PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „Kostým Tearaway Unfolded“

1.   Soutěže „Kostým Tearaway Unfolded“ („soutěž“) se mohou účastnit od svých 13 let občané Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) s výjimkou zaměstnanců, obchodních zástupců, dodavatelů nebo konzultantů pořadatele (definovaných níže) a jejich přímého příbuzenstva, přidružených společností pořadatele a veškerých osob majících profesionální spojení se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 7. 5. 2015 od 10:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 14. 5. 2015 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.            Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami a ustanoveními („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte na tento odkaz).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

 

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže Kostým Tearaway Unfolded a navštívit stránku soutěže („stránka“);

c)     navrhnout originální kostým;

d)    účastníci si mohou zvolit navržení kostýmu buď:

I.     pomocí messengerových nástrojů pro úpravu ve hře Tearaway pro systém PlayStation®Vita; nebo

II.    pomocí nástroje „cutting mat“ ve hře Tearaway pro systém PlayStation®Vita, kde mohou vybírat různé listy barevného papíru, vystřihovat z nich vlastní tvary a vytvářet vlastní kousky; nebo

III.   pomocí skutečného papíru;

e)     po dokončení kostýmu musí účastníci buď:

I.     uložit digitální kopii dokončeného kostýmu; nebo

II.    vyfotografovat dokončený kostým, (obojí „obrázek“);

f)     odeslat obrázek na stránku. Odeslaný obrázek musí být ve formátu .jpeg a velikost souboru nesmí přesáhnout 5 000 kilobajtů;

g)    zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

I.     potvrzení e-mailové adresy;

II.    celé jméno;

III.   datum narození; a

IV.  země pobytu; a

h)     účastníci musí souhlasit s Podmínkami použití na adrese eu.playstation.com.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 4 a 6. Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)       pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)      vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)       obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)      obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)       obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)       násilné či nebezpečné chování a/nebo

g)      spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

7.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou, nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k:

I.      propagačním účelům a pro všechny účely související se soutěží a hrou (viz definice níže) ve všech médiích včetně veškerých platforem online ovládaných pořadatelem; a

II.     veškerým účelům souvisejícím se hrou včetně zahrnutí kostýmu do hry.

 

8.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

9.             Bude jediný (1) výherce („výherce“). Výherce vybere nezávislá porota, jejíž členové se nebudou moci sami zúčastnit soutěže, na základě originality, osobitosti a kreativity obrázku. Rozhodnutí porotců je konečné.

 

10.          Pořadatel informuje výherce pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do (2) týdnů od data ukončení.

 

11.          Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno a datum narození.

 

12.          Výherce vyhraje právo, aby byl jeho kostým zahrnut do hry Tearaway Unfolded pro systém PlayStation®4 („hra“), přičemž pořadatel může tento kostým dle vlastního uvážení upravit („cena pro výherce“).

 

13.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce.

 

14.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

15.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě nebo nesprávné registraci jakéhokoli soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence.

 

16.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

17.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

 

18.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

19.          Výherce souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

20.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 8 a 11 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

21.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Tearaway Unfolded Costume“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

22.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

 

23.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

24.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.