PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Zvláštní pravidla pro soutěž „Batman: Arkham Knight“

Podmínky a ustanovení

 

1.            Soutěže „Batman: Arkham Knight“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 20. 4. 2015 od 10:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 16. 5. 2015 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami a ustanoveními („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže splnit následující kroky:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže „Batman: Arkham Knight“;

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA, kliknout na možnost „Odeslat“; a

f)     zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů („finalista“). Výherce a všichni finalisté budou určeni takto:

 

a)     každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b)    výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který získal nejvyšší skóre a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c)     pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi;

d)    v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné výherce určit v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení výherce; a

e)     finalisty budou účastníci s pěti (5) nejvyššími skóre hned po výherci a budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b), c) a d).

 

7.             Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

8.             Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce a finalisté musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce či každý z finalistů diskvalifikován.

 

9.             Výherce získává:

a)   jeden (1) systém PlayStation®4 Special Edition Batman: Arkham Knight;

b)   jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 Special Edition Batman: Arkham Knight; a

c)   jednu (1) hru Batman: Arkham Knight pro systém PlayStation®4 na disku

v celkové přibližné hodnotě 725 EUR / 1 029 AUD / 19 773 Kč / 5 403 DKK / 1 070 NZD / 6 183 NOK / 3 003 PLN / 48 588 RUB / 6 673 SEK / 777 CHF / 525 GBP („cena pro výherce“).

 

10.          Každý z finalistů vyhraje jednu (1) hru Batman: Arkham Knight pro systém PlayStation®4 na disku v celkové přibližné hodnotě 83 EUR / 117 AUD / 2 260 Kč / 617 DKK / 122 NZD / 706 NOK / 343 PLN / 5 555 RUB / 762 SEK / 89 CHF / 60 GBP („cena pro finalistu“).

 

11.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     výherci cenu pro výherce kurýrní službou; a

b)    všem finalistům cenu pro finalistu doporučenou poštou

 do dvou (2) týdnů od přijetí údajů o výherci či finalistovi.

 

12.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalistu, příslušně podle kontextu.

 

13.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

14.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě nebo nesprávné registraci jakéhokoli soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence.

 

15.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

16.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

 

17.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce a/nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

18.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s jakoukoli přiměřenou publicitou podle požadavků pořadatele.

 

19.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 8 a 18 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

20.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

21.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Batman: Arkham Knight Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

22.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

23.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

 

24.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.