playstation.com

Právní informace

Pravidla a podmínky

Soutěž „FIA Certified Gran Turismo Championships 2020 (2. část)“

Region EMEA

Soutěž a vstupní požadavky

1.                Soutěž FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (2. část) („soutěž“) sestává ze dvou (2) různých šampionátů (každý z nich dále jako „šampionát“):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (dále jen „Nations Cup“): V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země a teritorium budou hráčům přiřazeny automaticky podle země/teritoria v jejich účtu pro PSN. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (dále jen „Manufacturer Series“):  Šampionát Manufacturer Series představuje soutěž, ve které účastníci používají vozidla vyrobená jedním výrobcem. Účastníci budou soutěžit o pozici nejlepšího jezdce svého výrobce, načež se utkají s dalšími účastníky reprezentujícími jiné výrobce. Účastníci si svého výrobce vyberou z připraveného seznamu pětadvaceti (25) výrobců.

Tato soutěž navazuje na soutěž  „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), která proběhla mezi 25. dubnem 2020 a 8. srpnem 2020. Podrobnosti o jednotlivých šampionátech jsou uvedeny v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series). 

2.                Účastníci Nations Cupu:

a.  K účasti na online regionálním finále EMEA bude přizváno dvanáct (12) účastníků z regionu EMEA, kteří se zúčastnili soutěže „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), jež proběhla mezi 25. dubnem 2020 a 8. srpnem 2020.

b.  Čtyři (4) místa v online regionálním finále EMEA budou vyhrazena hráčům s nejlepším hodnocením, kteří se zúčastní extra etapy šampionátu Nations Cup. Extra etapa je otevřená všem způsobilým účastníkům, kromě 12 účastníků vybraných ze soutěžeFIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), která proběhla mezi 25. dubnem 2020 a 8. srpnem 2020.

c.  Vítěz soutěže [g4]„GT World Tour 2020 – Sydney“[/g4], která v rámci seriálu Nations Cup proběhla 14.–16. února 2020, bude přizvaný k účasti na online světovém finále seriálu Nations Cup.

3.                Účastníci Manufacturer Series:

a.  K účasti na finále šampionátu Manufacturer Series budou přizváni účastníci, kteří se zúčastnili soutěže „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), jež proběhla mezi 25. dubnem 2020 a 8. srpnem 2020. Více informací o výběru naleznete v dodatku 2. V rámci šampionátu Manufacturer Series žádné online regionální finále neproběhne.

4.                Požadavky na způsobilost: „Soutěž“ je otevřená účastníkům splňujícím požadavek minimálního věku (jak je uvedeno níže), s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Libanonu, Kuvajtu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Saúdské Arábii, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojených arabských emirátech, Spojeném království a Ukrajině („účastnické země“), vyjma zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů či konzultantů pořadatele (jak je definováno níže) a jejich nejbližších rodinných příslušníků, přidružených společností pořadatele či jakýchkoliv osob pracovně propojených se soutěží („účastníci“). Účastnické země společně tvoří Region EMEA.

5.                U účastníků s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Libanonu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojeném království a Ukrajině je minimálním požadovaným věkem 18 let, u účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech pak 21 let („minimální požadovaný věk“).

6.                Účastníci mohou být požádáni o předložení dokumentu prokazujícího jejich způsobilost k účasti v soutěži. Není-li účastník schopen takový důkaz na požádání předložit, může pořadatel takového účastníka ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.

7.                Soutěž začíná v 8:00 SELČ dne 15. října 2020 („datum zahájení“) a končí v 0:59 dne 7. prosince 2020 („datum ukončení“).  Více informací naleznete v dodatku 1 a 2.  Období od data zahájení do data ukončení dále jen jako „doba trvání soutěže“.

8.                Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže Nations Cup a Manufacturer Series, musejí: (1) vyplnit registrační formulář režimu GT Sport, který bude zpřístupněn všem účastníkům, již ve hře zvolí „režim Sport“; (2) vybrat, a to během trvání soutěže, jakých závodů se v rámci šampionátu chtějí zúčastnit, a to před započetím každého takového závodu; a (3) přijmout pravidla soutěže. Každý účastník, který podstoupí tyto kroky, bude považován za „zapsaného“.

9.                Účastníci se musejí do soutěže přihlásit požadovaným způsobem a před datem ukončení a uvedeným časem. Nesplnění těchto podmínek povede k diskvalifikaci takového přihlášení.  

10.             Vstup do soutěže je bezplatný a nevyžaduje žádné další nákupy, avšak účastníci musejí být vlastníky konzole PlayStation®4 a kopie hry Gran Turismo™ Sport pro PlayStation®4 („hra“) nebo k nim mít přístup. Během doby trvání soutěže musejí být účastníci aktivními členy služby PlayStation®Plus. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s těmito pravidly a podmínkami, včetně pravidel uvedených v dodatku 1 a dodatku 2, (dále jen „pravidla“) a budou se jimi řídit.

11.             Tato pravidla (jak jsou definována níže) se vztahují na účastníky s trvalým pobytem v účastnických zemích vyjma Francie.

12.             Účastníci se do soutěže musejí přihlásit pomocí svého účtu pro síť PlayStation™Network („PSN“). Za zemi trvalého pobytu účastníků bude považována země registrovaná v jejich účtu pro PSN. Registrace k PSN je podmíněna přijetím dokumentů Podmínky služby PSN a Zásady ochrany soukromí PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

13.             Členství PlayStation®Plus („PS Plus“) je dostupné pouze jednotlivcům s účtem pro PSN s přístupem do obchodu PlayStation™Store („PS Store“) a vysokorychlostním připojením k internetu.  PSN, PS Store a PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením dle země a jazyka; obsah a služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je vyžadován souhlas rodičů, vyjma uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služby není zaručena. Online funkce specifických her mohou být po přiměřeném upozornění ukončeny – eu.playstation.com/gameservers. Členství PS Plus je nepřetržité a až do výslovného zrušení bude účtováno měsíčně, čtvrtletně či ročně, a to v závislosti na zakoupeném předplatném za v danou dobu platnou cenu v obchodě PS Store. Nedojde-li ke zrušení bezplatného zkušebního období, mění se toto automaticky v měsíční předplatné. Platí plné znění podmínek: Podmínky používání PSN na eu.playstation.com/legal.

14.             Účastníkům je zakázáno zakládat duplicitní účty za účelem účasti v soutěži, zvýšení svých šancí na kvalifikaci či postup soutěží nebo narušení výkonu jiného účastníka během závodu. Rovněž je zakázáno, aby někdo jiný soutěžil jménem účastníka a aby během závodu docházelo k úmyslné výměně pozic.  V takových případech si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení takové účastníky diskvalifikovat.

15.             Vítězové soutěže jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „vítěz“). Poražení finalisté v soutěži jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „finalista“).

16.             Výhry jsou určené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series), dle potřeby, a musejí být převzaty, jak jsou, a nesmějí být postoupeny, převedeny či přeprodány. Směna za hotovost není možná; pořadatel si však vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv výhru jinou výhrou obdobné hodnoty. Není-li stanoveno jinak, nebudou výhry zahrnovat přesuny, utrácení peněz a další výdaje (včetně stravy nebo osobních výdajů, upgradů atd.), jež budou výhradní zodpovědností vítěze. Vyžaduje-li jakýkoliv aspekt výhry vycestování do zahraničí, je zodpovědností vítěze zaručit, že je takové cesty schopný a má k dispozici všechny platné cestovní doklady a jakákoliv nezbytná víza či jakýkoliv jiný vyžadovaný typ cestovních dokumentů, aby danou cestu mohl v relevantním období podstoupit. Nebude-li vítěz schopen předložit požadované cestovní doklady pro cestu v relevantním období, může pořadatel takového vítěze ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.

17.             Každý výherce i každý finalista může být povinován zaplatit daň z jakékoliv výhry, a to v souladu s odpovídající daňovou legislativou, a ponese zodpovědnost za veškerou daňovou povinnost.

18.             Pokud si ve stanoveném čase nebo zadaným způsobem nebude vítěz svou výhru nárokovat, stane se tento nárok neplatným a pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout výhru dalším způsobilým účastníkům vybraným v souladu s podmínkami. Je-li výhra podmíněná včasným vyzvednutím a vítěze je nutné najít před uplynutím konkrétní doby platnosti výhry, mohou podmínky určit datum, kdy bude vítěz kontaktován, a pořadatel bude takového vítěze kontaktovat na e-mailové adrese poskytnuté vítězem v registračním formuláři režimu GT Sport odpovídajícího šampionátu. Na kontaktování vítěze či vítězů bude vynaloženo přiměřené úsilí. Pokud vítěze není možné kontaktovat nebo se nepodaří navázat kontakt v požadovaném čase, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout výhru dalším způsobilým účastníkům vybraným v souladu s podmínkami. Není-li stanoveno jinak, není-li výhra vítězem nárokována požadovaným způsobem a do stanoveného data, není pořadatel povinen poskytnout výhru dalšímu způsobilému účastníkovi.

19.             Pořadatel nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy sítě, výpočetního hardwaru či softwaru jakéhokoliv druhu, jejichž následkem by mohlo dojít k neplatnému zápisu do soutěže či ztrátě jakékoliv korespondence. Důkaz o odeslání nebude akceptován jako důkaz o přijetí. Nebudou přijímány žádné žádosti zprostředkovatelů, třetích stran, organizovaných skupin nebo žádosti automaticky generované počítačem.

20.             Pořadatel neodpovídá za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění, které účastník utrpí v přímém nebo nepřímém důsledku výhry či soutěže. Pořadatel se však nepokouší vyloučit nebo omezit svou odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku své vlastní nedbalosti.

21.             Veškeré podmínky, záruky a prohlášení vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak ve vztahu k výhře či soutěži jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem.

22.             Bude-li jakákoliv výhra po převzetí shledána nefunkční či poškozenou, musí být do sedmi (7) dnů od přijetí o takové skutečnosti pořadatel písemně informován, jinak bude výhra považována za přijatou.  Tím nejsou nijak ovlivněna zákonná práva vítěze či finalisty (pokud existují).

23.             Každý vítěz i finalista se zavazuje k účasti na jakékoliv přiměřené propagační činnosti vyžadované pořadatelem. V případě odmítnutí takové propagační činnosti musí vítěz či finalista informovat pořadatele.

24.             Osobní údaje poskytované účastníky při registraci budou uchovány a použity pouze pořadatelem, jeho skupinou společností a jeho dodavateli či smluvními partnery za účelem pořádání soutěže v souladu se zásadami ochrany soukromí pořadatele, které naleznete na: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy/ a s nimiž účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas.

25.             Pořadatel může na své webové stránce (či webových stránkách) na základě vlastního uvážení zveřejnit jméno každého vítěze i každého finalisty. Jméno každého vítěze i každého finalisty bude na přiměřenou žádost sděleno každému, kdo odešle obálku se zpáteční adresou označenou „FIA Gran Turismo™ Championships 2020“ na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a to během šesti (6) týdnů od data ukončení. Pokud vítěz či finalista nesouhlasí se zveřejněním svého jména, nechť prosím kontaktuje pořadatele. Vezměte prosím na vědomí, že pořadatel může být požádán o poskytnutí těchto informací správnímu orgánu.

26.             V případě jakéhokoliv sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a nebude přistoupeno k žádné diskuzi ani korespondenci.

27.             Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně zrušit či upravit, a to na základě vlastního úsudku či vzniku okolností, které nedokáže ovlivnit.

28.             Existuje-li důvod se domnívat, že došlo k porušením těchto podmínek nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné či jinak neplatné informace, může pořadatel dle vlastního uvážení odmítnout zpracovat takový zápis či vydat odpovídající výhru. Pokud účastník nedodrží tyto podmínky, včetně dodatku 1 či dodatku 2, nebo pro vstup do soutěže využije několika účtů či automatizovaného systému, bude ze soutěže vyloučen a jeho zápis bude prohlášen za neplatný.

29.             „Pořadatel“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

30.             V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou tyto podmínky vykládány v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem bude považována za uzavřenou v Anglii.

 

Dodatek 1 – Nations Cup 2020 (2. část)

1.1             Nations Cup

1.2             Šampionát Nations Cup proběhne pouze online a jeho součástí budou následující fáze:

1.2.1        extra etapa;

1.2.2        online regionální finále; a

1.2.3        online světové finále.

UDÁLOST

DATA

Extra etapa

15. října 2020 9:00 SELČ – 25. října 2020 24:00 SEČ

Online regionální finále EMEA

Sobota 7. listopadu 2020 7:00 – 23:59 SEČ

Online regionální finále Amerika

Neděle 8. listopadu 2020 7:00 – 23:59 PST

Online regionální finále Asie a Oceánie

Sobota 14. listopadu 2020 7:00 – 23:59 JST

Online světové finále

Sobota 5. prosince 8:00 SEČ až pondělí 7. prosince 0:59 SEČ

 

1.                Extra etapa

1.1.           Účastníci, kteří na základě svých výsledků v soutěži „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), která proběhla od 25. dubna 2020 do 8. srpna 2020, nebudou vybráni k účasti v online etapě EMEA, si mohou své místo v online regionálním finále EMEA zajistit účastí v extra etapě.

1.2.           Účastníci se od 15. října 2020 8:00 SELČ do 26. října 2020 0:59 SEČ mohou zúčastnit libovolného množství časovek a pokusit se dosáhnout co nejlepšího času.  Všichni účastníci budou vzájemně soutěžit ve stejném voze, na stejné trati a za stejných podmínek na trati. Účastníci budou moci sledovat své postavení vůči ostatním soutěžícím na žebříčku.

1.3.           Po skončení extra etapy budou čtyři (4) nejlépe hodnocení účastníci z regionu EMEA, kteří nebyli vybráni v rámci soutěže „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), která proběhla od 25. dubna 2020 do 8. srpna 2020, pokračovat do online regionálního finále.

1.4.           POZNÁMKA: Pozvaní účastníci šampionátu Nations Cup (jak je popsáno níže) se nesmějí extra etapy zúčastnit.

2.                Online regionální finále

2.1.           Online regionální finále regionu EMEA proběhne v sobotu 7. listopadu 2020 od 7:00 do 23:59 SEČ.

2.2.           K účasti na online regionálním finále EMEA bude přizváno dvanáct (12) účastníků z regionu EMEA, kteří se zúčastnili soutěže [g6]„FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), [/g6]jež proběhla mezi 25. dubnem 2020 a 8. srpnem 2020, a kteří se umístili mezi dvanácti nejlepšími účastníky v rámci 1. až 3. etapy online seriálu Nations Cup („Pozvaní účastníci z Nations Cupu“).Čtyři (4) místa v online regionálním finále jsou vyhrazena účastníkům s nejlepším hodnocením, kteří se zúčastní extra etapy šampionátu Nations Cup. Společně dále jako „účastníci online regionálního finále“.

2.3.           Z každé účastnické země mohou vzejít nejvýše tři (3) účastníci online regionálního finále (“omezení zemí”); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše šestnáct (16) účastníků. V případě, kdy na čtvrté nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné země, postoupí do online regionálního finále regionu EMEA další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na 4. či nižším hodnocení mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát účastníkem online regionálního finále, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než prvních 3 účastníků z jiné účastnické země.

2.4.           V případě, kdy účastník online regionálního finále nebude schopen účasti na online regionálním finále, může být na pozici účastníka online regionálního finále přizván účastník online regionálního finále s dalším nejvyšším online hodnocením, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

2.5.           Účastníci online regionálního finále:

·        se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům online regionálního finále společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;

·        dostanou k dispozici oblečení/rukavice, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

·        dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

·        se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;

·        se zúčastní závodů s kamerou řidiče, kterou jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní jakýchkoliv jiných souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory; 

·        se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele (včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.);

·        budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

·        budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.

2.6.           Účastníci online regionálního finále budou v závislosti na umístění v každém závodě odměněni body. Body získané jednotlivými účastníky budou připočítány k jejich skóre. Účastník online regionálního finále s nejvyšším celkovým počtem bodů po skončení všech závodů se stane vítězem online regionálního finále EMEA.

2.7.           Body pro postavení v rámci online světového finále budou vítězi a finalistům online regionálního finále EMEA rozděleny dle jejich konečné pozice následovně:

1. místo: 8 bodů, 2. místo: 7 bodů, 3. místo: 6 bodů, 4. místo: 5 bodů, 5. místo: 4 body, 6. místo: 3 body, 7. místo: 2 body, 8. místo: 1 bod.

2.8.           Body pro postavení v rámci online světového finále budou vítězi a finalistům závodu Gran Turismo World Tour Sydney z 15.–17. února rozděleny dle jejich konečné pozice následovně:

1. místo: 3 body, 2. místo: 2 body, 3. místo: 1 bod.

2.9.           Vítězové a finalisté online regionálního finále vyhrají: 1. místo: trofej, 2. místo: trofej, 3. místo: trofej.

2.10.        Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele kontaktuje vítěze a finalisty na e-mailové adrese, kterou tito účastníci poskytli v registračním formuláři režimu GT Sport seriálu Nations Cup.

3.               Online světové finále

3.1.           Online světové finále proběhne v podobě online události 5. a 6. prosince 2020.

3.2.           K účasti na online světovém finále bude přizván vítěz šampionátu Nations Cup ze sydneyské World Tour 2020, která se konala v průběhu soutěže [g3]„GT World Tour 2020 – Sydney“[/g3]. („Pozvaný účastník z World Tour“). Pozvaný účastník z World Tour se připojí k 15účastníkům, kteří během online regionálního finále v regionech EMEA, Asie a Oceánie a Amerika dosáhli nejvyššího hodnocení, a to dle následujících pravidel: 8 nejlépe hodnocených účastníků online regionálního finále EMEA, 4 nejlépe hodnocení účastníci online regionálního finále Amerika a 3 nejlépe hodnocení účastníci online regionálního finále Asie a Oceánie. Společně dále jako „účastníci online světového finále“.

3.3.           V případě, kdy účastník online světového finále nebude schopen účasti na online světovém finále, může být na pozici účastníka online světového finále přizván účastník online regionálního finále s dalším nejvyšším online hodnocením takového online regionálního finále, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

3.4.           Účastníci online světového finále:

·        se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům online regionálního finále společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;

·        dostanou k dispozici oblečení/rukavice, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

·        dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

·        se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;

·        se zúčastní závodů s kamerou řidiče, kterou jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní jakýchkoliv jiných souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory; 

·        se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele (včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.);

·        budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

·        budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.

3.5.           Účastníci online světového finále se zúčastní série online závodů. V závislosti na výsledcích v těchto závodech budou účastníkům uděleny body. Vítěze a finalisty určí závěrečné hodnocení, do nějž budou zahrnuty body ze sydneyské World Tour či online regionálního finále.

3.6.           Vítězové online světového finále vyhrají trofej za každou ze 3 nejvyšších pozic v šampionátu Nations Cup a trofej pro každého člena 3 nejlepších týmů výrobce.

3.7.           Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům online světového finále poskytne informace o online světovém finále formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři šampionátu Nations Cup v režimu GT Sport.

4.                Přenášení online regionálního finále a online světového finále

4.1.           Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že umožní pořadateli či společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zařadit záznam jejich hry a jejich podobizny do přenosu online regionálního finále a online světového finále i je po celém světě sdílet v rámci sociálních sítí či příspěvků na blogu v souvislosti se soutěží a šampionáty Gran Turismo pořádanými v následujících letech. Chcete-li tento souhlas vzít zpět, kontaktujte pořadatele.

4.2.           Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv komunikace související se soutěží včetně, ale bez omezení na sdílení výsledků, rozesílání obrazových materiálů ze závodu, streamování závodů atd.

 

Dodatek 2 – Manufacturer Series 2020 (2. část)

1.      Manufacturer Series

1.1   Šampionát Manufacturer Series proběhne pouze online a jeho součástí bude následující fáze: online světové finále.

2.      Výběr účastníků online světového finále

2.1.   Výběr účastníků online světového finále určuje kombinace následujících kritérií:

2.1.1.      účastníci s nejlepším skóre („reprezentující jezdci“);

2.1.2.      nejlepších 12 výrobců (vybraných v souladu s odstavcem 2.3);

2.1.3.      tři reprezentující regiony (jak je uvedeno v odstavci 2.6).

2.2.   Vybráni budou celkem tři (3) účastníci online světového finále, kteří budou v rámci online světového finále reprezentovat jednotlivé výrobce; každý z nich z reprezentujícího regionu.

2.3.   V online světovém finále se utká celkem dvanáct (12) výrobců vybraných podle následujících kritérií (pořadí dle priority) („nejlepších 12 výrobců“):

2.3.1.     oficiální partner soutěže z řad výrobců nebo „tovární tým“; a

2.3.2.     globální žebříček výrobců (jak je uvedeno v odstavci 3.4 níže).

V návaznosti na konec online seriálu Manufacturer Series, který byl součástí soutěže „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA) a proběhl 25. dubna 2020 a 8. srpna 2020, byl ustaven „globální žebříček výrobců“.

2.4.   Na konci každé etapy dojde k sečtení regionálního žebříčku výrobců pro všech pět (5) regionů definovaných v online seriálu Manufacturer Series. Součet tří (3) regionů s nejvyšším postavením každého výrobce v regionálních žebříčcích výrobců následně určí „globální žebříček výrobců“:

               https://www.gran-turismo.com/gb/gtsport/sportmode/championship/2256/manufacturer_ranking'

2.5.   Z každé skupiny 12 výrobců postoupí do online světového finále tři (3) nejlepší regiony s nejvyšším postavením v regionálním žebříčku výrobců („reprezentující region“).

2.6.   Dojde-li na konci kola k rovnosti bodů dvou reprezentujících jezdců dvou různých výrobců, budou body do žebříčku výrobců stejnoměrně rozděleny a přiděleny jejich výrobcům.

2.7.   Dojde-li v globálním žebříčku výrobců k rovnosti bodů dvou či více výrobců, bude výrobce, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

a)     výrobce s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi pěti regiony;

b)     výrobce s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi pěti regiony a všemi koly; a

c)      v případě rovnosti, výrobce s nejvyšším počtem účastí registrovaných pod tímto výrobcem na konci dané etapy tohoto seriálu Manufacturer Series.

2.8.   Dojde-li v globálním žebříčku výrobců k rovnosti bodů dvou či více regionů, bude region, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

a)     region s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi koly; a

b)     v případě rovnosti, region s nejvyšším skóre získaných bodů do žebříčku výrobců v rámci jednoho kola; a

c)      v případě rovnosti, region s reprezentujícím jezdcem, který dosáhl nejvyššího počtu bodů.

2.9.       V případě, kdy se účastník online světového finále nebude schopen zúčastnit online světového finále, může být jako náhradní účastník online světového finále přizván účastník reprezentující stejného výrobce s nejvyšším etapovým skóre z regionu s druhým nejvyšším počtem bodů do žebříčku, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele. Nepodaří-li se najít náhradního účastníka z regionů umístěných na 4. a 5. místě, bude vybrán účastník reprezentující stejného výrobce s dalším nejvyšším etapovým skóre z regionu původního účastníka, který se nemohl zúčastnit.

2.10.    Účastníci online světového finále budou o své nominaci informováni do 28. listopadu 2020.

3.           Online světové finále

3.1.       Účastníci online světového finále:

3.1.1.se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům online regionálního finále společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;

3.1.2.dostanou k dispozici oblečení/rukavice, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.1.3.dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.1.4.se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;

3.1.5.se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele (včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.);

3.1.6.budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.1.7.budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.

3.2.       Účastníci online regionálního finále se zúčastní série online závodů. V závislosti na výsledcích v těchto závodech budou účastníkům uděleny body.

3.3.       Vítězný tým výrobce a finalisté budou určeni bodovaným postavením jednotlivých týmů výrobců.

3.4.       Body pro postavení v rámci online světového finále budou vítěznému týmu výrobce a finalistům závodu Gran Turismo World Tour Sydney z 15.–17. února rozděleny dle jejich konečné pozice následovně:

1. místo: 3 body, 2. místo: 2 body, 3. místo: 1 bod.

3.5.       Vítězové online světového finále vyhrají: trofej pro každého ze 3 členů týmů výrobců umístěných na 1., 2. a 3. pozici.

3.6.        Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům online světového finále poskytne informace o online světovém finále formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři šampionátu Manufacturer Series v režimu GT Sport.

4.      Přenášení online regionálního finále a online světového finále

4.1.   Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že umožní pořadateli či společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zařadit záznam jejich hry a jejich podobizny do přenosu online regionálního finále a online světového finále i je po celém světě sdílet v rámci sociálních sítí či příspěvků na blogu v souvislosti se soutěží a šampionáty Gran Turismo pořádanými v následujících letech. Chcete-li tento souhlas vzít zpět, kontaktujte pořadatele.

4.2.   Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv komunikace související se soutěží včetně, ale bez omezení na sdílení výsledků, rozesílání obrazových materiálů ze závodu, streamování závodů atd.