PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „500 Million Limited Edition PS4 Pro“

 

1.            Soutěže „500 Million Limited Edition PS4 Pro“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska a Švédska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).  Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska a Švédska.

2.             Soutěž se bude konat od 23. srpna 2018 od 16:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 1. září 2018 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Datum ukončení může být prodlouženo kvůli případným dodatečným rozstřelovým otázkám. Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže“.

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese https://www.playstation.com/competitions/

b)    kliknout na odkaz soutěže „500 Million Limited Edition PS4 Pro“

;

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknutím na možnost „Zapoj se“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všech pět (5) otázek s několika možnostmi odpovědí a na jednu (1) „rozstřelovou otázku“ („rozstřelová otázka“). Pokud soutěžící do své odpovědi na jednu (1) „rozstřelovou otázku“ zadá jakékoli jiné znaky než číslice bez mezer, pořadatel může tuto odpověď vyhodnotit jako neplatnou;

f)     zadat jedinečný kód CAPTCHA, který se zobrazí na stránce, a

g)    zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

6.             V soutěži bude šedesát (60) výherců (jednotlivě jako „výherce“). Za každou účastnickou zemi budou vyhlášení tři (3) výherci. Všechny výherce vybere pořadatel. Každý z výherců bude stanoven takto:

a)     každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b)    výherci se stanou účastníci, kteří v rámci své účastnické země dosáhnou prvního, druhého a třetího nejvyššího skóre;

c)     v případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který získal nejvyšší skóre a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

d)    pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi; a

e)      v případě, kdy dva nebo více účastníků ze stejné účastnické země uvedou na rozstřelovou otázku stejně přesné odpovědi, účastníci budou odpovídat na další rozstřelové otázky, dokud jeden (1) účastník neuvede nejpřesnější odpověď. Další rozstřelové otázky budou účastníkům zaslány prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu, kterou příslušní účastníci zadali při registraci do soutěže.

7.             Samotný pořadatel se nesmí soutěže zúčastnit. Rozhodnutí porotců je konečné.

8.             Pořadatel informuje každého výherce prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do dvou (2) týdnů od data ukončení.

9.             Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), každý výherce musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak mohou být výherci diskvalifikováni.

10.          Každý z výherců vyhrává:

Jednu (1) 2TB konzoli 500 Million Limited Edition PlayStation®4 Pro

Jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 500 Million Limited Edition

 („cena pro výherce“).

11.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     doporučenou poštou každému výherci cenu pro výherce do šesti (6) týdnů od přijetí údajů o výherci.

b)    Z důvodů vyřízení bude pořadatel cenu považovat za úspěšně doručenou v okamžiku, kdy její převzetí bylo stvrzeno podpisem jedince přidruženého k adrese poskytnuté účastníkem v době soutěže.

12.          V těchto podmínkách „cena“ podle kontextu znamená cenu pro výherce.

13.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

14.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

15.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

16.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

17.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

18.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7 a/nebo 9 nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

19.          Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

20.          Pořadatel má právo dle vlastního uvážení zveřejnit jména výherců na webových stránkách pořadatele, pokud to vyžadují právní nebo regulační závazky.  Jména výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PS4 Pro 500 Million Limited Edition competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

21.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

22.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

23.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.