PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž Strašidelná soutěž PlayStation®

 

1.            Soutěže „Strašidelná soutěž PlayStation®“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Německa, Irska, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Tato soutěž začíná 25. října 2017 v 11:00 (SELČ) („datum zahájení“) a končí 23. listopadu 2017 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení“).  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky: 

a)      navštívit web soutěží PlayStation® na adrese https://www.playstation.com/cs-cz/sign-in-and-connect/competitions/;

b)    kliknout na odkaz k soutěži „Strašidelná soutěž PlayStation®“;

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat na stránce zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA a kliknout na možnost „Odeslat“; a

f)     zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Bude jediný (1) výherce („výherce“). Výherce bude stanoven takto:

a) každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b) výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který získal nejvyšší skóre a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c) pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi; a

d) v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné výherce určit v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce.

 

7.             Pořadatel upozorní výherce prostřednictvím e-mailu, který zašle na e-mailovou adresu zadanou účastníkem v okamžiku účasti.

 

8.             Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese zadané v okamžiku účasti.

 

9.             Výherce získává:

a)     jednu (1) soupravu PlayStation®VR;

b)    jednu (1) 1TB konzoli PS4 Pro;

c)     jednu (1) kameru PS Camera;

d)    jedno (1) balení se dvěma pohybovými ovladači PS Move;

e)     jednu (1) hru Arizona Sunshine, Dying Reborn PS VR, Resident Evil 7 biohazard, The Brookhaven Experiment, Until Dawn: Rush of Blood, Weeping Doll, Here They Lie, Paranormal Activity: The Lost Soul, Don’t Knock Twice, Bloody Zombies ve formě jednoho (1) kuponu s kódem, který lze uplatnit pouze v obchodě PlayStation®Store, s přibližnou celkovou hodnotou EUR 1 050 / GBP 940 / AUD 1 500 / 1 200 CHF / 27 000 Kč / DKK 7 800 / 9 800 NOK / 1 700 NZD / 71 000 RUB / SEK 10 000 („cena pro výherce“).

 

10.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny pro výherce poštou výherci do deseti (10) týdnů od přijetí údajů výherce.

 

11.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce.

 

12.          Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

 

13.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

14.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

15.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

16.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

17.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

18.          Výherce souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

19.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4 a 8 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

20.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

21.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno na webových stránkách pořadatele.  Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „The PlayStation® Ghoulish Giveaway“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

23.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

24.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.