PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „Vyhraj s hrou Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™“

Podmínky 

 

1.             Soutěže „Vyhraj s hrou Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 7 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 3. 9. 2013 od 13:00 (SEČ) („datum zahájení“) až do 25. 9. 2013 do 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data začátku do (včetně) data ukončení se nazývá „doba trvání soutěže“.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky („podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)      navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      Kliknout na odkaz soutěže „Vyhraj s hrou Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™“;

c)      zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)      kliknout na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí na čas;

e)      Odpoví na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí co nejrychleji a kliknutím na možnost „Odeslat“ po dokončení kvízu zastaví čas;

f)       Zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

                            i.   potvrzení e-mailové adresy;

                           ii.   celé jméno;

                          iii.   datum narození a

                         iv.   země pobytu.

 

5.             Každý účastník smí poslat pouze jeden (1) příspěvek a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Ze soutěžících bude vybrán jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů („finalista“) podle následujícího:

a)     Každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek („skóre“) a čas odpovídající době, kterou mu zabralo dokončení otázek a kliknutí na možnost „Odeslat“ („čas“). Časy se budou zaznamenávat na tři desetinná místa;

b)    Výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že shodné nejvyšší skóre získá více než jeden účastník, stane se výhercem účastník, který získal nejvyšší skóre v nejrychlejším čase;

c)     v případě, že nejvyšší skóre v přesně shodném čase získá více než jeden účastník, odpovědí tito účastníci na další sadu otázek s možnostmi několika odpovědí na čas, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnotícím mechanismem uvedených v bodech a) a b) výše. v případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného výherce a

d)    finalisty budou účastníci s pěti (5) nejvyššími skóre hned po výherci a budou určeni na základě mechanismu uvedeném výše v bodech a), b) a c).

 

7.             Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty pomocí e-mailu na poskytnutou e-mailovou adresu do jednoho (1) týdne od data ukončení.

 

8.             Aby měli na svou cenu nárok, musí výherce a všichni finalisté řádně odpovědět na doručený e-mail od pořadatele a uvést své jméno, datum narození a poštovní adresu, a to do třiceti (30) dnů od data pořadatelova e-mailu.

 

9.             Výherce vyhraje jeden (1) přenosný zábavní systém PlayStation®Vita Wi-Fi a jednu (1) hru Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™™pro systém PlayStation®Vita („Cena pro výherce“) v celkové hodnotě asi:

a)    234,98 GBP;

b)    374,90 AUD;

c)    269,98 EUR;

d)    5989 CZK;

e)    2048,99 DKK;

f)     485,90 NZD;

g)    2048,9 NOK;

h)    1129,60 PLN;

i)     11990 RUB;

j)     2324,99 SEK a

k)    311,80 CHF.

 

Každý finalista vyhraje jednu (1) hru Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™ pro systém PlayStation®Vita („cena pro finalistu“), v celkové hodnotě asi:

a)    14,99 GBP;

b)    24,95 AUD;

c)    19,99 EUR;

d)    499 CZK;

e)    149,99 DKK;

f)     35,95 NZD;

g)    149,99 NOK;

h)    79 PLN;

i)     899 RUB;

j)     174,99 SEK a

k)    21,90 CHF.

 

V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, příslušně podle kontextu.

 

10.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

11.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

 

12.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

13.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

14.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny výherci a každému z finalistů do třiceti (30) dnů od obdržení osobních údajů o výherci/finalistovi.

 

15.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

16.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

17.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Win with Disney Epic Mickey 2: The Power of Two“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

18.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu.

 

19.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

20.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Po kliknutí zde se zobrazí Obecná pravidla.

 

21.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

22.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu se anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.