Právní informace

PLAYSTATION®PLUS ZLATÁ VSTUPENKA NA FINÁLE LIGY MISTRŮ UEFA

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Účastí v soutěži Zlatá vstupenka na finále Ligy mistrů UEFA („propagační akce“) služby PlayStation Plus souhlasíte a přijímáte tato oficiální pravidla a rozhodnutí pořadatele, která jsou konečná, ve všech ohledech závazná a neodvolatelná.

1.         POŘADATEL:

Pořadatelem propagační akce je společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited se sídlem C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, Londýn, Spojené království, E14 5HU.

Pokud žijete v Evropském hospodářském prostoru, jednáme prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku se sídlem Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nizozemsko s registračním číslem 000051647869.

2.         ÚČASTNICKÉ ZEMĚ/REGIONY:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Švýcarsko

3.         DOBA TRVÁNÍ PROPAGAČNÍ AKCE:

Propagační akce začíná 2. dubna 2024 v 16:00 SELČ a končí 30. dubna 2024 ve 20:00 SELČ („celková doba trvání propagační akce“). Oficiální hodiny propagační akce představuje počítač pořadatele.

4.         ZPŮSOBILOST:

Této propagační akce se může zúčastnit pouze jednotlivec, který: (i) je legálním obyvatelem účastnických zemí/regionů, (ii) je ve věku nejméně osmnácti (18) let a v okamžiku zahájení své účasti dosáhl věku zákonné dospělosti v příslušném státě/oblasti/provincii, kde v době účasti žije, a (iii) má účet ve službě PlayStationTMNetwork („účet ve službě PSN“). Každý takový jednotlivec je „účastníkem“.

Zaměstnanci společnosti Sony Group (například Sony Interactive Entertainment nebo Sony Electronics) a jejich příslušných mateřských a dceřiných společností, přidružených společností, reklamních a propagačních agentur (souhrnně „subjekty propagační akce“) a každý z jejich členů užší rodiny (např. manžel či manželka, rodič, dítě, sourozenec a jejich příslušní manželé a manželky a nevlastní rodinní příslušníci každého z nich, bez ohledu na bydliště) a osoby žijící v jedné domácnosti s každým z nich a osoby, s nimiž sdílejí trvalé bydliště, ať jsou, či nejsou v příbuzenském vztahu, nejsou způsobilí účastnit se akce ani získat výhru. V případě zákazu či omezení zákonem jsou podmínky neplatné.

Účast na této propagační akci představuje úplný a bezpodmínečný souhlas účastníka s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími i interpretacemi pořadatele, které jsou konečné a závazné ve všech záležitostech vztahujících se k propagační akci. Pro účely propagační akce může pořadatel účastníky kontaktovat e-mailem. Pořadatel použije e-mailovou adresu účastníka spojenou s jeho účtem ve službě PSN uvedeným v době účasti. Účastníci nebudou oprávněni e-mailovou adresu změnit.

5.         JAK SE ZAPOJIT A URČENÍ VÝHERCE:

V průběhu celkové doby trvání propagační akce bude mít každý účastník z účastnické země/regionu možnost obdržet cenu, pokud

(1)    si vyzvedne tři (3) hry měsíce služby PlayStation Plus pro duben 2024, které jsou dostupné jako součást jejich členství, a alespoň jednu z her měsíce služby PlayStation Plus pro duben 2024 spustí,

(2)    zodpoví pět otázek, které se objeví na cílové stránce soutěže po uvedení jeho údajů, a

(3)    přijme oficiální pravidla.

Účastníci se musí přihlásit ke svému účtu ve službě PSN za použití svého PSN ID (pokud již nejsou přihlášeni).

Po přihlášení musí účastníci postupovat podle odkazů a pokynů a odpovědět na otázky, které jim byly přiděleny.

Výhru může získat ten účastník, který zodpoví čtyři otázky, které mají pouze jednu správnou odpověď („otázka s uzavřenou odpovědí“), a jednu otázku, která bude vyžadovat, aby účastník hádal co nejbližší odpověď („otázka s otevřenou odpovědí“).

Účastník, který správně zodpoví čtyři otázky s uzavřenou odpovědí a také poskytne nejbližší správnou odpověď na otázku s otevřenou odpovědí, získá hlavní cenu.

Po výběru hlavní ceny získá 100 (sto) účastníků s nejbližší správnou odpovědí členství ve službě PlayStation Plus Premium na 1 měsíc.

6.         OMEZENÍ ÚČASTI:

Účast je omezena na jednu (1) na jednotlivce během celkové doby trvání propagační akce. Pokud bude zaznamenána více než jedna (1) účast stejného jednotlivce, všechny takové účasti mohou být, podle vlastního uvážení pořadatele, vyloučeny. Pro účastníky platí zákaz používat více než jednu (1) e-mailovou adresu, účet nebo více identit. Pokud bude zjištěno nebo vznikne podezření, že některý účastník používá k účasti na propagační akci více než jednu e-mailovou adresu nebo více identit, pak může být tento účastník, podle vlastního uvážení pořadatele, diskvalifikován, a nemusí být způsobilý k získání ceny.

DŮLEŽITÉ: Pokud se účastník propagační akce účastní prostřednictvím svého mobilního zařízení, mohou mu být účtovány poplatky za zprávy a data. Účastníci by se měli obeznámit s ceníky svých mobilních operátorů. K získání ceny se nevyžaduje mobilní vstup.

7.         SPECIFIKACE A DORUČENÍ CENY:

Hlavní cenou (1 výherce) je zážitkový balíček k finále Ligy mistrů UEFA, který se skládá ze 2 vstupenek na finále Ligy mistrů, dopravy na místo konání finále, pobytu v Londýně na 2 noci (pouze 31. května a 1. června) a 2 uvítacích dárků.

Každá cena služby PlayStation Plus (100 výherců) představuje kód na členství na jeden (1) měsíc ve službě PlayStation Plus Premium.

Všichni potenciální výherci budou potvrzeni pořadatelem nejpozději do 15. května.

Každému potenciálnímu výherci pořadatel oznámí jeho výhru e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu spojenou s jeho účtem ve službě PSN.

Aby bylo možné ceny doručit, odpovědné subjekty nebo příslušný pořadatel (nebo partner, který ceny dodá) požádá výherce o tyto údaje: celé jméno, adresa, telefonní číslo a DIČ (kde je k dispozici) („dodací údaje“).

Veškeré platné daně jsou výhradní odpovědností jednotlivých výherců (s výjimkou situací, kdy je to zakázáno).

8.         DALŠÍ PODMÍNKY PRO HLAVNÍ CENU:

Výherce hlavní ceny musí:

-        mít aktuální a platný cestovní pas nebo identifikační dokument,

-        vlastnit víza (je-li to vyžadováno) pro cestování do Spojeného království a

-        být v dobrém zdravotním stavu pro cestování na událost.

Vstupenky se stanou osobním majetkem výherce hlavní ceny a jeho hosta a nelze je prodat, nabídnout k prodeji ani vydražit.

Vstupenky podléhají podmínkám pro vstupenky pro fanoušky UEFA, které jsou dostupné na odkazu https://editorial.uefa.com/resources/0285-191651c4847c-2743856c91d9-1000/euro_2024_gp_fans_terms_and_conditions_en.pdf

Právo na vstup na stadion Wembley je vyhrazeno pořadatelům akce. Výherce, který bude neslušný, hrubý nebo jeho chování bude pořadatelem považováno za jinak nevhodné, může být vyloučen z akce a/nebo povinen opustit místo konání akce.

9.         OBECNÉ:

NIC V TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDLECH NEVYLOUČÍ ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZÍ ODPOVĚDNOST POŘADATELE ZA PODVOD, ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ, ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ JEHO NEDBALOSTÍ, NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM TAKOVÁ ODPOVĚDNOST NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA ZE ZÁKONA. Účastí v této propagační akci účastníci souhlasí s tím, že subjekty propagační akce ani žádné z jejich příslušných dceřiných společností, přidružených společností, zástupců, konzultantů, dodavatelů, právních zástupců, agentur pro reklamu, vztahy s veřejností, propagaci, plnění a marketing, poskytovatelů webových stránek a žádný z jejich příslušných funkcionářů, vedoucích, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, zmocněnců a agentů („zproštěné strany“) nenesou odpovědnost za: (i) ztracená, opožděná, neúplná, odcizená, nesprávně adresovaná, nevyplacená či nedoručitelná e-mailová/textová upozornění nebo poštovní zásilky, (ii) jakékoli poruchy, selhání, připojení či dostupnost hardwaru nebo softwaru počítačů, telefonů, satelitů, kabelů, sítí, elektroniky nebo internetu, (iii) zkreslené, závadné či neuspořádané přenosy, přístupnost poskytovatelů služeb / sítí, dostupnost nebo zahlcení provozu, (iv) jakoukoli technickou, mechanickou, tiskovou či typografickou nebo jinou chybu, (v) nesprávné nebo nepřesné zachycení registračních informací nebo nezachycení či ztrátu jakýchkoli takových informací, (vi) jakoukoli chybu, vynechání, přerušení, smazání, závadu, prodlevu v provozu či přenosu, selhání komunikační linky, technickou chybu, odcizení nebo zničení nebo neoprávněný přístup k propagační akci, (vii) jakékoli zranění nebo poškození počítače jakékoli osoby ve vztahu k nebo v důsledku účasti na propagační akci nebo přijetí ceny a (viii) soutěžní příspěvky, které jsou opožděné, zfalšované, ztracené, nesprávně umístěné, chybně nasměrované, zmanipulované, neúplné, smazané, poškozené, zkreslené nebo jinak nesplňují oficiální pravidla. Subjekty propagační akce dále nejsou odpovědné za jakákoli oznámení pro výherce, která zůstanou bez odpovědi nebo je nelze doručit.     

Účastí v propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že: (i) bude dodržovat tato oficiální pravidla, včetně podmínek účasti, (ii) se zřekne veškerých práv vznášet nároky s ohledem na nejednoznačnost těchto oficiálních pravidel, (iii) se zřekne všech svých práv vznést jakýkoli nárok, podat žalobu nebo vést právní řízení proti kterékoli ze zproštěných stran v souvislosti s propagační akcí a (iii) navždy a neodvolatelně souhlasí s tím, že osvobodí a ochrání kteroukoli ze zproštěných stran před jakýmikoli nároky, procesy, posudky, žalobami, právními řízeními, požadavky, pokutami, tresty, povinnostmi, náklady a výdaji (zejména přiměřenými náklady na právní zastoupení), které mohou vzniknout v souvislosti s: (a) propagační akcí, zejména jakoukoli aktivitou související s propagační akcí nebo její součástí a s příspěvky účastníka, jeho účastí či nemožností účasti na propagační akci, (b) porušením práv na ochranu soukromí, osobních práv, práv na zisk z publicity nebo majetkových práv jakékoli třetí strany, (c) přijetím ceny, účastí na jejím přijetí, cestováním v souvislosti s ní, účastí na jejím doručení, jejím vlastnictví, s jejími závadami, použitím, nepoužitím, nevhodným použitím, nemožností ji použít, ztrátou, poškozením, zničením, nedbalostí nebo úmyslně nevhodným chováním v souvislosti s použitím ceny (nebo jakékoli její součásti), (d) jakoukoli změnou ohledně udělení ceny (nebo jakýchkoli jejích součástí), (e) lidskou chybou, (f) jakýmkoli nezákonným, nedbalým nebo neoprávněným jednáním nebo opomenutím na straně kterékoli ze zproštěných stran, (g) ztracenou, zpožděnou, odcizenou, nesprávně zaslanou, poškozenou nebo zničenou cenou (nebo jakoukoli její součástí) nebo (h) nedbalostí nebo záměrně nevhodným chováním účastníka.

Pokud z jakéhokoli důvodu nebude moci propagační akce proběhnout podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo (s předchozím upozorněním) podle svého vlastního a svrchovaného uvážení propagační akci zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit nebo v propagační akci pokračovat, včetně výběru výherce způsobem, jaký pokládá za spravedlivý a přiměřený, včetně výběru výherce ze způsobilých příspěvků obdržených před takovým zrušením, ukončením, úpravou nebo pozastavením. V žádném případě nebude uděleno více cen, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech. V případě, že kvůli technickým, typografickým, mechanickým, administrativním, tiskovým, produkčním, počítačovým či jiným chybám bude více výherců, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, bude se za účelem určení výherce pořádat náhodné losování z uchazečů. 

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH SKUTEČNOSTÍ SE VŠE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE, VČETNĚ CEN, POSKYTUJE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ, ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU NEBO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ.

10.     ROZHODNÉ PRÁVO:

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli regionu SIEE, ale mimo Evropský hospodářský prostor, se budou tato pravidla vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a zúčastněné strany (všichni účastníci a pořadatel) budou podřízeny nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli regionu SIEE a jsou uvnitř Evropského hospodářského prostoru, se budou tato pravidla vykládat a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska, ale budete mít navíc ochranu závazných zákonů země, ve které žijete. Závazné zákony země, ve které žijete, mají přednost před zákony Nizozemska.

Účastníci i pořadatel se podřizují výhradní jurisdikci a místu příslušných soudů uvedených výše a zříkají se veškerých námitek ohledně jurisdikce, místa a principu forum non conveniens vůči těmto soudům. V jakékoli při ohledně prosazení jakékoli části této dohody bude veškeré náklady, včetně nákladů na právní zastoupení, hradit neúspěšná strana.

11.     OCHRANA SOUKROMÍ:  

Zásady ochrany soukromí pořadatele jsou k dispozici na adrese: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

12.      PUBLICITA:  

Účastí na této propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že povoluje pořadateli používat své PSN ID a avatara v souvislosti s přiměřenou publicitou propagační akce na kanálech systému PlayStation.

Pořadatel musí zveřejnit nebo zpřístupnit informace o tom, že proběhlo platné vyhodnocení a ceny byly uděleny potvrzeným výhercům. Aby pořadatel tento závazek splnil, může zveřejnit příjmení a zemi/stát výherců. Pokud má výherce námitky vůči zveřejnění nebo zpřístupnění svého jména, je třeba, aby kontaktoval pořadatele na e-mailové adrese uvedené v zásadách ochrany soukromí. Upozorňujeme, že pořadatel může být požádán, aby i přesto poskytl úplný seznam výherců regulátorovi nebo jiným třetím stranám, jak vyžadují platné místní zákony.

13.     OSTATNÍ   

Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinak, než je popsáno v tomto dokumentu, je neplatný. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, kterého podle vlastního a absolutního uvážení posoudí jako podezřelého z toho, že nevhodně manipuluje s průběhem propagační akce, že svým jednáním porušuje tato oficiální pravidla nebo že jedná nesportovně nebo s úmyslem narušit normální průběh této propagační akce.

Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinou formou, než jak popisují tato oficiální pravidla, je neplatný. Pokud bude zjištěno, že se nějaká osoba zaregistrovala více než jednou pomocí více telefonních čísel, e-mailových adres, adres bydliště, více identit, IP adres, použitím více serverů proxy nebo podobnými způsoby, budou všechny příspěvky takové osoby prohlášeny za neplatné a této osobě nebude udělena žádná cena, na jejíž získání daná osoba mohla mít nárok.

Jakékoli použití robotických a automatických metod, metod makro, metod využívajících programování či třetí strany nebo podobných postupů při účasti na propagační akci zneplatní jakýkoli pokus o účast realizovaný pomocí těchto metod, a účastník, který je využíval, bude diskvalifikován. Od účastníků a/nebo potenciálních výherců je možné vyžadovat prokázání totožnosti a způsobilosti, jak vyžaduje pořadatel. V případě sporu ohledně identity výherce bude jako vítězný příspěvek vyhlášen příspěvek oprávněného držitele účtu s e-mailovou adresou uvedenou v registračním formuláři, který k takovému příspěvku přísluší. „Oprávněný držitel účtu“ je definován jako fyzická osoba, která je přiřazena k e-mailové adrese poskytovatelem přístupu k internetu, poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací (např. obchodní či vzdělávací institucí), která odpovídá za přiřazení e-mailových adres k doméně spojené s uvedenou e-mailovou adresou. Každý účastník může být požádán o prokázání skutečnosti, že je oprávněným držitelem účtu.

POZOR: JAKÝKOLI POKUS ÚMYSLNĚ POŠKODIT JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO OHROZIT LEGITIMNÍ PRŮBĚH TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE JE PORUŠENÍM TRESTNÍHO A OBČANSKÉHO PRÁVA. POKUD BUDE UČINĚN JAKÝKOLI TAKOVÝ POKUS, VYHRAZUJE SI POŘADATEL PRÁVO NÁROKOVAT SI ODŠKODNÉ NEBO JINOU NÁPRAVU OD JAKÉKOLI TAKOVÉ OSOBY (OSOB) ODPOVĚDNÉ ZA DANÝ POKUS V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, JAKÝ POVOLUJE ZÁKON.

Pokud budou jakékoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo jakékoli slovo, fráze, věta, formulace nebo jiná část v něm obsažená z jakéhokoli důvodu považovány za nevymahatelné nebo neplatné, pak budou toto ustanovení nebo jeho část upraveny či smazány takovým způsobem, aby zbývající ustanovení těchto oficiálních pravidel zůstala platná a vymahatelná.

Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo dokumentů spojených s cenou nebudou mít vliv na platnost či vymahatelnost jakéhokoli dalšího ustanovení. Žádný účastník nebude mít právo tato oficiální pravidla upravovat či měnit. Pokud se pořadateli nepodaří vymoci jakoukoli podmínku těchto oficiálních pravidel, nepovede to ke zřeknutí se daného ustanovení a takové ustanovení zůstane plně v platnosti. Veškeré odeslané příspěvky nebo materiály se stávají vlastnictvím pořadatele a nebudou se vracet. V případě jakéhokoli rozporu jakýchkoli detailů propagační akce uvedených v těchto oficiálních pravidlech a detailů propagační akce uvedených v jakýchkoli propagačních materiálech (mimo jiné na prodejních místech, v televizní a tištěné inzerci, na propagačních obalech a jiných propagačních médiích) budou mít přednost detaily propagační akce uvedené v těchto oficiálních pravidlech.

14.      SEZNAM VÝHERCŮ:  

Pokud chtějí zájemci získat seznam výherců, je třeba, aby zaslali ofrankovanou obálku podlouhlého formátu opatřenou vlastní adresou na adresu ve vlastním regionu uvedenou v následující tabulce:

Adresa

Winners List, - PlayStation® Plus Summer UEFA Champions League Golden Ticket, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited of C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, United Kingdom, E14 5HU.

Žádosti o seznam výherců musí být doručeny nejpozději 30 dní po skončení celkové doby trvání propagační akce.

 Pokud má výherce námitky vůči zpřístupnění svého jména pro veřejnost, je třeba, aby kontaktoval pořadatele na e-mailové adrese uvedené v zásadách ochrany soukromí: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.