PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „Kupte systém PlayStation®Vita, otestujte své znalosti a vyhrajte systém PlayStation®4“

Podmínky 

 

1.             Soutěže „Kupte systém PlayStation®Vita, otestujte své znalosti a vyhrajte systémPlayStation®4“ (dále jen „soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší třinácti (18) let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Německa, Irska, Nizozemska, Nového Zélandu, Portugalska, Rakouska, Ruska, Španělska a Velké Británie (dále jen „účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží (dále jen „účastníci).

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 29. 10. 2013 od 1:00 (SEČ) (dále jen „datum zahájení“) až do 4. 1. 2014 do 18:00 (SEČ) (dále jen „datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže. Účastníci si musí zakoupit systém PlayStation®Vita podle popisu níže mezi 29. 10. 2013 od 1:00 (SEČ) a 1. 1. 2014 do 0:59 (GMT) (dále jen „doba pro nákup“).

 

3.             Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí si systém PlayStation®Vita zakoupit během doby pro nákup. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

 

a)     zakoupit si systém PlayStation®Vita online nebo v prodejně během doby pro nákup (dále jen „zakoupený systém PlayStation®Vita“);

b)    pokud ještě nemají acount (účet) Sony Entertainment Network (dále jen „službaSEN“) (dříve označované jako služba PlayStation®Network), vytvoří si takový pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránkyhttp://eu.playstation.com/registration/;

c)     přihlásí se ke svému SEN account (účtu SEN);

d)    pokud si u svého SEN account (účtu SEN) nezvolili možnost přijímat marketingové e-maily, upraví nastavení svého účtu SEN tak, aby mohli přijímat marketingové e-maily;

e)     připojí svůj zakoupený systém PlayStation®Vita ke svému SEN account (účtu SEN) nejpozději dvacet čtyři (24) hodin po konci dobu pro nákup;

f)     obdrží e-mail od pořadatele na e-mailovou adresu náležející k jeho SEN account (účtu SEN) nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin po připojení svého zakoupeného systému PlayStation®Vita ke svému SEN account (účtu SEN);

g)    v průběhu doby soutěže kliknou na odkaz pod nadpisem „Vyhrajte systém PS4™“ v e-mailu a

h)     odpoví na tři (3) otázky s možností výběru z několika odpovědí na webové stránce, na kterou vede odkaz během doby soutěže:

                                      i.        kliknutím na možnost „Start“ spustí kvíz s několika možnostmi odpovědí na čas;

                                     ii.        co nejrychleji odpoví na všechny otázky s možností výběru z několika odpovědí a

                                    iii.        kliknutím na možnost „Odeslat“ po dokončení zastaví časomíra.

 

5.             Registrace do služby SEN podléhá přijetí SEN Terms of Service and User Agreement (Používání služby a Uživatelské smlouvy služby SEN) a SEN Privacy Policy (Zásad ochrany soukromí služby SEN). 

 

6.             Každý účastník smí poslat pouze jeden (1) příspěvek a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže). Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat libovolného účastníka, má-li pořadatel přiměřené důvody pro podezření, že se účastník v souvislosti se soutěží zapojil do nečestného či podvodného jednání.

 

7.             Bude jediný (1) výherce (dále jen „výherce“), stanovený takto:

 

a)     každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek (dále jen „skóre“) a čas odpovídající době, kterou mu zabralo dokončení otázek a kliknutí na možnost „Odeslat“ (dále jen „čas“). Časy se budou zaznamenávat na tři desetinná místa;

b)    výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že shodné nejvyšší skóre získá více než jeden účastník, stane se výhercem účastník, který získal nejvyšší skóre v nejrychlejším čase;

c)     v případě, že nejvyšší skóre v přesně shodném čase získá více než jeden účastník, odpovědí tito účastníci na další sadu otázek s možnostmi několika odpovědí na čas, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnotícím mechanismem uvedených v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce.

 

8.             Pořadatel bude výherce o svém rozhodnutí informovat pomocí e-mailu na e-mailovou adresu náležející k výhercově SEN account (účtu SEN) do čtrnácti (14) dnů od data ukončení.

 

9.             Výherce vyhrává systém PlayStation®4 (dále jen „cena“) v hodnotě přibližně:

 

a)     349,99 GBP;

b)    399,99 EUR;

c)     539,95 AUD;

d)    649,95 NZD;

e)     10 999,00 Kč;

f)     18 999,00 RUB a

g)    3 199,00 DKK.

 

10.          Aby měli na svou cenu nárok, musí výherce odpovědět prostřednictvím e-mailu na doručený e-mail od pořadatele a uvést své celé jméno, datum narození a poštovní adresu, a to do třiceti (30) dnů od přijetí pořadatelova e-mailu.

 

11.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

12.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

 

13.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

14.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

15.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí, aby po potvrzení, že výherce cenu přijímá, cenu výherci odeslal kurýrní službou na uvedenou poštovní adresu do třiceti (30) dnů od obdržení údajů o výherci.

 

16.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

17.          Výherce souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

18.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce bude na odůvodněnou žádostk dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Buy a PlayStation®Vita and test your knowledge to win a PlayStation®4“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

19.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu.

 

20.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

21.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

22.          „Pořadatelem“ akce je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu se anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.