PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „Velký závodní balíček Gran Turismo®“

Podmínky 

 

1.             Soutěže „Velký závodní balíček Gran Turismo®" („soutěž") se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska a Švýcarska („účastnické země") a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci").

 

2.             Tato soutěž začíná 11. 11. 2013 v 01:01 (SEČ) („datum zahájení") a končí 1. 1. 2014 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení"). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže".

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky (dále jen „podmínky") a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí dokončit následující kroky během doby trvání soutěže:

 

a)     navštívit webovou stránku soutěže [http://competition.software.eu.playstation.com/comps/gt6] („stránka");

b)    kliknout na stránce na tlačítko [Enter];

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknout na možnost „Start" a spustit kvíz s několika časově omezenými možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí co nejrychleji a kliknutím na možnost „Odeslat" po dokončení kvízu zastavit časovač;

f)     zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat":

                                      i.        e-mailová adresa (musí se shodovat s e-mailovou adresou zadanou v kroku (c) výše);

                                     ii.        celé jméno;

                                    iii.        datum narození;

                                    iv.        země pobytu.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže). Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat libovolného účastníka, má-li pořadatel přiměřené důvody pro podezření, že se účastník soutěže zúčastnil pomocí více nebo falešných e-mailových adres či se jinak zapojil do nečestného či podvodného jednání.

 

6.             Soutěž bude mít pět (5) výherců („výherce") a deset (10) finalistů („finalista"), stanovených takto:

 

a)     každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek (dále jen „skóre") a čas odpovídající době, kterou mu zabralo dokončení otázek a kliknutí na možnost „Odeslat" (dále jen „čas"). Časy budou zaznamenávány na tři desetinná místa;

b)    výherci se stanou účastníci s pěti (5) nejvyššími skóre. V případě, že dosáhne stejného nejvyššího skóre více než (5) účastníků, stane se výherci pět (5) účastníků, kteří dosáhli nejvyššího skóre za nejkratší čas;

c)     finalisty se stane deset (10) účastníků, kteří nebudou výherci, ale kteří získali stejné nejvyšší skóre za další nejkratší čas, nebo kteří získali další nejvyšší skóre za nejkratší čas (v případě, že tito finalisté nezískali stejné nejvyšší skóre); a

d)    v případě, že dojde k nerozhodnému výsledku na místě výherce nebo finalisty, tito účastníci se zúčastní dalšího kola otázek s možnostmi několika odpovědí na čas, na základě čehož bude určen výherce (respektive finalista) v souladu s výše uvedeným hodnotícím mechanismem. V případě dalšího nerozhodného výsledku bude tento postup opakován, dokud nebude určen konkrétní výherce (respektive finalista).

 

7.             Pořadatel informuje každého výherce a každého finalistu prostřednictvím e-mailu na poskytnutou e-mailovou adresu do tří (3) týdnů od data ukončení.

 

8.             Každý výherce získá jeden kokpit Gran Turismo® („cena pro vítěze"), který obsahuje:

 

a)     jeden (1) kokpit Gran Turismo® o rozměrech 2,0 metry (délka), 2,0 metry (výška) a 0,7 metru (šířka) a hmotnosti přibližně 250 kg;

b)    jeden (1) 40" televizor Sony Bravia;

c)     jeden (1) systém PlayStation®3 500 GB super slim;

d)    jednu (1) hru Gran Turismo®6 Anniversary Edition;

e)     jeden (1) závodní volant Thrustmaster® T500 RS; a

f)     jedno (1) závodní sedadlo Thrustmaster®

 

o přibližné hodnotě:

 

a)     GBP 5 500,00;

b)    EUR 6 415,07;

c)     AUD 9 299,44;

d)    165 227,63 Kč;

e)     RUB 282 970,98;

f)     DKK 47 879,96;

g)    NOK 51 899,78;

h)     PLN 26 795,20;

i)      NZD 10 717,10; a

j)      CHF 7 933,08.

 

9.             Každý finalista získá jeden (1) systém PlayStation®3 500 GB super slim a jednu (1) hru Gran Turismo®6 („cena pro finalistu") o přibližné hodnotě:

 

a)     GBP 200,00;

b)    EUR 233,29;

c)     AUD 338,07;

d)    6 008,80 Kč;

e)     RUB 10 282,41;

f)     DKK 1 740,49;

g)    NOK 1 889,08;

h)     PLN 973,34;

i)      NZD 389,68; a

j)      CHF 288,62.

 

10.          V těchto podmínkách „cena" znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, příslušně podle kontextu.

 

11.          Aby měli na svou cenu nárok, musí všichni výherci a finalisté odpovědět řádně na jim doručenou e-mailovou zprávu od pořadatele a uvést celé své jméno, datum narození, poštovní adresu a zemi stálého bydliště, a to do jednoho (1) týdne od přijetí zprávy.

 

12.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

13.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

 

14.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

15.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

16.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny kurýrem na poskytnutou poštovní adresu každému výherci a finalistovi do třiceti (30) dnů od přijetí údajů od výherce či finalisty.

 

17.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

18.          Všichni výherci i všichni finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

19.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech výherců a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména všech výherců a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „The Ultimate Gran Turismo® Racing Package" na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

20.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu.

 

21.          Od všech výherců i všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

22.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazítekliknutím sem.

 

23.          „Pořadatelem" akce je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

24.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.