Updated 20. dubna 2016

Jak mohu svůj systém PlayStation 3 připojit k televizoru pomocí kabelu HDMI?

Pokud chceš svůj systém PlayStation 3 připojit k televizoru pomocí kanálu HDMI, tento článek ti poradí, jak postupovat.

 
 

Poznámka:

Společnost Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) nemá informace ohledně podporovaných konvertorů HDMI – tj. konvertorů z HDMI na DVI. Společnost SIEE nemůže zaručit účinnost žádného konvertoru. Systém PlayStation 3 také může vytvářet video vždy pouze prostřednictvím jednoho konektoru; společnost SIEE nemá informace o tom, jak připojit systém PlayStation 3 k několika displejům.


Je třeba, abys na svém zobrazovacím zařízení měl možnost přístupu ke vstupnímu kanálu HDMI. Většina zobrazovacích zařízení má několik vstupních kanálů nebo kanálů videa (tj. vstup 1, vstup 2, vstup 3 atd.). Po provedení nastavení HDMI na systému PlayStation 3 a připojení systému ke zobrazovacímu zařízení prostřednictvím kabelu HDMI může být třeba, abys postupně otevřel vstupní kanály jednotlivých zobrazovacích zařízení a našel kanál, který zobrazuje vstup HDMI. Bližší informace najdeš v příručce dodané se zobrazovacím zařízením.

 • Vypni systém PlayStation 3 a odpoj jej z přívodu elektrické energie.
 • Vypni zobrazovací zařízení a odpoj jej z přívodu elektrické energie.
 • Jeden konec kabelu HDMI vlož do portu HDMI OUT na zadní části systému PlayStation 3.
 • Druhý konec kabelu HDMI vlož do vstupního portu HDMI zobrazovacího zařízení.
 • Znovu systém PlayStation 3 připoj k přívodu elektrické energie a zapni systém PlayStation 3.
 • Znovu připoj zobrazovací zařízení k přívodu elektrické energie a zapni je.
 • Systém PlayStation 3 zobrazovací zařízení HDMI automaticky rozpozná.
 • Podle pokynů na obrazovce potvrď výstup HDMI, přepni na optimální nastavení a potvrď maximální rozlišení obrazu HD.

Pokud nová nastavení nepotvrdíš do 30 sekund, systém PlayStation 3 se automaticky vrátí k předchozím nastavením zobrazení. Pokud k tomu dojde, ručně změň nastavení Video Output (Výstup videa) tak, že přejdeš do nabídky XMB™ a zvolíš možnost Settings (Nastavení) > [Display Settings] (Nastavení zobrazení) > [Video Output Settings] (Nastavení výstupu videa). Pokud nastavení výstupu videa neodpovídají nastavením požadovaným pro aktuální zobrazovací zařízení, může se při změně nastavení ukázat prázdná obrazovka. Pokud se po 30 sekundách obraz neobnoví, resetuj nastavení výstupu videa následovně:

 • Stisknutím a podržením tlačítka napájení systému PlayStation 3 systém PlayStation 3 vypni.
 • Abys systém opět zapnul, tlačítko napájení stiskni a podrž po dobu nejméně 5 sekund.
 • Nastavení výstupu videa se automaticky resetují na standardní rozlišení.