "Supplerende procedurer"), herunder oversigten over voldgiftsafgifter, der er fastsat i afsnit C-8 i de Supplerende procedurer, for krav over USD 75.000 gælder AAA's Commercial Arbitration Rules (Kommercielle voldgiftsregler) og de relevante afgiftsoversigter for ikke-kollektive søgsmål.

AAA's regler er tilgængelige på www.adr.org eller på telefonnummer 1-800-778-7879. Hvis dine krav ikke overskrider USD 75.000, og du har givet meddelelse til og forhandlet i god ånd med Sony Modparten som beskrevet ovenfor, og voldgiftsmanden finder, at du er den vindende part i voldgiften, er du berettiget til kompensation for rimelige udgifter til advokat samt omkostninger efter voldgiftsmandens beslutning samt ret til at inddrive disse gennem de statslige eller føderale retsmidler, der er tilgængelige for Sony Modparten eller dig.

Voldgiftsmanden afgiver sin beslutning skriftligt, men leverer ikke en erklæring om begrundelse, medmindre en af parterne anmoder om dette. Voldgiftsmandens beslutning er bindende og endelig, bortset fra appelrettigheder i henhold til FAA, og kan indbringes for enhver domstol, som har retskraft over for parterne, med henblik på håndhævelse.

Du og Sony Modparten kan starte voldgift i enten San Mateo County, Californien, eller i det amt, hvor du er bosiddende. Hvis du vælger det amt, hvor du er bosiddende, kan Sony Modparten overføre voldgiften til San Mateo County, hvis modparten accepterer at betale yderligere afgifter eller omkostninger, ændringen efter voldgiftsmandens vurdering medfører for dig.

Hvis nogen klausul i dette Afsnit 9 (bortset fra klausulen om fraskrivelse af kollektivt søgsmål ovenfor) er ulovligt eller uden retskraft, bortfalder klausulen fra dette Afsnit 9, og resten af dette Afsnit 9 skal forblive i kraft. Hvis klausulen om fraskrivelse af kollektivt søgsmål findes at være ulovlig eller uden retskraft, er hele dette Afsnit 9 uden retskraft, og Tvisten skal afgøres ved en domstol.

Dette Afsnit 9 forbliver i kraft efter Aftalens ophør.

 

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Hvis du er bosiddende i Japan eller et land/område i Østasien eller Sydøstasien, er denne Aftale underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i Japan, med undtagelse af reglerne om international privatret. Enhver tvist, der opstår under eller i relation til denne Aftale, skal udelukkende behandles ved byretten i Tokyo, Japan.

Hvis du er bosiddende i Europa, Afrika, Australien og Oceanien, Mellemøsten, Indien eller Den Russiske Føderation, er denne Aftale underlagt og skal fortolkes i henhold til engelsk lov, med undtagelse af reglerne om international privatret.

Hvis du er bosiddende andetsteds, er denne Aftale underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i delstaten Californien, med undtagelse af reglerne om international privatret. Hvis du er bosiddende i USA, skal enhver Tvist, der ikke er underlagt voldgift og ikke er indgivet for en forligsdomstol, afgøres ved en domstol i en kompetent jurisdiktion under enten delstaten Californiens højesteret i County of San Mateo eller ved United States District Court for Northern District of California.

 

11. GENERELLE JURIDISKE BEMÆRKNINGER

Du er bundet af den nyeste version af denne Aftale. SIE kan til enhver tid ændre vilkårene i Aftalen. Hvis du vil have adgang til en aktuel version af Aftalen, der kan udskrives, skal du gå til https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Kontroller regelmæssigt denne URL for at se, om der er ændringer til Aftalen. Din fortsatte adgang til eller brug af Applikationssoftwaren bekræfter, at du accepterer den nyeste version af Aftalen.

Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale findes at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, påvirker eller begrænser dette ikke gyldigheden, lovligheden og retskraften af de resterende bestemmelser i Aftalen. Du anerkender, at dit brud på denne Aftale vil medføre uoprettelig skade for SIE, for hvilken kontant erstatning ikke er en tilstrækkelig afhjælpning, og at SIE har ret til rimelig afhjælpning ud over de øvrige rettigheder, som firmaet har i henhold til loven.

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og SIE med hensyn til Applikationssoftwaren og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler vedrørende dens emne. Manglende eller forsinket håndhævelse af rettighederne under denne Aftale udgør ikke en fraskrivelse af sådanne rettigheder. SIE kan videregive sine rettigheder under denne Aftale, herunder sine rettigheder til at håndhæve vilkårene i Aftalen, til ethvert SIE-datterselskab.

 

12. KONTAKT.

Hvis du har spørgsmål eller klager i forbindelse med Applikationssoftwaren, beder vi dig om at kontakte vores supportteam på https://www.playstation.com/support/.

Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA samt andre lande.