PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Pravidla a podmínky Soutěž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ Region EMEA

Soutěž a vstupní požadavky

1.             Soutěž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ ( „soutěž“ ) je otevřená účastníkům splňujícím požadavek minimálního věku (jak je uvedeno níže), s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Libanonu, Kuvajtu, Nizozemsku, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Saúdské Arábii, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojených arabských emirátech, Spojeném království a na Ukrajině („účastnické země“), vyjma zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů či konzultantů pořadatele (jak je definováno níže) a jejich nejbližších rodinných příslušníků, přidružených společností pořadatele či jakýchkoliv osob pracovně propojených se soutěží („účastníci“). Účastnické země společně tvoří Region EMEA.

2.             U účastníků s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Libanonu, Nizozemsku, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojeném království a na Ukrajině je minimálním požadovaným věkem 18 let, u účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech pak 21 let („minimální požadovaný věk“).

3.               Účastníci se do soutěže musejí přihlásit pomocí svého účtu pro síť PlayStation™Network („PSN“). Za zemi trvalého pobytu účastníků bude považována země registrovaná v jejich účtu pro PSN. Registrace k PSN je podmíněna přijetím dokumentů Podmínky služby PSN a Zásady ochrany soukromí PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

4.               Tato pravidla (jak jsou definována níže) se vztahují na účastníky s trvalým pobytem v účastnických zemích vyjma Francie.

5.               Účastníci mohou být požádáni o předložení dokumentu prokazujícího jejich způsobilost k účasti v soutěži. Není-li účastník schopen takový důkaz na požádání předložit, může pořadatel takového účastníka ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.

6.               Vstup do soutěže je možný od 3.00 SEČ dne 15. února 2020 („datum zahájení“), poslední přihlášení účasti je třeba provést do 00.59 SEČ dne 20. září 2020 („datum ukončení“).  Více informací naleznete v dodatku 1 a 2.  Období od data zahájení do data ukončení dále jen jako „doba trvání soutěže“.

7.               Účastníci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, musejí: (1) vyplnit registrační formulář režimu GT Sport, který bude zpřístupněn všem účastníkům, již ve hře během doby trvání soutěže zvolí režim „Sport“; (2) během doby trvání soutěže a před zahájením jednotlivých závodů vybrat závody šampionátu, kterých se chtějí zúčastnit; (3) souhlasit s Podmínkami soutěže. „Zápis“ každého účastníka, který splní tyto kroky, bude považován za zaregistrovaný.

8.               Účastníci se musí do soutěže přihlásit požadovaným způsobem a před datem ukončení a uvedeným časem. Nesplnění těchto podmínek povede k diskvalifikaci takového přihlášení.

9.               Soutěž sestává ze dvou (2) různých šampionátů (každý z nich dále jako „šampionát“):

a.     FIA GT Championships Nations Cup (dále jen „Nations Cup“): V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země a teritorium budou hráčům přiřazeny automaticky podle země/teritoria v jejich účtu pro PSN. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.

b.     FIA GT Championships Manufacturer Series (dále jen „Manufacturer Series“): Šampionát Manufacturer Series představuje soutěž, ve které účastníci používají vozidla vyrobená jedním typem výrobce. Účastníci budou soutěžit o pozici nejlepšího jezdce svého výrobce, načež se utkají s dalšími účastníky reprezentujícími jiné výrobce. Účastníci si svého výrobce vyberou z připraveného seznamu pětadvaceti (25) výrobců.

Podrobnosti o jednotlivých šampionátech jsou uvedeny v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series). 

10.             Vstup do soutěže je bezplatný a nevyžaduje žádné další nákupy, avšak účastníci musejí být vlastníky systému PlayStation®4 a kopie hry Gran Turismo™ Sport pro PlayStation®4 („hra“) nebo k nim mít přístup. Během doby trvání soutěže musejí být účastníci aktivními členy služby PlayStation®Plus. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s těmito pravidly a podmínkami, včetně pravidel uvedených v dodatku 1 a dodatku 2, (dále jen „pravidla“) a budou se jimi řídit.

11.             Členství PlayStation®Plus („PS Plus“) je dostupné pouze jednotlivcům s účtem pro PSN s přístupem do obchodu PlayStation™Store („PS Store“) a vysokorychlostním připojením k Internetu.  PSN, PS Store a PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením dle země a jazyka; obsah a služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je vyžadován souhlas rodičů, vyjma uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služby není zaručena. Online funkce specifických her mohou být po přiměřeném upozornění ukončeny – eu.playstation.com/gameservers. Členství PS Plus je nepřetržité a až do výslovného zrušení bude účtováno měsíčně, čtvrtletně či ročně, a to v závislosti na zakoupeném předplatném za v danou dobu platnou cenu v obchodě PS Store Nedojde-li ke zrušení bezplatného zkušebního období, mění se toto automaticky v měsíční předplatné. Platí plné znění podmínek: Podmínky používání PSN na eu.playstation.com/legal.

12.            Každý účastník se do každého šampionátu může zapsat pouze jednou (1).  Pro vyloučení pochybností budou závody uvedené v kalendářích jednotlivých šampionátů probíhat v různých časech.  Účastníci se tak mohou zúčastnit obou šampionátů a vítěz šampionátu Nations Cup se může stát členem vítězného týmu v šampionátu Manufacturer Series.

13.            Účastníkům je zakázáno zakládat duplikátní účty za účelem účasti v soutěži, zvýšení svých šancí na kvalifikaci či postup soutěží nebo narušení výkonu jiného účastníka během závodu. Rovněž je zakázáno, aby někdo jiný soutěžil jménem účastníka a aby během závodu docházelo k úmyslné výměně pozic.  V takových případech si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení takové účastníky diskvalifikovat.

14.            Vítězové soutěže jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „vítěz“). Poražení finalisté v soutěži jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „finalista“).

15.            Výhry jsou určené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series), dle potřeby, a musí být převzaty, jak jsou, a nesmějí být postoupeny, převedeny či přeprodány. Směna za hotovost není možná; pořadatel si však vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv výhru jinou výhrou obdobné hodnoty. Není-li stanoveno jinak, nebudou výhry zahrnovat přesuny, utrácení peněz a další výdaje (včetně stravy nebo osobních výdajů, upgradů atd.), jež budou výhradní zodpovědností vítěze. Vyžaduje-li jakýkoliv aspekt výhry vycestování do zahraničí, je zodpovědností vítěze zaručit, že je takové cesty schopný a má k dispozici všechny platné cestovní doklady a jakákoliv nezbytná víza či jakýkoliv jiný vyžadovaný typ cestovních dokumentů, aby danou cestu mohl v relevantním období podstoupit. Nebude-li vítěz schopen předložit požadované cestovní doklady pro cestu v relevantním období, může pořadatel takového vítěze ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.

16.            Každý výherce i každý finalista může být povinován zaplatit daň z jakékoliv výhry, a to v souladu s odpovídající daňovou legislativou, a ponese zodpovědnost za veškerou daňovou povinnost.

17.            Pokud si ve stanoveném čase nebo zadaným způsobem nebude vítěz svou výhru nárokovat, stane se tento nárok neplatným a pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout výhru dalším způsobilým účastníkům vybraným v souladu s podmínkami. Je-li výhra podmíněná včasným vyzvednutím a vítěze je nutné najít před uplynutím konkrétní doby platnosti výhry, mohou podmínky určit datum, kdy bude vítěz kontaktován, a pořadatel bude takového vítěze kontaktovat na e-mailové adrese poskytnuté vítězem v registračním formuláři režimu GT Sport odpovídajícího šampionátu. Na kontaktování vítěze či vítězů bude vynaloženo přiměřené úsilí. Pokud vítěze není možné kontaktovat nebo se nepodaří navázat kontakt v požadovaném čase, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout výhru dalším způsobilým účastníkům vybraným v souladu s podmínkami. Není-li stanoveno jinak, není-li výhra vítězem nárokována požadovaným způsobem a do stanoveného data, není pořadatel povinen poskytnout výhru dalšímu způsobilému účastníkovi.

18.            Pořadatel nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy sítě, výpočetního hardwaru či softwaru jakéhokoliv druhu, jejichž následkem by mohlo dojít k neplatnému zápisu do soutěže či ztrátě jakékoliv korespondence. Důkaz o odeslání nebude akceptován jako důkaz o přijetí. Nebudou přijímány žádné žádosti zprostředkovatelů, třetích stran, organizovaných skupin nebo žádosti automaticky generované počítačem.

19.            Pořadatel neodpovídá za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění, které účastník utrpí v přímém nebo nepřímém důsledku výhry či soutěže. Pořadatel se však nepokouší vyloučit nebo omezit svou odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku své vlastní nedbalosti.

20.            Veškeré podmínky, záruky a prohlášení vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak ve vztahu k výhře či soutěži jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem.

21.            Bude-li jakákoliv výhra po převzetí shledána nefunkční či poškozenou, musí být do sedmi (7) dnů od přijetí o takové skutečnosti pořadatel písemně informován, jinak bude výhra považována za přijatou.  Tím nejsou nijak ovlivněna zákonná práva vítěze či finalisty (pokud existují).

22.            Každý vítěz i finalista se zavazuje k účasti na jakékoliv přiměřené propagační činnosti vyžadované pořadatelem. V případě odmítnutí takové propagační činností musí vítěz či finalista informovat pořadatele.

23.            Osobní údaje poskytované účastníky při registraci budou uchovány a použity pouze pořadatelem, jeho skupinou společností a jeho dodavateli či smluvními partnery za účelem pořádání soutěže v souladu se zásadami ochrany soukromí pořadatele, které naleznete na: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy/ a s nimiž účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas.

24.            Pořadatel může na své webové stránce (či webových stránkách) na základě vlastního uvážení zveřejnit jméno každého vítěze i každého finalisty. Jméno každého vítěze i každého finalisty bude na přiměřenou žádost sděleno každému, kdo odešle obálku se zpáteční adresou označenou „FIA Gran Turismo™ Championships 2020“ na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a to během šesti (6) týdnů od data ukončení. Pokud vítěz či finalista nesouhlasí se zveřejněním svého jména, nechť prosím kontaktuje pořadatele. Vezměte prosím na vědomí, že pořadatel může být požádán o poskytnutí těchto informací správnímu orgánu.

25.            V případě jakéhokoliv sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a nebude přistoupeno k žádné diskuzi ani korespondenci.

26.            Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně zrušit či upravit, a to na základě vlastního úsudku či vzniku okolností, které nedokáže ovlivnit.

27.            Existuje-li důvod se domnívat, že došlo k porušením těchto podmínek nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné či jinak neplatné informace, může pořadatel dle vlastního uvážení odmítnout zpracovat takový zápis či vydat odpovídající výhru. Pokud účastník nedodrží tyto podmínky, včetně dodatku 1 či dodatku 2, nebo pro vstup do soutěže využije několika účtů či automatizovaného systému, bude ze soutěže vyloučen a jeho zápis bude prohlášen za neplatný.

28.            „Pořadatel“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.            V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou tyto podmínky vykládány v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem bude považována za uzavřenou v Anglii.

 

Dodatek 1 – Nations Cup 2020

1.              Online seriál Nations Cup

1.1             Účastníci mohou do soutěže Nations Cup vstoupit odehráním série závodů online seriálu Nations Cup v herním režimu „Sport“. Účastníci musí před zahájením každého závodu potvrdit, že se chtějí zúčastnit seriálu Nations Cup.

1.2             Online seriál Nations Cup sestává ze čtyř (4) etap, z nichž každá je tvořena deseti (10) koly, jimž předchází předsezona, která je tvořena osmi (8) koly. Podrobnosti zde:

Kalendář seriálu Nations Cup šampionátu FIA Gran Turismo Championship 2020

Předsezóna

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

1. kolo: 18. února

1. kolo: 17. března

11. kolo: 25. dubna

21. kolo: 16. června

31. kolo: 8. srpna

2. kolo: 22. února

2. kolo: 21. března

12. kolo: 28. dubna

22. kolo: 20. června

32. kolo: 11. srpna

3. kolo: 25. února

3. kolo: 24. března

13. kolo: 2. května

23. kolo: 23. června

33. kolo: 15. srpna

4. kolo: 29. února

4. kolo: 28. března

14. kolo: 5. května

24. kolo: 27. června

34. kolo: 18. srpna

5. kolo: 3. března

5. kolo: 31. března

15. kolo: 9. května

25. kolo: 30. června

35. kolo: 22. srpna

6. kolo: 7. března

6. kolo: 4. dubna

16. kolo: 12. května

26. kolo: 4. července

36. kolo: 25. srpna

7. kolo: 10. března

7. kolo: 7. dubna

17. kolo: 16. května

27. kolo: 18. července

37. kolo: 29. srpna

8. kolo: 14. března

8. kolo: 11. dubna

18. kolo: 30. května

28. kolo: 21. července

38. kolo: 5. září

 

9. kolo: 14. dubna

19. kolo: 2. června

29. kolo: 25. července

39. kolo: 19. září

 

10. kolo: 18. dubna*

20. kolo: 6. června*

30. kolo: 1. srpna*

40. kolo: 26. září*

1.3             Data závodů označená * indikují závody Nejlepších 16 superhvězd (popsané v odstavci 1.8 tohoto dodatku 1).

1.4             Účastníci budou odměněni body v závislosti na:

1.4.1 jejich konečné pozici v každém závodě; a

1.4.2 průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

1.5             Účastníci se musí zúčastnit závodů v rámci online seriálu Nations Cup, ve kterém získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení. Celkové hodnocení jednotlivých účastníků rozhodne o tom, zda budou přizváni k účasti na živě pořádaném závodu a postoupí dál v soutěži Nations Cup.

Předsezona slouží pouze k určení „hvězdného hráče“ pro 1. etapu. Předsezonní skóre je počítáno ze dvou (2) nejlepších skóre za kolo účastníka z celkem osmi (8) kol. Na konci předsezony budou body vynulovány.

K určení celkového pořadí účastníků budou na konci série deseti (10) kol v rámci každé etapy body následovně sečteny („konečné skóre“):

Etapa 1: Konečné skóre je počítáno ze tří (3) nejlepších kol účastníka, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

Etapa 2: Konečné skóre je počítáno z pěti (5) nejlepších kol účastníka, a to z celkových dvaceti (20) kol (kumulativně od 1. do 20. kola).

Etapa 3: Konečné skóre je počítáno z osmi (8) nejlepších kol účastníka, a to z celkových třiceti (30) kol (kumulativně od 1. do 30. kola).

Etapa 4: Konečné skóre je počítáno z deseti (10) nejlepších kol účastníka, a to z celkových čtyřiceti (40) kol (kumulativně od 1. do 40. kola).

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakéhokoliv kola jakékoliv etapy. Do online hodnocení daného kola se však budou počítat pouze body získané v rámci posledního závodu dne(Např. zúčastní-li se účastník 8. dubna 2020 v rámci 7. kola tří závodů, budou se počítat pouze body získané v posledním z těchto tří závodů.)

1.6             Konečné skóre příslušející k jednotlivým etapám určí pozici každého z účastníků v „online hodnocení“ dané etapy.

1.7             Hvězdní hráči

1.7.1       Dle podmínek uvedených v odstavcích 1.7.2 a 1.7.3 budou účastníci způsobilí k získání titulu hvězdného hráče v případě, kdy:

1.7.1.1  na konci předsezóny skončí mezi nejlepšími 200 hráči v hodnocení či na konci předchozí etapy skončí mezi nejlepšími 200 hráči v online hodnocení; nebo

1.7.1.2  skončí mezi nejlepšími 10 hráči v online hodnocení v rámci své účastnické země.

1.7.2       Splní-li účastník jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.7.1 tohoto dodatku 1, obdrží ve hře Gran Turismo™ Sport upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče.  Aktivní registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

1.7.3       U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“ a takoví hráči budou způsobilí k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, jehož popis najdete v odstavci 1.8 tohoto dodatku 1.

1.7.4       Skutečná jména hvězdných hráčů budou zobrazena během vysílání závodů „Nejlepších 16 superhvězd“ spolu s jejich PSN ID.

1.7.5       Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následující etapy online seriálu.

1.8             Závod Nejlepších 16 superhvězd

1.8.1           Závody Nejlepších 16 superhvězd budou pořádány během celého průběhu online seriálu Nations Cup. V souladu s odstavcem 1.3 jsou závody superhvězd v rozvrhu závodů v odstavci 1.2 označeny značkou *.

1.8.2          Účastníci, kteří se zúčastní závodů „Nejlepších 16 superhvězd“, budou během online seriálu Nations Cup způsobilí k výhře bonusových bodů.

1.8.3          Každý účastník, který se chce registrovat do závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, musí být hvězdným hráčem.

1.8.4          Účastníci se mohou registrovat k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ do patnácti (15) minut před plánovaným startem každého závodu.

1.8.5          K účasti v každém závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ bude vybráno 16 nejvýše hodnocených hvězdných hráčů, kteří se k danému závodu zaregistrují. Toto hodnocení může být u jednotlivých účastníků založeno na hodnocení jezdce nebo na celkovém množství bodů získaných v příslušné sezóně. Způsob, jakým budou hvězdní hráči pro potřeby závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráni, bude oznámen před zahájením každého daného závodu „Nejlepších 16 superhvězd“.

1.8.6         V rámci seriálu Nations Cup se každého závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ mohou zúčastnit nejvýše tři (3) hvězdní hráči z každé účastnické země.

1.8.7         Bude-li před startem závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráno méně než 16 hvězdných hráčů, omezení uvedená v odstavcích 1.8.5 a 1.8.6 již nebudou nadále platná. Hvězdní hráči budou poté vybráni dle jejich online hodnocení.

1.9             Po skončení každé etapy postoupí deset (10) soutěžících z regionu EMEA do živého závodu Word Tour seriálu Nations Cup (každý takový jedinec dále jen „finalista World Tour“).

1.10          Finalisté World Tour seriálu Nations Cup vyhrají:

1.10.1   pozvánku k návštěvě a účasti dalšího živého závodu World Tour (jak je uvedeno v odstavci 2.1 tohoto dodatku 1);

1.10.2   zpáteční letenky v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na živý závod World Tour seriálu Nations Cup (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

1.10.3   ubytování během živého závodu World Tour seriálu Nations Cup (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

1.10.4   převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

1.10.5   zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání daného živého závodu World Tour seriálu Nations Cup; a

1.10.6   stravu během daného živého závodu World Tour seriálu Nations Cup,

Cestovní informace a informace o ubytování budou potvrzeny pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap (jak je uvedeno v odstavci 1.2), (společně jako „výhry online seriálu“, každá pak jako „výhra online seriálu“). Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele kontaktuje finalisty World Tour seriálu Nations Cup na e-mailové adrese, kterou tito finalisté poskytli v registračním formuláři režimu GT Sport seriálu Nations Cup.

2.              Živé závody World Tour seriálu Nations Cup

2.1.            Živé závody World Tour seriálu Nations Cup sestávají z pěti (5) živých závodů, během nichž se finalisté World Tour utkají o titul vítěze World Tour seriálu Nations Cup pro region EMEA (každý závod jako „živý závod World Tour seriálu Nations Cup“).

2.2.            Živý závod World Tour seriálu Nations Cup se uskuteční na místě a v čase potvrzeném pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap. Konání živých závodů World Tour seriálu Nations Cup je plánované na únor, květen, červenec, září, říjen a listopad 2020 v různých městech po celém světě.

2.3.            Pravidla jednotlivých živých závodů World Tour seriálu Nations Cup budou oznámena společností Polyphony Digital před zahájením každého takového závodu.

2.4.            Finalisté World Tour seriálu Nations Cup budou:

2.4.1. pro World Tour 1 bude ze soutěžících, kteří se zúčastnili závodů Nations Cup v rámci světového finále šampionátu FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 (konaném 22.–24. listopadu 2019 v Monaku), vybráno podle pořadí dvacet čtyři (24) účastníků.

2.4.2. 1.1.1. Pro World Tour 2, 3, 4 a 5, dle omezení zemí popsaného v odstavci 2.5 a dle podmínek uvedených v odstavci 2.6, budou vybráni účastníci s deseti (10) nejvyššími pozicemi v online hodnocení získanými soutěžením v závodech online seriálu Nations Cup, a to následovně:

World Tour 2: dle výsledků online hodnocení na konci 1. etapy.

World Tour 3: dle výsledků online hodnocení na konci 2. etapy.

World Tour 4: dle výsledků online hodnocení na konci 3. etapy.

World Tour 5: dle výsledků online hodnocení na konci 4. etapy.

2.5.            Z každé účastnické země mohou vzejít nejvýše dva (2) finalisté World Tour („omezení zemí“); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše deset (10) účastníků. V případě, kdy na třetí nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné země, postoupí na World Tour seriálu Nations Cup EMEA další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na 3. či nižším hodnocení mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát finalistou World Tour, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než prvních 2 účastníků z jiné účastnické země.

2.6.            V případě, kdy bude živý závod World Tour hostovat země z regionu EMEA, budou k živému závodu World Tour přizváni další dva (2) účastníci EMEA z tohoto regionu, a to dle jejich pozice v online hodnocení, a omezení zemí bude navýšeno ze dvou (2) na tři (3) účastníky.

2.7.             Dojde-li na konci etapy k rovnosti bodů dvou či více účastníků, bude účastník, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

2.7.1. účastník získal nejvyšší součet bodů ze všech kol; a

2.7.2. v případě rovnosti účastník s nejvyšším skóre získaným v rámci jednoho kola.

2.8.             V případě, kdy finalista World Tour z regionu EMEA nebude schopen účasti v živém závodu World Tour, může být k účasti v živém závodu World Tour seriálu Nations Cup pro region EMEA s ohledem na omezení země popsané v odstavci 2.5 přizván účastník s dalším nejvyšším skóre v online hodnocení, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

2.9.             Vítězem finále World Tour seriálu Nations Cup“ se v rámci každého živého závodu World Tour seriálu Nations Cup stane finalista World Tour s nejvyšším skóre ze všech platných živých závodů World Tour seriálu Nations Cup. „Finalisty“ se stanou finalisté World Tour s druhým a třetím nejvyšším skóre ze všech platných živých závodů World Tour seriálu Nations Cup.

2.10.            Finalisté World Tour s nejvyšším počtem vítězství v rámci World Tour z živých závodů World Tour seriálu Nations Cup („světoví finalisté seriálu Nations Cup“) postoupí do světového finále seriálu Nations Cup. Světoví finalisté seriálu Nations Cup budou o své nominaci informováni po ukončení jednotlivých živých závodů World Tour.

2.11.             Každý vítěz World Tour seriálu Nations Cup vyhraje:

2.11.1. trofej pro vítěze živého závodu World Tour;

2.11.2. pozvánku k návštěvě a účasti ve světovém finále seriálu Nations Cup; a

2.11.3. v případě přijetí pozvánky:

a)    zpáteční letenky v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na světové finále (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

b)    ubytování během světového finále (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

c)    převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

d)    zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání světového finále; a

e)    stravu během světového finále.

2.12.            Výhry uvedené v odstavcích 2.11 jsou „výhry World Tour“.

2.13.            Finalisté obdrží trofej z živého závodu World Tour.

2.14.            Kromě výše zmíněné ceny World Tour  získají vítězové World Tour seriálu Nations Cup v případě přijetí pozvání rovněž body, které se započítají do jejich celkového individuálního hodnocení ve světovém finále seriálu Nations Cup 2020, a to dle dosažené pozice:

·        1. místo: 3 body

·        2. místo: 2 body

·        3. místo: 1 bod

2.15.            Každý vítěz World Tour seriálu Nations Cup musí pozvánku na světové finále seriálu Nations Cup přijmout bez meškání. Odpověď na informační e-mail pořadatele musí přijít během dvou (2) týdnů od data odeslání tohoto informačního e-mailu pořadatele a každý vítěz World Tour seriálu Nations Cup musí poskytnout své celé jméno, rezidenční adresu a datum narození.

2.15.1. Upozornění: Pokud rezidenční adresa finalisty World Tour seriálu Nations Cup nebo vítěze World Tour seriálu Nations Cup neodpovídá účastnické zemi, za kterou daný jednotlivec soutěží, může být takový jedinec diskvalifikován.

3.               Výběr do světového finále seriálu Nations Cup

3.1.             Světové finále seriálu Nations Cup v podobě živého závodu se uskuteční jako samostatná soutěž během světového finále šampionátu Gran Turismo™ Championships 2020 (kde se rovněž uskuteční světové finále seriálu Manufacturer Series) („světové finále“), které je plánované na listopad roku 2020. Podmínky světového finále seriálu Nations Cup budou poskytnuty všem světovým finalistům seriálu Nations Cup před zahájením akce.

3.2.            Určeno bude dvanáct (12) světových finalistů seriálu Nations Cup (jak je uvedeno v odstavci 2.10 dodatku 1) z regionu EMEA. To zahrnuje všechny světové finalisty seriálu Nations Cup vybrané dle odstavce 2.10 tohoto dodatku 1 a účastníky, kteří na konci 40. kola dosáhnou nejvyššího online hodnocení.

3.3.             Z každé účastnické země mohou vzejít nejvýše tři (3) světoví finalisté seriálu Nations Cup („omezení zemí“); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše dvanáct (12) účastníků. V případě, kdy na čtvrté nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné země, postoupí do světového finále další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na 4. či nižším hodnocení mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát světovým finalistou seriálu Nations Cup, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než prvních 3 účastníků z jiné účastnické země.

3.4.             V případě, kdy světový finalista seriálu Nations Cup nebude schopen účasti na světovém finále, může být na pozici světového finalisty World Tour seriálu Nations Cup přizván finalista World Tour s dalším nejvyšším online hodnocením, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

3.5.             Pořadatel světovým finalistům seriálu Nations Cup poskytne informace o světovém finále seriálu Nations Cup (jak je uvedeno v odstavci 3.1 tohoto dodatku 1) formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři režimu GT Sport seriálu Nations Cup.

 

Dodatek 2 – Manufacturer Series 2020

1.                Online seriál Manufacturer Series

1.1.              Účastníci mohou do seriálu Manufacturer Series vstoupit zvolením možnosti Manufacturer Series v herní sekci režimu „Sport“, a to před zahájením konkrétního závodu.

1.2.             Online seriál Manufacturer Series sestává ze čtyř (4) etap, z nichž každá je tvořena deseti (10) koly, jimž předchází předsezona, která je tvořena osmi (8) koly. Podrobnosti zde:

Kalendář FIA Gran Turismo Championship 2020: Manufacturer Series

Předsezóna

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

1. kolo: 19. února

1. kolo: 18. března

11. kolo: 26. dubna

21. kolo: 17. června

31. kolo: 9. srpna

2. kolo: 23. února

2. kolo: 22. března

12. kolo: 29. dubna

22. kolo: 21. června

32. kolo: 12. srpna

3. kolo: 26. února

3. kolo: 25. března

13. kolo: 3. května

23. kolo: 24. června

33. kolo: 16. srpna

4. kolo: 1. března

4. kolo: 29. března

14. kolo: 6. května

24. kolo: 28. června

34. kolo: 19. srpna

5. kolo: 4. března

5. kolo: 1. dubna

15. kolo: 10. května

25. kolo: 1. července

35. kolo: 23. srpna

6. kolo: 7. března

6. kolo: 5. dubna

16. kolo: 13. května

26. kolo: 5. července

36. kolo: 26. srpna

7. kolo: 11. března

7. kolo: 8. dubna

17. kolo: 17. května

27. kolo: 19. července

37. kolo: 30. srpna

8. kolo: 15. března

8. kolo: 12. dubna

18. kolo: 31. května

28. kolo: 22. července

38. kolo: 6. září

 

9. kolo: 15. dubna

19. kolo: 3. června

29. kolo: 26. července

39. kolo: 20. září

 

10. kolo: 19. dubna*

20. kolo: 7. června*

30. kolo: 2. srpna*

40. kolo: 27. září*

1.3.             Data závodů označená * indikují závody Nejlepších 16 superhvězd (popsané v odstavci 1.15 tohoto dodatku 2).

1.4.             Účastníci v závodech reprezentují jednoho (1) z následujících pětadvaceti (25) výrobců (každý z nich dále jako „výrobce“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota a Volkswagen.

1.5.             Soutěžit budou účastníci z následujících pěti (5) regionů: (a) EMEA; (b) Severní Amerika; (c) Střední a Jižní Amerika; (d) Asie; a (e) Oceánie (každý z nich dále jako „region“). Tento rozvrh určuje podmínky pouze účastníkům z regionu EMEA.

1.6.             Účastníci budou odměněni body v závislosti na:

1.6.1.   jejich konečné pozici v každém závodě; a

1.6.2.   průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

1.7.             Účastníci se musí zúčastnit závodů v rámci online seriálu Manufacturer Series, ve kterém získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení. Celkové hodnocení jednotlivých účastníků bude částečně rozhodovat o tom, zda budou přizváni k účasti na živě pořádaném závodu a postoupí dál v seriálu Manufacturer Series.

Předsezona slouží pouze k určení „hvězdného hráče“ pro první etapu.  Předsezonní skóre je počítáno ze dvou (2) nejlepších skóre za kolo účastníka z celkem osmi (8) kol. Na konci předsezony budou body vynulovány.

K určení celkového pořadí účastníků budou na konci série kol v rámci každé etapy body následovně sečteny („konečné skóre“):

Etapa 1: Konečné skóre je počítáno ze tří (3) nejlepších kol účastníka, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

Etapa 2: Konečné skóre je počítáno z pěti (5) nejlepších kol účastníka, a to z celkových dvaceti (20) kol (kumulativně od 1. do 20. kola).

Etapa 3: Konečné skóre je počítáno z osmi (8) nejlepších kol účastníka, a to z celkových třiceti (30) kol (kumulativně od 1. do 30. kola).

Etapa 4: Konečné skóre je počítáno z deseti (10) nejlepších kol účastníka, a to z celkových čtyřiceti (40) kol (kumulativně od 1. do 40. kola).

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakéhokoliv kola jakékoliv etapy.  Do online hodnocení daného kola se však budou počítat pouze body získané v rámci posledního závodu dne. (Např. zúčastní-li se účastník 8. dubna 2020 v rámci 7. kola tří závodů, budou se počítat pouze body získané v posledním z těchto tří závodů.)

1.8.             Konečné skóre příslušející k jednotlivým etapám určí pozici každého z účastníků v „online hodnocení“ dané etapy.

1.9.             Hvězdní hráči

1.9.1.    Dle podmínek uvedených v odstavcích 1.14.2 a 1.14.3 budou účastníci způsobilí k získání titulu hvězdného hráče v případě, kdy:

1.9.1.1.    na konci předsezóny skončí mezi nejlepšími 200 hráči v hodnocení či na konci předchozí etapy skončí mezi nejlepšími 200 hráči v online hodnocení; nebo

1.9.1.2.    skončí mezi nejlepšími 10 hráči v online hodnocení v rámci svého výrobce.

1.9.2.   Splní-li účastník jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.14.1 tohoto dodatku 2, obdrží ve hře upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče. Aktivní registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

1.9.3.   U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“ a takoví hráči budou způsobilí k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, jehož popis najdete v odstavci 1.15 tohoto dodatku 2.

1.9.4.   Skutečná jména hvězdných hráčů budou zobrazena během vysílání závodů „Nejlepších 16 superhvězd“ spolu s jejich PSN ID.

1.9.5.   Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následující etapy online seriálu.

1.10.             Závod Nejlepších 16 superhvězd

1.10.1. Závody Nejlepších 16 superhvězd budou pořádány během celého průběhu online seriálu. V souladu s odstavcem 1.3 jsou závody superhvězd v rozvrhu závodů v odstavci 1.2 označeny značkou *.

1.10.2. Účastníci, kteří se zúčastní závodů „Nejlepších 16 superhvězd“, budou během online seriálu způsobilí k výhře bonusových bodů.

1.10.3. Každý účastník, který se chce registrovat do závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, musí být hvězdným hráčem.

1.10.4. Účastníci se mohou registrovat k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ do patnácti (15) minut před plánovaným startem každého závodu.

1.10.5. K účasti v každém závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ bude vybráno 16 nejvýše hodnocených hvězdných hráčů, kteří se k danému závodu zaregistrují. Toto hodnocení může být u jednotlivých účastníků založeno na hodnocení jezdce nebo na celkovém množství bodů získaných v příslušné sezóně. Způsob, jakým budou hvězdní hráči pro potřeby závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráni, bude oznámen před zahájením každého daného závodu „Nejlepších 16 superhvězd“.

1.10.6. V rámci seriálu Manufacturer Series se každého závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ mohou zúčastnit nejvýše dva (2) hvězdní hráči od každého výrobce.

1.10.7. Bude-li před startem závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráno méně než 16 hvězdných hráčů, omezení uvedená v odstavcích 1.10.5 a 1.10.6 již nebudou nadále platná. Hvězdní hráči budou poté vybráni dle jejich online hodnocení.

1.11.             Po skončení 1. etapy (či 10. kola) postoupí jeden (1) účastník do živého závodu Manufacturer Series World Tour 2, a to pokud byl vybrán jeho výrobce a region (jak je uvedeno v odstavci 3 tohoto dodatku 2), („finalista World Tour“).

1.12.             Po skončení 2. etapy (či 10. kola) postoupí jeden (1) účastník do živého závodu Manufacturer Series World Tour 3, a to pokud byl vybrán jeho výrobce a region (jak je uvedeno v odstavci 3 tohoto dodatku 2), („finalista World Tour“).

1.13.             Po skončení 3. etapy (či 20. kola) postoupí jeden (1) účastník do živého závodu Manufacturer Series World Tour 4, a to pokud byl vybrán jeho výrobce a region (jak je uvedeno v odstavci 3 tohoto dodatku 2), („finalista World Tour“).

1.14.             Po skončení 4. etapy (či 30. kola) postoupí jeden (1) účastník do: (a) živého závodu Manufacturer Series World Tour 5, a to pokud byl vybrán jeho výrobce a region (jak je uvedeno v odstavci 3 tohoto dodatku 2), („finalista World Tour“); a (b) světového finále Manufacturer Series, a to pokud byl vybrán jeho výrobce a region („světový finalista“).

1.15.             Finalisté World Tour seriálu Manufacturer Series vyhrají:

1.15.1. pozvánku k návštěvě a účasti dalšího živého závodu World Tour (jak je uvedeno v odstavci 2.1 dodatku 2); a

1.15.2. v případě přijetí pozvánky:

1.15.2.1. zpáteční letenky v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na živý závod World Tour (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

1.15.2.2. ubytování během živého závodu World Tour (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

1.15.2.3. převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

1.15.2.4. zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání daného živého závodu World Tour; a

1.15.2.5. stravu během daného živého závodu World Tour.

Cestovní informace a informace o ubytování budou potvrzeny pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap (jak je uvedeno v odstavci 1.2), (společně jako „výhry online seriálu“, každá pak jako „výhra online seriálu“). Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele kontaktuje finalisty World Tour seriálu Manufacturer Series na e-mailové adrese, kterou tito finalisté poskytli v registračním formuláři režimu GT Sport seriálu Manufacturer Series. 

1.16.             Vítězové a finalisté World Tour seriálu Manufacturer Series obdrží rovněž trofej.

1.17.             Světoví finalisté seriálu Manufacturer Series vyhrají:

1.17.1. pozvánku k návštěvě a účasti ve světovém finále seriálu Manufacturer Series; a

1.17.2. v případě přijetí pozvánky:

1.17.2.1.    zpáteční letenky v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na světové finále (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

1.17.2.2.    ubytování během světového finále (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

1.17.2.3.    převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

1.17.2.4.    zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání světového finále; a

1.17.2.5.    stravu během světového finále.

1.18.             Finalisté World Tour a světoví finalisté musejí pozvánku na World Tour seriálu Manufacturer Series či světové finále seriálu Manufacturer Series přijmout bez meškání. Odpověď na informační e-mail pořadatele musí přijít během dvou (2) týdnů od data odeslání tohoto informačního e-mailu pořadatele a každý finalista World Tour či světový finalista musí poskytnout své celé jméno, rezidenční adresu a datum narození. Upozornění: Pokud rezidenční adresa neodpovídá účastnické zemi, za kterou daný účastník soutěží, může být takový účastník diskvalifikován.

1.19.             Výhry uvedené v odstavcích 1.17 jsou „výhry World Tour“.

2.                Živé závody World Tour seriálu Manufacturer Series

2.1.              Živé závody World Tour seriálu Manufacturer Series sestávají z pěti (5) živých závodů, během nichž se finalisté World Tour utkají o titul vítěze a finalistů World Tour seriálu Manufacturer Series (každý závod jako „živý závod World Tour seriálu Manufacturer Series“).

2.2.             Živý závod World Tour seriálu Manufacturer Series se uskuteční na místě a v čase potvrzeném pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap. Konání živých závodů World Tour seriálu Manufacturer Series je plánované na únor, květen, červenec, září, říjen a listopad 2020 v různých městech po celém světě.

2.3.             Pravidla jednotlivých živých závodů World Tour seriálu Manufacturer Series budou oznámena společností Polyphony Digital před zahájením každého takového závodu.

2.4.             Finalisty World Tour seriálu Manufacturer Series se stane:

World Tour 1: třicet šest (36) účastníků vybraných ze soutěžících, kteří se zúčastnili závodů Manufacturer Series v rámci světového finále šampionátu FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 (konaném 22.–24. listopadu 2019 v Monaku).

World Tour 2: třicet šest (36) účastníků, kteří se kvalifikují na konci 1. etapy (10 kol) (jak je uvedeno v odstavci 1.11 výše).

World Tour 3: třicet šest (36) účastníků, kteří se kvalifikují na konci 2. etapy (20 kol) (jak je uvedeno v odstavci 1.12 výše).

World Tour 4: třicet šest (36) účastníků, kteří se kvalifikují na konci 3. etapy (30 kol) (jak je uvedeno v odstavci 1.13 výše).

World Tour 5: třicet šest (36) účastníků, kteří se kvalifikují na konci 4. etapy (40 kol) (jak je uvedeno v odstavci 1.14 výše).

2.5.             Výrobci účastnící se světového finále seriálu Manufacturer Series 2020 budou získávat body, které se budou počítat do celkového hodnocení, a to dle postavení vítězů a finalistů World Tour, kteří je reprezentují v rámci všech živých závodů World Tour seriálu Manufacturer Series:

·        1. místo: 3 body

·        2. místo: 2 body

·        3. místo: 1 bod

3.               Výběr finalistů World Tour a světových finalistů

3.1.             Výběr finalistů World Tour a světových finalistů určuje kombinace následujících kritérií:

3.1.1.     účastníci s nejlepším skóre („reprezentující jezdci“);

3.1.2.     nejlepších 12 výrobců (vybraných v souladu s odstavcem 3.3);

3.1.3.     tři reprezentující regiony (jak je uvedeno v odstavci 3.6).

3.2.            Vybráni budou celkem tři (3) finalisté World Tour či světoví finalisté (podle potřeby), kteří budou v rámci živého závodu World Tour či světového finále (podle potřeby) reprezentovat jednotlivé výrobce; každý z nich z reprezentujícího regionu.

3.3.            V každém živém závodě World Tour se utká celkem dvanáct (12) výrobců vybraných podle následujících kritérií (pořadí dle priority) („nejlepších 12 výrobců“):

3.3.1.   oficiální partner soutěže z řad výrobců nebo „tovární tým“; a

3.3.2.   globální žebříček výrobců (jak je uvedeno v odstavci 3.4 níže).

3.4.            Na konci každé etapy bude sestaven „Globální žebříček výrobců“, a to dle následujícího postupu:

3.4.1.   Výrobci reprezentovaní účastníky s nejvyšším skóre na konci každého kola každé etapy získají body do žebříčku výrobců (dle níže uvedené tabulky), z nichž bude následujícím způsobem sestaven regionální žebříček výrobců:           

Postavení výrobce

Body do žebříčku výrobců

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2.   Regionální žebříček výrobců bude v každé etapě určen součtem bodů do žebříčku výrobců přidělených každému výrobci na konci série kol v rámci jednotlivých etap, a to následovně:

Etapa 1:  Regionální žebříček výrobců je pro každého výrobce počítán ze tří (3) nejlepších kol, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

Etapa 2:  Regionální žebříček výrobců je pro každého výrobce počítán z pěti (5) nejlepších kol, a to z celkových dvaceti (20) kol (kumulativně od 1. do 20. kola).

Etapa 3:  Regionální žebříček výrobců je pro každého výrobce počítán z osmi (8) nejlepších kol, a to z celkových třiceti (30) kol (kumulativně od 1. do 30. kola).

Etapa 4:  Regionální žebříček výrobců je pro každého výrobce počítán z deseti (10) nejlepších kol, a to z celkových čtyřiceti (40) kol (kumulativně od 1. do 40. kola).

3.4.3.   Na konci každé etapy dojde k sečtení regionálního žebříčku výrobců pro všech pět (5) regionů. Součet tří (3) regionů s nejvyšším postavením každého výrobce v regionálních žebříčcích výrobců následně určí „globální žebříček výrobců“.

3.5.             Na konci každé etapy dojde k sečtení globálního žebříčku výrobců a k určení nejlepších 12 výrobců. Ti budou oznámeni na https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a zároveň ve hře v sekci „Sport“.

3.6.             Z každé skupiny 12 výrobců postoupí do živého závodu World Tour či světového finále tři (3) nejlepší regiony s nejvyšším postavením v regionálním žebříčku výrobců („reprezentující region“).

3.7.             Dojde-li na konci kola k rovnosti bodů dvou reprezentujících jezdců dvou různých výrobců, budou body do žebříčku výrobců stejnoměrně rozděleny a přiděleny jejich výrobcům.

3.8.             Dojde-li v globálním žebříčku výrobců k rovnosti bodů dvou či více výrobců, bude výrobce, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

a)     výrobce s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi pěti regiony;

b)     výrobce s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi pěti regiony a všemi koly; a

c)     v případě rovnosti, výrobce s nejvyšším počtem účastí registrovaných pod tímto výrobcem na konci dané etapy tohoto seriálu Manufacturer Series.

3.9.             Dojde-li v globálním žebříčku výrobců k rovnosti bodů dvou či více regionů, bude region, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

a)     region s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi koly; a

b)     v případě rovnosti, region s nejvyšším skóre získaných bodů do žebříčku výrobců v rámci jednoho kola; a

c)     v případě rovnosti, region s reprezentujícím jezdcem, který dosáhl nejvyššího počtu bodů.

3.10.         V případě, kdy se finalista živého závodu či světový finalista nebude schopen zúčastnit živého závodu World Tour či světového finále (podle potřeby), může být jako náhradní finalista živého závodu World Tour či světový finalista (podle potřeby) přizván účastník reprezentující stejného výrobce s nejvyšším etapovým skóre z regionu s druhým nejvyšším počtem bodů do žebříčku, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele. Nepodaří-li se najít náhradního účastníka z regionů umístěných na 4. a 5. místě, bude vybrán účastník reprezentující stejného výrobce s dalším nejvyšším etapovým skóre z regionu původního účastníka, který se nemohl zúčastnit.

3.11.         Finalisté World Tour a světoví finalisté budou o svém výběru informováni po skončení online seriálu, načež si budou moct nárokovat svou odměnu. Pořadatel poskytne informace o živých závodech formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři režimu GT Sport.