PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „Fanartová soutěž se hrou Shadow of the Colossus“

 

 

1.             Soutěže „Fanartová soutěž se hrou Shadow of the Colossus“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.              Účastníci ve věku 12 až 17 let si musí ke vstupu do soutěže a k uplatnění nároku na cenu (podle definice níže) obstarat písemný souhlas rodiče nebo opatrovníka.

 

3.             Tato soutěž začíná 24. ledna 2018 v 9:00 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 22. února 2018 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení“).  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

4.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

5.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky: 

a)       Nakreslit originální obrázek na téma hry Shadow of the Colossus. Obrázek musí být 210 mm široký, 280 mm dlouhý a musí mít rozlišení 300 dpi;

b)    Účastníci si mohou zvolit nakreslit obrázek buď:

(i) pomocí designových balíčků v počítači; nebo

(ii) pomocí libovolné jiné metody a materiálu;

c)     Po dokončení obrázku musí účastníci uložit jeho digitální kopii („obrázek“);

d)    Přihlásit se k účtu na Twitteru (pokud jej ještě nemají, musejí si jej vytvořit na stránce https://twitter.com/signup);

e)     Vytvořit tweet s hashtagem #ColossusArt („tweet“);

f)     Nahrát do tweetu svůj obrázek;

g)    Tweet zveřejnit.

 

6.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže). 

 

7.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 6 a 7.  Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování; a/nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

8.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele. To zejména zahrnuje obsažení jejich obrázku v ceně pro výherce, kterou pořadatel či třetí strany mohou distribuovat nebo zpeněžit dle svého uvážení.

 

9.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany.  Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

10.          V soutěži bude 50 výherců (jednotlivě jako „výherce“).  Výherce vybere nezávislý porotce, který se nebude moci sám zúčastnit soutěže, na základě originality a kreativity obrázku. Rozhodnutí porotce je konečné.

 

11.          Pořadatel informuje o svém rozhodnutí každého výherce soukromou zprávou („PM“) na Twitteru do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

12.          Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), musí výherci řádně odpovědět na PM pořadatele do dvou (2) týdnů od data jejího zaslání a uvést své celé jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, datum narození a svůj důvod či důvody k vytvoření obrázku.  Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak mohou být výherci diskvalifikováni.

 

13.           Každý z výherců získá: 1 knihu fanartů ke hře Shadow of the Colossus v celkové přibližné hodnotě 62 GBP („cena pro výherce“).

 

14.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     doporučenou poštou každému výherci cenu pro výherce; a

b)    do šesti (6) týdnů od přijetí údajů o výherci.

 

15.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce.

 

16.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

17.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

18.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

19.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

20.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

21.          Všichni výherci souhlasí s účastí na libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

22.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7, 9 a/nebo 12 nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

23.          Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

24.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech výherců na webových stránkách pořadatele.  Jména výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Shadow of the Colossus Fan Art Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

26.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

27.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.

 

 

Upozornění o službě Twitter:

 

Informace o způsobu účasti a výhře cen tvoří součást podmínek účasti.  Účast v soutěži předpokládá přijetí těchto podmínek a pravidel služby Twitter (k dispozici na adrese: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).