PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „Invizimals™: The Alliance“

Podmínky 

 

1.             Soutěže „Invzimals™: The Alliance“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 14 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska, Polska, Portugalska, Ruska, Španělska a Švédska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele nebo osobami jinak pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2.             Tato soutěž začíná 29. 11. v 10:00 (SEČ) (dále jen „datum začátku“) a končí 29. 12. 2013 v 00:59 (SEČ) (dále jen „datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí dokončit následující kroky běhemdoby trvání soutěže:

a)     navštívit webovou stránku soutěže PlayStation® („stránka“);

b)    kliknout na položku Soutěž „Invzimals™: The Alliance“ na stránce;

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknout na možnost „Start“ a spustit kvíz s několika časově omezenými možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí co nejrychleji a kliknutím na možnost „Odeslat“ po dokončení kvízu zastavit časovač;

f)     zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

                                                   i.        e-mailová adresa (musí se shodovat s e-mailovou adresou zadanou v kroku (c) výše);

                                                  ii.        celé jméno;

                                                 iii.        datum narození;

                                                 iv.        země pobytu a

        g) Účastníci musí souhlasit s Podmínkami použití na adrese eu.playstation.com.

          .

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže). Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat libovolného účastníka, má-li pořadatel přiměřené důvody pro podezření, že se účastník soutěže zúčastnil pomocí více nebo falešných e-mailových adres či se jinak zapojil do nečestného či podvodného jednání.

 

 

6.             Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů (dále jen „finalista“), kteří budou určeni takto:

 

a)      Každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek (dále jen „skóre“) a čas odpovídající době, kterou mu zabralo zodpovězení otázek a kliknutí na možnost „Odeslat“ (dále jen „čas“). Časy budou zaznamenávány na tři desetinná místa;

b)    výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že shodné nejvyšší skóre získá více než jeden účastník, stane se výhercem účastník, který získal nejvyšší skóre v nejkratším čase;

c)     v případě, že nejvyšší skóre v přesně shodném čase získá více než jeden účastník, odpovědí tito účastníci na další sadu otázek s možnostmi několika odpovědí na čas, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnotícím mechanismem uvedených v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného výherce.

d)    Finalisty budou účastníci s pěti (5) nejvyššími skóre hned po výherci a budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b) a c).

 

7.             Pořadatel informuje výherce a každého finalistu prostřednictvím e-mailu na poskytnutou e-mailovou adresu do tří (3) týdnů od data ukončení.

 

8.             Výherce získá 1 (jeden) systém PS Vita® s technologií Wi-Fi a 1 (jednu) kopii hry Invizimals™: The Alliance („cena pro vítěze“), přičemž každá výhra má hodnotu přibližně:

a)     199,99 EUR;

b)    268,00 AUD;

c)     5 490,00 Kč;

d)    8 990 RUB;

e)     1 599 DKK.

f)     1 599 NOK.

g)    999,00 PLN;

h)     449,00 NZD;

i)      1 569,00 SEK.

 

  1.  Každý finalista získá jednu (1) kopii hry Invizimals™: The Alliance, jedno (1) tričko Invizimals a jednu (1) klíčenku Tigershark („cena pro finalistu“), přičemž každá výhra má hodnotu přibližně:

a)     29,99 EUR;

b)    39,95 AUD;

c)     699 Kč;

d)    1 299 RUB;

e)     229,95 DKK;

f)     249,00 NOK;

g)    129,99 PLN;

h)     54,99 NZD;

i)      266 SEK.

 

10.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalistu, jak odpovídá kontextu.

 

11.          Aby měli na svou cenu nárok, musí všichni výherci a finalisté odpovědět řádně na jim doručenou e-mailovou zprávu od pořadatele a uvést celé své jméno, datum narození, poštovní adresu a zemi stálého bydliště, a to do jednoho (1) týdne od přijetí zprávy.

 

12.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

13.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

 

14.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

15.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

16.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny kurýrem na poskytnutou poštovní adresu každému výherci a finalistovi do třiceti (30) dnů od přijetí údajů od výherce či finalisty.

 

17.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

18.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména výherce a všech finalistů budou naodůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Invizimals™:The Alliance“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do tří (3) týdnů od data ukončení.

 

19.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu.

 

20.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

21.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

22.          „Pořadatelem“ akce je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.