PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „Budoucnost hraní“

Podmínky a ustanovení

 

1.             Soutěže „Budoucnost hraní“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 1. 4. 2015 od 09:00 (SEČ) („datum zahájení“) až do 2. 5. 2014 do 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami a ustanoveními („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže splnit následující kroky:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže „Budoucnost hraní“;

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA, kliknout na možnost „Odeslat“; a

f)     zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Bude pouze jediný (1) výherce („výherce“). Výherce bude stanoven takto:

 

a)     každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b)    výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který získal nejvyšší skóre a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c)     pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi; a

d)    v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce.

 

7.             Pořadatel informuje výherce pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do 2 týdnů od data ukončení.

 

8.             Aby vznikl nárok na cenu pro výherce (podle definice níže), musí výherce řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození, kontaktní telefonní číslo a jméno svého vybraného společníka (který musí být starší osmnácti (18) let) („společník“). Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce / každý výherce diskvalifikován.

 

9.             Výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

a)      dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro jeho společníka) na veletrh E3, který se koná v centru Los Angeles Convention Center v Los Angeles v Kalifornii, USA od 16. 6. 2015 do 18. 6. 2015 včetně („událost“);

b)      zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na příslušné letiště v Los Angeles; datum odletu je 14. 6. 2015 a datum příletu je 19. 6. 2015 (lety nemusí být přímé);

c)      pobyt na pět (5) nocí v dvoulůžkovém pokoji v hotelu ve West Hollywood s hodnocením minimálně čtyři (4) hvězdičky (“hotel”);

d)      zpáteční cestu z příslušného letiště v Los Angeles do hotelu v datech příletu a odletu;

e)      50 GBP (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na zpáteční dopravu z hotelu na událost od 16. 6. 2015 do 18. 6. 2015;

f)       zážitek s vodním jetpackem pro dva (2) v Los Angeles, USA;

g)      cestovní pojištění (podléhá odstavci 18 níže); a

h)      500 GBP (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) pro dobu výletu („kapesné“).

 

10.          Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (vyjma DPH a nákladů na let) je:

a)     3880 GBP; a

b)    5518 EUR / 7669 AUD / 150 667 Kč / 41122 DKK / 8055 NZD / 47727 NOK / 22870 PLN / 366874 RUB / 50196 SEK / 5878 CHF

Náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny.

 

11.          Výherce bude kontaktován agenturou (třetí strana) („agentura“) do dvou (2) týdnů od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, která bude zařizovat cestu a další logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury.

 

12.          Výherce a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné. Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

 

13.          Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny, mimo jiné dopravu na domovské letiště výherce a z něj a veškeré stravování či jiné občerstvení překračující kapesné.

 

14.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

15.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

 

16.          Za cestovní víza je odpovědný výherce a jeho společník. Od výherce a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do USA vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací. Výherce ani jeho společník nemohou získat vstup do USA bez platného víza (je-li nutné).

 

17.          Výherce a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

 

18.          Agentura před odjezdem zajistí základní stupeň cestovního pojištění (vyjma jakýchkoli předem existujících lékařských podmínek) pro výherce a jeho společníka. Pokrytí cestovním pojištěním podléhá omezením a podmínkám poskytovatele pojištění. Za všechny další náklady na získání pojištění pro předem existující lékařské podmínky nebo pro osoby starší 65 let (je-li to nutné) ponesou odpovědnost výherce nebo jeho společník.

 

19.          Agentura použije přiměřené prostředky k odeslání ceny výherci takto:

a)     elektronické vstupenky nebo potvrzení rezervace pro lety, událost, dopravu, cestovní pojištění a hotel („dokumenty“) e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou výhercem. Výherce je zodpovědný za vytištění jakýchkoli dokumentů uvedených výše; a

b)    kapesné bankovním převodem na bankovní účet uvedený výhercem nebo šekem zaslaným doporučenou poštou na poštovní adresu uvedenou výhercem,

do dvou (2) týdnů od chvíle, kdy byly agentuře výhercem poskytnuty další údaje podle potřeby.

 

20.          V těchto podmínkách („cena“) znamená cenu pro výherce.

 

21.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

22.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě nebo nesprávné registraci jakéhokoli soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence.

 

23.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

24.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

25.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

26.          Výherce a jeho společník souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele. Především může chtít pořadatel výherce a jeho společníka při události natáčet. Účastí na této události se předpokládá, že výherce a jeho společník poskytují pořadateli (a přidruženým společnostem, držitelům licencí a nabyvatelům povolení) povolení k následujícím činnostem:

a)     jejich fotografování a pořízení filmového nebo zvukového záznamu během návštěvy;

b)    upravení, pozměnění, reprodukci, publikování a distribuci takových fotografií, záznamů a filmů nebo čehokoli z nich odvozeného („materiál“) na libovolném médiu; a

c)     použití materiálu (celku nebo jeho části), trvale s celosvětovou platností a zdarma pro libovolné účely, jež pořadatel považuje za nezbytné k propagaci nebo využití svých produktů nebo čehokoli, co je s těmito produkty spojeno nebo z nich odvozeno.

 

27.          Výherce a jeho společník rovněž souhlasí s tím, že se vzdávají všech morálních práv, která by mohli v souvislosti s materiálem mít, a že na pořadateli a přidružených společnostech, držitelích licencí a nabyvatelích nebudou v souvislosti s použitím materiálu nárokovat žádné platby.

 

28.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 a 27 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

29.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

30.          Je na výherci a jeho společníkovi, aby zajistili, že při návštěvě události splňují příslušná pravidla pro vstup. Za jakékoli odmítnutí vstupu nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči výherci v tomto ohledu žádné závazky.

 

31.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Future of Play Competition“ na následující adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

32.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

33.          „Pořadatelem“ je: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

 

34.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.