PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Zvláštní pravidla propagační akce na Facebooku „Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes"

Podmínky

1. Propagační akce na Facebooku „Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes" (dále jako „propagační akce") se mohou účastnit osoby starší 18 let s bydlištěm v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Irsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rusku, Slovensku, Spojeném království, Španělsku, Švédsku nebo Švýcarsku (dále jako „účastnické země") s výjimkou zaměstnanců, obchodních zástupců, dodavatelů či konzultantů pořadatele (ve smyslu níže uvedené definice) a jejich přímých příbuzných, přidružených společností pořadatele a veškerých ostatních osob pracovně spojených s danou propagační akcí (dále jako „účastníci").

2. Přihlášky do této propagační akce je možné zasílat od 25. 10. 2013 od 10:00 (SELČ) („datum zahájení") až do 1. 12. 2013 do 00:59 (SEČ) („datum ukončení"). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání propagační akce".

3. Této propagační akce se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí na propagační akci přijímají účastníci tyto podmínky („podmínky") a budou jimi vázáni.

4. Účelem této propagační akce je vytvořit koláž z profilových fotek na Facebooku, které nahrají účastníci, v podobě rozpixelovaného obrázku hlavní hrdinky ze hry „ Beyond: Two Souls", Jodie Holmes (dále jako „obrázek").

5. Chtějí-li se účastníci propagační akce zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a) přejít na stránku hry Beyond: Two Souls na adrese beyond.eu.playstation.com/extraordinarylife (dále jako „web");
b) kliknout na daném webu na záložku „Beyond: Two Souls - Extraordinary life" (dále jako „aplikace");
c) kliknout na odkaz „Připojit se na Facebook";
d) nahrát pomocí služby Facebook Connect do aplikace svoji profilovou fotku na Facebooku;
e) účastníci musí zajistit, aby jejich příspěvek splňoval Pravidla komunity (především dát pozor na zdvojené příspěvky a vytváření duplicitních vláken) a Podmínky použití webu eu.playstation.com.

6. Každý účastník může poslat pouze jeden (1) příspěvek.

7. Všichni účastníci jsou povinni se řídit Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 7 a 8. Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:
a) pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;
b) vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;
c) obtěžující nebo urážlivý obsah;
d) obsah, který narušuje soukromí či bezpečí, vaše či druhých;
e) obsah, který ponižuje určité pohlaví, sexuální orientaci, handicap, 
f) víru, etnikum nebo národnost; 
g) násilné či nebezpečné chování nebo
h) spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

8. Všichni účastníci udělují pořadateli nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím s propagační akcí v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v jejich působnosti.

9. Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany. Účastníci garantují, že jejich příspěvek neobsahuje obrázek jiné osoby. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat. Všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

10. Příspěvek každého účastníka se stane součástí daného obrázku v souladu s těmito podmínkami. Obrázek bude zveřejněn online na webu v den potvrzený pořadatelem, nejpozději však šest (6) týdnů od data ukončení. Po zveřejnění obrázku budou mít účastnici možnosti si ho minimálně čtyři (4) týdny po zveřejnění stáhnout, vytisknout nebo použít jako osobní grafiku.

11. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě příspěvku do propagační akce nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

12. V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo tuto propagační akci zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

14. Všichni účastníci souhlasí s účastí na libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

15. Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech účastníků na webových stránkách pořadatele. Jména všech účastníků budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes Facebook Promotion" na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

16. Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat.

17. Podáním příspěvku se všechny materiály, které účastníci vytvořili, vyvinuli nebo vyrobili v souvislosti s daným příspěvkem, stávají majetkem pořadatele. Účastníci tímto pořadateli udělují veškerá práva k duševnímu vlastnictví (včetně práv budoucích) vztahující se na jejich příspěvek nebo další obsah, jenž s jejich příspěvkem souvisí. Dále se účastníci vzdávají všech morálních práv ve vztahu k příspěvku, na které mohou mít nyní nebo v budoucnu nárok podle zákona z roku 1988 o autorských právech, designu a patentových právech v platném znění a podle podobných zákonů v planém znění, které jsou účinné po celém světě. Účastníci souhlasí s tím, že podniknou všechny kroky a podepíšou všechny doklady potřebné k tomu, aby tento oddíl nabyl účinnosti.

18. Pořadatel nezaručuje, že použije nebo jinak zpřístupní příspěvky všech účastníků.

19. Osobní údaje, které účastnici v rámci účasti na akci poskytnou, budou spravovat a používat pouze pořadatel, společnosti jeho skupiny, jeho dodavatelé a smluvní partneři, a to za účelem správy propagační akce nebo jinak v souladu s příslušnými Zásadami ochrany soukromí pořadatele, které byly účastníky výslovně odsouhlaseny.

20. Všechny podmínky, záruky a prohlášení vyjádřená nebo implikovaná zákonem nebo jinak, která se týkají propagační akce, se do maximálního zákonem stanoveného rozsahu vylučují.

21. Pořadatel neodpovídá za ztráty, škody nebo újmy na zdraví, jež účastníkům vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek propagační akce. Pořadatel nicméně nepodnikne žádné kroky k vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za úmrtí nebo újmu na zdraví v důsledku nedbalosti nebo podvodného nesprávného prohlášení.

22. „Pořadatelem" akce je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

23. V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu se anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.

Oznámení služby Facebook:

Tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována službou Facebook, ani s ní není nijak spojena. Všichni účastníci své informace poskytují pořadateli, nikoli službě Facebook. Informace zadané všemi účastníky budou sloužit pouze ke správě propagační akce. Každý účastník souhlasí s tím, že služba Facebook nenese v souvislosti s touto propagační akcí žádnou odpovědnost.