playstation.com

Juridisk info

SOFTWARELICENSAFTALE FOR PLAYSTATION®VR-SYSTEMET (Version 1.1)

LÆS VENLIGST DENNE SOFTWARELICENSAFTALE FOR PLAYSTATION®VR-SYSTEMET ("AFTALE") GRUNDIGT IGENNEM FOR AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

DENNE AFTALE ER MELLEM DIG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc."). ADGANG TIL ELLER BRUG AF SOFTWAREN I SIE Inc.S PLAYSTATION®VR-SYSTEM ("ENHED") ER UDTRYKKELIGT BETINGET AF DIN ACCEPT AF AFTALENS BETINGELSER. VED BRUG AF DIN ENHED VEDSTÅR DU, AT DU KAN INDTRÆDE I EN KONTRAKT UNDER DIN RETSKREDS' LOVGIVNING, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENNE AFTALES BETINGELSER.

Du accepterer denne aftale på vegne af dig selv og andre, der har adgang til og bruger: (i) din ENHED; eller (ii) din konto på PlayStation™Network (“Konto”) med den ENHED, du ejer eller kontrollerer. Du er ansvarlig for andres brug af din ENHED og for deres overholdelse af denne aftales betingelser.

SIE Inc. forbeholder sig retten til fra tid til anden og med eller uden underretning af dig at ændre betingelserne i denne aftale. Den nyeste version af denne aftale vil træde i stedet for alle tidligere versioner.

Denne aftale gælder for al systemsoftware og firmware inkluderet i din ENHED samt alle patches, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner heraf. Der refereres samlet til al software og firmware beskrevet i dette afsnit som "software" i hele denne aftale.

BEMÆRK: HVIS DU BOR I USA ELLER I ET LAND I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, VIL DENNE AFTALE I LOVENS VIDESTE UDSTRÆKNING INDEHOLDE ET BINDENDE KRAV OM INDIVIDUEL MÆGLING OG EN REGEL OM FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL I AFSNIT 8, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL ALLE "UOVERENSSTEMMELSER" (SOM DEFINERET I AFSNIT 8) MELLEM DIG OG EN "SONY-ENTITET" (SOM DEFINERET I AFSNIT 8). DU HAR RETTEN TIL AT FRAVÆLGE BINDENDE MÆGLING OG REGLER OM FRALÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL SOM BESKREVET I AFSNIT 8.

1. LICENSOVERDRAGELSE

SIE Inc. overdrager i henhold til denne aftales betingelser en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel, ikke-uddelegérbar og genkaldelig ret til, at du kan bruge softwaren udelukkende på ENHEDEN. Din ret til at bruge tidligere versioner af softwaren ud over den nuværende version af denne ophører, så snart du modtager eller har den aktuelle version af softwaren installeret på ENHEDEN.

Visse licensbetingelser for SIE Inc.-licenseret software, teknologi eller tjeneste fra tredjepart kan kræve, at SIE Inc. giver dig meddelelser om og licensbetingelser for denne software, teknologi eller tjeneste fra tredjepart. Disse bemærkninger og licensbetingelser er tilgængelige for dig på http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-oss/ eller på andre steder, hvor SIE Inc. finder det passende.

Alle rettigheder til at bruge softwaren overdrages kun pr. licens, og du overtager ingen ejerskabsret til, titel til, eller interesser i softwaren. SIE Inc. og deres licenshavere bevarer al intellektuel ejendomsret til softwaren. Al brug af eller adgang til softwaren er underlagt denne aftales betingelser og gældende lovgivning vedrørende intellektuel ejendomsret. Bortset fra, hvor denne aftale udtrykkeligt måtte overdrage dem, bevarer SIE Inc. og deres licenshavere alle rettigheder til softwaren.

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke (i) distribuere, kopiere, lease, udleje, underlicensere, udgive, modificere, patche, tilpasse eller oversætte softwaren; (ii) foretage reverse engineering af, dekompilere eller adskille softwaren, skabe værker afledt af softwaren eller forsøge at skabe software-kildekode ud fra dens objektkode; (iii) bruge nogen former for uautoriseret, ulovlig, falsk eller modificeret hardware eller software sammen med softwaren; (iv) bruge redskaber for at omgå, deaktivere eller tilsidesætte ENHEDENS krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanisme; (v) geninstallere tidligere versioner af softwaren ("nedgradering"); (vi) overtræde nogen love, reglementer eller rettigheder for SIE Inc. eller tredjeparter i forbindelse med din adgang til eller brug af softwaren; (vii) bruge hardware eller software for at få softwaren til at acceptere eller bruge uautoriseret, ulovlig eller piratkopieret software eller hardware; (viii) erhverve dig software på andre måder end via SIE Inc.s autoriserede distributionsmetoder; eller (ix) udnytte softwaren på nogen andre måder end til brug sammen med ENHEDEN i henhold til den medfølgende dokumentation og sammen med autoriseret software eller hardware, deriblandt brug af softwaren til at designe, udvikle, opdatere eller distribuere uautoriseret software med til brug i forbindelse med ENHEDEN.

Disse begrænsninger vil gælde i den videste udstrækning tilladt af lovgivningen i din retskreds.

3. TJENESTER OG OPDATERINGER; TREDJEPARTSAFTALER OG -INDHOLD

SIE Inc. kan give dig visse software-opdateringer, -opgraderinger eller -tjenester. Nogle opdateringer, opgraderinger eller tjenester kan blive leveret automatisk uden forudgående meddelelse, når du logger på PlayStation™ Network , mens andre kan blive gjort tilgængelige for dig via SIE Inc.s webside eller autoriserede kanaler. Du accepterer, at SIE Inc. kan levere disse automatiske opdateringer, opgraderinger og tjenester til dig. Tjenester kan inkludere den seneste opdatering eller download af en ny udgave af softwaren, som indeholder sikkerhedspatches, ny teknologi eller reviderede indstillinger og funktioner, som kan forhindre adgang til uautoriseret eller piratkopieret indhold eller forhindre brugen af uautoriseret hardware eller software i forbindelse med ENHEDEN. Disse opdateringer, opgraderinger og tjenester kan påvirke ENHEDENS funktionalitet, og SIE Inc. er ikke ansvarlige over for dig i forhold til sådanne effekter eller andre former for skade forårsaget af installationsprocessen.

Du skal installere eller have installeret den nyeste version af softwaren så snart, som det inden for et rimeligt omfang er muligt. Nogle opdateringer, opgraderinger eller tjenester kan ændre på dine nuværende indstillinger, forårsage datatab eller tab af funktionalitet.

Tredjeparter kan gøre andre tjenester eller indhold tilgængeligt for dig, og de kan kræve, at du accepterer deres separate betingelser og vilkår samt fortrolighedspolitik. Software kan referere til, vise eller give dig links til websider eller indhold, som tredjeparter driver eller vedligeholder individuelt ("indhold og links fra tredjepart").

SIE Inc. og deres partnere styrer eller vælger ikke links og indhold fra tredjepart, og SIE Inc. og deres partnere overvåger, godkender, anbefaler, garanterer eller sponsorerer heller ikke indhold og links fra tredjepart. SIE Inc. og deres partnere kan ikke holdes ansvarlige over for dig i forhold til indhold og links fra tredjepart. Din brug af indhold og links fra tredjepart er på egen risiko, og du påtager dig alt ansvar og alle konsekvenser, der måtte opstå som følge af din brug.

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER / GODKENDELSE

SIE Inc. kan for at drive deres forretninger og levere produkter og tjenester indsamle og hente oplysninger om ENHEDEN og softwaren samt om, hvordan du bruger dem. Disse oplysninger kan bruges til systemovervågning og -diagnosticering, marketing, godkendelse og andre formål. SIE Inc. vil også kunne indsamle det unikke id, som automatisk tildeles til ENHEDEN af SIE Inc., når du tilslutter den til dit PlayStation®4-computerunderholdningssystem ("PS4™-system"), når du opretter forbindelse til internettet, og kan knytte disse oplysninger sammen med data indsamlet fra dit PS4™-system. Når du logger på din konto fra dit PS4™-system, kan SIE Inc. sammenkæde disse oplysninger med din konto samt andre oplysninger tilknyttet til din konto. Referér venligst tilPlayStation™ Networks fortrolighedspolitik for din region, som du kan se på SIE Inc.s side med juridiske dokumenter på http://doc.dl.playstation.net/doc/legal, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan disse oplysninger bliver anvendt, og hvem du skal kontakte i tilfælde af spørgsmål.

5. GARANTIFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Software leveres på "SOM DET ER"- og "SOM TILGÆNGELIGT"-basis uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier. SIE Inc. kan ændre software eller dele af software uden at meddele dig herom. SIE Inc., deres partnere og licenshavere fralægger sig udtrykkeligt alle underforståede garantier for salgbarhed, garantier for egnethed til et specifikt formål samt garantier for, at ingen rettigheder krænkes.

SIE Inc., DERES PARTNERE OG LICENSHAVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT ELLER NOGEN TAB OG SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DE OPSTÅR, SOM RESULTAT AF ADGANG TIL ELLER BRUG AF SOFTWAREN. SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER GÆLDE I LOVENS VIDESTE UDSTRÆKNING, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE INDFRIER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL.

6. OVERTRÆDELSE AF AFTALE; OPHØR AF RETTIGHEDER OG SIE Inc.s RETSMIDLER

Hvis SIE Inc. afgør, at du har overtrådt aftalens betingelser, kan SIE Inc. træffe foranstaltninger for at beskytte deres interesser, såsom at deaktivere adgang til brug af noget af eller hele softwaren, deaktivere brugen af ENHEDEN online eller offline, ophør af din adgang til PlayStation™ Network, nægtelse af garantier, reparationer eller andre tjenester leveret til ENHEDEN, implementering af automatiske eller obligatoriske opdateringer eller enheder beregnet til at standse uautoriseret brug, eller bruge andre retsmidler i rimeligt omfang for at forhindre brugen af modificeret software eller ikke-tilladt brug af softwaren.

SIE Inc. og deres partnere og licenshavere forbeholder sig retten til at tage retslige skridt i tilfælde af overtrædelser af denne aftale. SIE Inc. kan deltage i regeringsigangsatte eller private retssager eller efterforskninger i forbindelse med din brug af softwaren.

7. EKSPORTKONTROL OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Software kan indeholde teknologi, der er underlagt visse begrænsninger under lovgivning og regler for eksportkontrol. Som sådan kan din ENHED ikke eksporteres eller geneksporteres til personer og entiteter, som overtræder disse love og reglementer. Du skal overholde disse love, når du bruger softwaren.

8. BINDENDE INDIVIDUEL MÆGLING FOR VISSE BORGERE

Følgende betingelser i dette afsnit 7 vil i lovens videste udstrækning kun gælde for dig, hvis du er borger i USA eller et land i Nord-, Central- eller Sydamerika.

Begrebet "uoverensstemmelse" dækker over alle uoverensstemmelser, krav eller kontroverser mellem dig og SIE Inc., Sony Interactive Entertainment LLC, alle deres nuværende eller tidligere partnere eller alle forgænger- eller efterfølger-entiteter til førnævnte, deriblandt Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-entitet") i forhold til brugen af softwaren, uanset om de udspringer af kontraktlige forhold, lovgivning, reglementer, bestemmelser, skadevoldende handling (deriblandt svindel, falsk markedsføring, bedrageri eller forsømmelighed) eller alle andre teorier om jura og rimelighed, og inkluderer gyldighed af, håndhævelse af eller omfanget af dette afsnit 8 (med undtagelse af muligheden for at håndhæve paragraffen om gruppesøgsmål herunder). "Uoverensstemmelse" vil blive håndhævet i ordets bredest tænkelige betydning.

Hvis du har en uoverensstemmelse (ud over en, der er beskrevet som udelukket af mæglingen herunder) med en Sony-entitet eller en Sony-entitets repræsentanter, direktører, ansatte og agenter ("Sony-underentiteter"), som ikke kan løses via forhandling som påkrævet herunder, skal du og Sony-underentiteten kun forsøge at løse uoverensstemmelsen via mægling af uoverensstemmelsen i følge sektion 8's betingelser og ikke bringe uoverensstemmelsen for retten. Mægling indebærer, at uoverensstemmelsen vil blive løst af en neutral mægler i stedet for ved en domstol af en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENTITETERNE ACCEPTERER, AT ALLE KRAV FREMSAT AF DIG ELLER AF EN SONY-ENTITET I RETTEN FOR SMÅSAGER IKKE ER UNDERLAGT MÆGLINGSBETINGELSERNE BESKREVET I DETTE AFSNIT 8.

HVIS DU ØNSKER IKKE AT VÆRE BUNDET AF BINDENDE MÆGLING OG FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL I DETTE AFSNIT 8, SKAL DU UNDERRETTE SIE Inc. SKRIFTLIGT INDEN FOR 30 DAGE EFTER DEN DATO, HVOR DU ACCEPTERER DENNE AFTALE. DIN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG SKAL INDEHOLDE: (1) DIT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIT LOGIN-ID, SÅFREMT DU HAR ET, OG (4) ET KLART UDSAGN OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE UOVERENSSTEMMELSER MED NOGEN SONY-ENTITETER VIA MÆGLING.

HVIS DU HAR NOGEN UOVERENSSTEMMELSER MED NOGEN SONY-ENTITETER, SKAL DU SENDE SKRIFTLIGE MEDDELELSER TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION FOR AT GIVE SONY-UNDERENTITETEN EN MULIGHED FOR AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN UFORMELT VIA FORHANDLING.

Du indvilger i at forhandle om en løsning på konflikten i god tro i mindst 60 dage efter, at du varsler uoverensstemmelsen. Hvis Sony-underentiteten ikke løser din uoverensstemmelse inden for 60 dage efter modtagelse af besked om uoverensstemmelsen, kan du eller Sony-underentiteten vælge at håndhæve jeres krav i henhold til betingelserne i dette afsnit 8.

AL RETSFORFØLGNING AF UOVERENSSTEMMELSER, UANSET OM DET FOREGÅR VED MÆGLING ELLER I RETTEN, VIL UDELUKKENDE BLIVE UDFØRT PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE SOM GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL ELLER SOM NAVNGIVET ELLER UNAVNGIVET MEDLEM AF ET GRUPPE-, KONSOLIDERET, REPRÆSENTATIVT ELLER PRIVAT ADVOKATS SØGSMÅL, MEDMINDRE BÅDE DU OG SONY-UNDERENTITETEN SPECIFIKT INDVILGER I DETTE SKRIFTLIGT EFTER IGANGSÆTTELSE AF MÆGLINGEN.

Hvis du eller Sony-underentiteten vælger at løse jeres uoverensstemmelse via mægling, vil den part, der igangsætter mæglingsforløbet, gøre det sammen med American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS, www.jamsadr.com. Betingelserne her i afsnit 8 er gældende, hvis de skulle være i strid med reglerne hos den mæglingsorganisation, parterne vælger.

Federal Arbitration Act ("FAA") dækker mæglinger for alle uoverensstemmelser, der involverer handel mellem delstater. Relevante føderale eller delstatslige lovgivninger kan imidlertid også gælde for substansen i en uoverensstemmelse. AAA's Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes ("Supplementary Procedure") gælder for krav på mindre end 75.000 dollar, deriblandt forventede mæglingsudgifter som beskrevet i afsnit C-8 af Supplementary Procedures, og AAA's Commercial Arbitration Rules og relevante forventede afgifter for ikke-gruppesøgsmålsbaserede sager gælder for krav på over 75.000 dollar.

Du kan få AAA-reglerne beskrevet ved at gå til www.adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879. Hvis dine krav derudover ikke overstiger 75.000 dollar, og du har leveret varsel og forhandlet i god tro med Sony-underentiteten som beskrevet herover, vil du, såfremt mægleren afgør, at mæglingen falder ud til din fordel, have ret til at få dækket advokatomkostninger og udgifter inden for et rimeligt omfang efter mæglers skøn ud over øvrige rettigheder til at få dækket samme under den styrende delstatslige eller føderale lovgivning, du eller Sony-underentiteten er underlagt.

Mægleren vil levere sin afgørelse skriftligt, men er ikke pålagt at informere om årsagerne hertil, medmindre en af partierne anmoder om det. Mæglerens afgørelse vil være bindende og endelig, bortset fra appelrettigheder fremsat af FAA og kan bruges ved enhver domstol, som råder over parterne i forhold til håndhævelse.

Du eller Sony-underentiteten kan igangsætte mægling i enten San Mateo County i Californien eller i det amt, du bor i. Hvis du vælger dit bopælsamt, kan Sony-underentiteten efter mæglers afgørelse overføre mæglingen til San Mateo County, såfremt denne accepterer at betale ekstra afgifter eller omkostninger, som du måtte blive pålagt som følge af det ændrede sted.

Hvis nogen paragraffer i dette afsnit 8 (ud over ansvarsfraskrivelsen for gruppesøgsmål herover) er ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil denne paragraf blive fjernet fra dette afsnit 8, og den resterende del af afsnittet vil fortsat have fuld effekt. Hvis paragraffen indeholdende ansvarsfraskrivelsen for gruppesøgsmål kendes ulovlig eller umulig at håndhæve, vil hele dette afsnit 8 ikke kunne håndhæves, og alle uoverensstemmelser vil kunne løses ved en domstol.

Dette afsnit 8 overlever denne aftales ophør.

9. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED

Hvis du bor i Japan eller i et land/område i Østasien eller Sydøstasien, er denne aftale dækket af, opbygget efter og fortolket i henhold til Japans lovgivning bortset fra eventuelle konflikter med denne. Alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal sendes til Tokyo District Court i Tokyo i Japan.

Hvis du bor i Europa, Afrika, Australien og Oceanien, Mellemøsten, Indien eller Den Russiske Føderation, vil denne aftale være dækket af, opbygget efter og fortolket i henhold til engelsk lovgivning bortset fra eventuelle konflikter med denne.

Hvis du bor et andet sted, vil denne aftale være dækket af, opbygget efter og fortolket i henhold til staten Californiens lovgivning bortset fra eventuelle konflikter med denne. Hvis du ikke bor i USA, skal alle uoverensstemmelser, der ikke er underlagt mægling, og som ikke kan føres som småsager, føres ved en kompetent domstol i enten Superior Court for the State of California i San Mateo County eller i United States District Court for the Northern District of California.

10. GENERELLE JURIDISKE BEMÆRKNINGER

Du er bundet af den nyeste version af denne aftale. SIE Inc. kan modificere denne aftales betingelser når som helst. Hvis du vil se en opdateret version af denne aftale, som kan printes, skal du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula. Besøg venligst denne side fra tid til anden for at se ændringer i denne aftale. Din fortsatte adgang til eller brug af softwaren ved din brug af ENHEDEN vil angive din accept af den nyeste version af denne aftale.

Hvis nogen paragraffer i denne aftales kendes ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve, vil de resterende paragraffers gyldighed, lovlighed og mulighed for håndhævelse i denne aftale ikke blive påvirket eller begrænset på nogen måde. Du accepterer, at din overtrædelse af denne aftale vil forårsage uoprettelig skade for SIE Inc., som økonomisk erstatning ikke dækker, og at SIE Inc. har ret til retslig hjælp ud over andre midler, som lovgivningen måtte gøre gældende.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og SIE Inc. i forhold til software og tilsidesætter alle tidligere eller nutidige forståelser vedrørende emnematerialet. Manglende eller forsinket udøvelse af rettigheder i denne aftale vil ikke udgøre nogen fralæggelse af disse rettigheder. SIE Inc. kan tildele alle deres rettigheder i denne aftale, deriblandt retten til at håndhæve aftalens betingelser, til SIE Inc.s partnere.