PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení pro „Soutěž služby PS Plus o vstupenky na zápasy UEFA Champions League 2019“

Zvláštní pravidla

Název soutěže

Soutěž služby PS Plus o vstupenky na zápasy UEFA Champions League 2019

Datum zahájení

1. dubna 2019 v 11:00 (SELČ)

Datum ukončení

30. dubna 2019 v 11:00 (SELČ)

Účastnické země

Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Ukrajina.

Způsobilost

Každý účastník musí mít buď: 

·        aktivní dvanáctiměsíční (12měsíční) členství ve službě PlayStation Plus v době účasti; nebo

·        si musí dvanáctiměsíční (12měsíční) členství PlayStation Plus zakoupit během doby trvání soutěže v obchodě PlayStation®Store.

 

Po splnění jednoho z výše uvedených kroků obdrží každý účastník e-mail („e-mail pro účast v soutěži“) od pořadatele s informacemi o soutěži, včetně odkazu na účastnickou stránku.

 

(Poznámka: e-mail pro účast v soutěži obdrží pouze ti, kdo se dříve přihlásili k odběru propagačních a marketingových sdělení od pořadatele.)

Postup přihlášení

Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí (během doby trvání soutěže):

a.           splnit kritéria účasti výše;

b.           otevřít odkaz na stránku v e-mailu pro účast v soutěži;

c.            vyplnit povinné části na stránce včetně úspěšného zodpovězení dovednostní otázky

 

(dále „účastník“, „účast“).

Doba trvání soutěže

1. dubna 2019 až 30. dubna 2019

Postup určení výherce

Výhercem se stane účastník, jehož odpověď na dovednostní otázku bude nejblíže skutečnosti. V případě nerozhodného výsledku zašle pořadatel dodatečnou rozstřelovou otázku účastníkům s nerozhodným výsledkem, aby mohl určit výherce (dále „výherce“).

Počet výherců

Dva (2) výherci.

Způsob oznámení

Pořadatel informuje každého výherce prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v době účasti do tří (3) dnů od ukončení doby trvání soutěže.

 

Aby vznikl nárok na cenu, každý výherce musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do tří (3) dnů od data zaslání oznamovacího e-mailu pořadatele.

 

Výherce musí uvést své celé jméno, poštovní adresu, věk, kontaktní telefonní číslo, jméno svého společníka a veškeré další údaje potřebné k zaslání vstupenky na finálový zápas UEFA Champions League (dále „určený zápas“).

 

Upozorňujeme výherce, že jakmile pořadatel obdrží poštovní adresy pro potřeby zaslání vstupenky, již je nemůže změnit.

 

Pokud bude cena k vyzvednutí na určeném zápase, výherce i jeho společník musí mít s sebou kopie svých vládou vydaných průkazů totožnosti, jako je například pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz.

 

Cena

Každý výherce obdrží:

-        jeden (1) pár vstupenek na určený zápas (to znamená jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro jím pozvaného společníka („společník“));

-        cestu do a z Madridu (města určeného zápasu) pro výherce a společníka a

-        ubytování v Madridu pro výherce i společníka

 

(dohromady „cena“).  Hodnota ceny může být maximálně 1 900 EUR (pro výherce i společníka).

 

Každá cena podléhá Podmínkám a ustanovením pro vstupenky UEFA a může podléhat jakýmkoli Dalším podmínkám pro zápasy.

Podmínky a ustanovení pro vstupenky UEFA

 Celé znění podmínek je dostupné na tomto ODKAZU.

 

Upozorňujeme účastníky, že vstupenky na určený zápas není možné dále prodávat. V případě, že výherce cenu prodá, bude jeho cena zrušena a budou podniknuta další opatření.

Další podmínky pro zápasy

Návštěvníkům zápasu může být odepřen vstup v případě, že se dostaví na místo konání zápasu v dresu nebo barvách hostujícího týmu nebo se budou na místě chovat nevhodným způsobem.

 

Je na každém výherci a jeho společníkovi, aby zajistili, že při návštěvě určeného zápasu splňují příslušná pravidla pro vstup.  Za jakékoli odepření účasti nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá jak vůči výherci, tak jeho společníkovi žádné závazky.

 

 

Obecné podmínky a ustanovení

1.                Soutěže („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli účastnických zemí a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

2.                Účastníci se mohou zúčastnit pouze soutěže o výhru cen na určený zápas.

3.                Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od data zahájení až do data ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

4.                Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Zvláštními podmínkami (výše).

5.                Při přihlašování mohou být účastníci požádáni o doložení nároku na účast. Pokud účastník na vyžádání tento nárok doložit nemůže, může jej pořadatel ze soutěže vyřadit a/nebo nevydat cenu.

6.                Pořadatel nepřebírá odpovědnost za přihlášky, které se ztratí, poškodí nebo zpozdí v důsledku selhání pošty nebo sítě nebo jakékoli poruchy hardwaru či softwaru.  Potvrzení o odeslání neslouží jako potvrzení přijetí. Přihlášky od obchodních zástupců, třetích stran, organizovaných skupin nebo počítačově automaticky generované přihlášky nebudou akceptovány.  

7.                Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí dokončit postup přihlášení.

8.                Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít během soutěže nárok pouze maximálně na jednu (1) cenu (podle definice níže).

9.                Výherci budou vybráni postupem určení výherce.

10.             Každý výherce vyhrává cenu.  Ceny jsou omezeny počtem výherců.

11.             Pořadatel informuje každého výherce příslušným způsobem oznámení.

12.             Ceny mohou být předány určenými partnerskými agenturami pořadatele. Partnerské agentury použijí veškeré poskytnuté osobní údaje pouze a výhradně pro účely předání ceny.

13.             Každý výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny, například za veškeré stravování či jiné občerstvení, útratu a/nebo dopravu na místo události a zpět.

14.             Pokud k určenému datu nelze výherce kontaktovat nebo k úspěšnému kontaktování nedošlo v souladu s příslušným způsobem oznámení výherce, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout cenu následujícím oprávněným účastníkům vybraným v souladu se Zvláštními pravidly.

15.             Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka dle vlastního uvážení, jestliže jeho chování odporuje Obecným pravidlům, Zvláštním pravidlům nebo záměru soutěže.

16.             Ceny nelze převádět ani dále prodávat a podléhají dostupnosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty. Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.

17.             Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

18.             Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

19.             V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

20.             Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

21.             Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

22.             Výherci jsou srozuměni, že pořadatel může být v rámci svých právních závazků povinen sdělit jejich jména a země, pokud k tomu bude vyzván.

23.             Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží tyto Podmínky a ustanovení nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, nebo se vyskytnou důvody k přesvědčení, že jakákoli osoba byla zaplacena či jakýmkoli způsobem motivována účastníkem nebo třetí stranou, aby hlasovala pro účastníka, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

24.             Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

25.             Všechny podmínky, záruky a prohlášení vyjádřená nebo implikovaná zákonem nebo jinak, která se týkají ceny a/nebo propagační akce, se do maximálního zákonem stanoveného rozsahu vylučují.

26.             Pořadatel neodpovídá za ztráty, škody nebo zranění, jež vám vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek ceny anebo propagační akce. Pořadatel však nepodnikne žádné kroky k vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti.

27.             Jména všech výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od příslušného data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019” Competition na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

28.             „Pořadatelem“ je Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

29.             V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.