PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „#wipEoutPS4“

 

1.             Soutěže „#wipEoutPS4“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 13 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Účastníci ve věku 13 až 17 let musejí před svou účastí v soutěži získat souhlas svého rodiče/opatrovníka.

 

3.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 12. července 2017 od 17:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 12. srpna 2017 do 17:00 (SELČ) („datum ukončení“).  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

4.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu.  Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

5.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)     navštívit webové stránky PlayStation Europe služby SoundCloud na adrese https://soundcloud.com/playstationeu;

b)    přihlásit se ke svému účtu služby SoundCloud (pokud zatím účet služby SoundCloud nemají, vytvořit si jej kliknutím na možnost „Create account“ (Vytvořit účet));

c)     kliknout na položku „Playlists“ (Seznamy skladeb) a přejít na seznam skladeb s názvem „Addiktion “Shake It (WipEout Instrumental Edit)”“;

d)    najet myší na stopy v seznamu skladeb („stopy Addiktion“), kliknout na možnost „…(More)“ (Další) a pak na možnost „Download“ (Stáhnout);

e)     pomocí počítačového audiosoftwaru vytvořit vlastní remix za použití jedné nebo více stop Addiktion a také vlastních zvukových stop (upozorňujeme, že účastníci smí používat pouze zvukové stopy obsahující zvukové záznamy, které vlastní nebo k nim mají výhradní práva, nebo ke kterým získali všechna příslušná práva pro veškeré účely související s touto soutěží – každý účastník, u kterého se prokáže, že porušoval autorská práva třetí strany, bude ze soutěže diskvalifikován) („remix“);

f)     navštívit web https://wetransfer.com/, kliknout na možnost „Add your files“ (Přidejte své soubory) a nahrát svůj remix výhradně ve formátu souboru .wav; a

g)    do pole „Email to“ (Poslat e-mail na adresu) zadat e-mailovou adresu siee.wipeoutps4@sony.com, do pole „Your email“ (Váš e-mail) zadat svou vlastní e-mailovou adresu, do pole „Message“ (Zpráva) uvést své celé jméno a kliknout na možnost „Transfer“ (Přenos).

 

6.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

7.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 6 a 7.  Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování; a/nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

8.            Pořadatel uděluje účastníkům právo používat, reprodukovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a přenášet stopy Addiktion a tento zvukový záznam či jeho části a libovolnou hudební kompozici, která je jeho součástí, dle potřeby pouze pro účely soutěže dle těchto podmínek.

 

9.             Všichni účastníci udělují pořadateli neomezenou celosvětovou výhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků ke komerčním a propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích, zejména libovolných online platformách v působnosti pořadatele. Každý účastník se vzdává všech morálních práv na svůj remix.

 

10.          Všechny příspěvky musí být zcela původní (s výjimkou stop Addiktion) tak, aby neporušovaly duševní vlastnictví žádné třetí strany.  Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

11.          Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a devět (9) finalistů („finalista“). Výherce a všechny finalisty vyberou čtyři (4) „MVP“ (nejuznávanější hráči PlayStation) (dle definice na fóru PlayStation) a jeden (1) nebo více zaměstnanců pořadatele („porota“) na základě originality a kreativity remixu. Rozhodnutí porotců je konečné.

 

12.          Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do čtyř (4) týdnů od data ukončení.

 

13.          Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce musí podepsat samostatné licenční ujednání a výherce a všichni finalisté musejí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do dvou (2) týdnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a:

a)     pokud jsou ve věku třinácti (13) let až sedmnácti (17) let, poskytnout pořadateli e-mailovou adresu svých rodičů/opatrovníků, aby mohl pořadatel získat souhlas rodiče/opatrovníka se soutěží a domluvit dodání ceny („e-mail pro souhlas rodičů“). Pokud výhercův rodič/opatrovník neodpoví do jednoho (1) týdne od zaslání pořadatelova e-mailu pro souhlas rodičů, porota cenu předá soutěžícímu, který se umístil na pozici za výhercem; nebo

b)    pokud je výherci osmnáct (18) nebo více let, musí poskytnout své celé jméno, adresu bydliště a datum narození.

 

14.          Výherce získává:

a)     příležitost, že se jeho vítězný remix („vítězný remix“) dostane formou aktualizace do hry WipEout Omega Collection pro systém PlayStation®4 („hra“);

b)    příležitost, že se jeho vítězný remix dostane do seznamu skladeb služby Spotify s názvem „WipEout Omega Collection“ služby PlayStation™Music (na tak dlouho, dokud bude uvedený seznam skladeb dostupný ve službě Spotify) („herní seznam skladeb“);

c)     jednu (1) hru WipEout Omega Collection na disku pro systém PlayStation®4; a

d)    jeden (1) 1TB systém PlayStation®4 Pro v uhlově černé barvě

v celkové hodnotě GBP 379,98 / EUR 439,98 / NZD 709,90 / AUD 614,90 / DKK 3 648 / NOK 4 448,90 / SEK 4 448 / 11 789 Kč / HUF 142 898 / PLN 1 925,32 / RUB 34 280 / CHF 473,11 („cena pro výherce“).

 

15.          Každý finalista získává:

a)     jednu (1) hru WipEout Omega Collection na disku pro systém PlayStation®4; a

b)    jedno (1) tričko WipEout Omega Collection (k dispozici v různých velikostech)

v celkové přibližné hodnotě GBP 34,95 / EUR 45,66 / NZD 78,88 / AUD 63,46 / DKK 391 / NOK 503,41 / SEK 504 / 1 148 Kč / HUF 14 744 / PLN 184 / RUB 2 649 / CHF 43,52 („cena pro finalistu“).

 

16.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby dodal:

a)     doporučenou poštou cenu pro výherce (s výjimkou vítězného remixu a herního seznamu skladeb) výherci; a

b)    doporučenou poštou cenu pro finalistu každému z finalistů

do čtyř (4) týdnů od přijetí údajů o výherci a/nebo finalistech. Vítězný remix bude formou aktualizace přidán do hry a do herního seznamu skladeb nejpozději 1. prosince 2017.

 

17.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, podle kontextu.

 

18.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty, zejména v případě technických potíží.

 

19.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

20.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

21.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

22.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce a/nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

23.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s jakoukoli přiměřenou publicitou podle požadavků pořadatele.

 

24.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 2, 5, 6, 7, 10 a/nebo 13 nebo použije k účasti více účtů nebo se vyskytnou důvody k přesvědčení, že jakákoli osoba byla zaplacena či jakýmkoli způsobem motivována účastníkem nebo třetí stranou, aby hlasovala pro účastníka, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

25.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

26.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele.  Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „#wipEoutPS4 Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

27.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

28.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.

 

Upozornění služby SoundCloud:

Příspěvky, které nesplňují Platform Terms (Podmínky platformy) služby SoundCloud, budou diskvalifikovány.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována službou SoundCloud, ani s ní není nijak spojena.  Všichni účastníci své informace poskytují pořadateli, nikoli službě SoundCloud. Informace zadané všemi účastníky budou sloužit pouze ke správě soutěže. Každý účastník souhlasí (v rozsahu povoleném platnými zákony) s tím, že služba SoundCloud nenese v souvislosti s touto soutěží žádnou odpovědnost.