PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE „THE LAST OF US REPLAY“

(dále jen „Pravidla“)

 

Účelem těchto Pravidel je úprava pravidel spotřebitelské marketingové soutěže „The Last of Us REPLAY“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazným způsobem upravuje pravidla Soutěže ve vztahu k účastníkům soutěže. Tato Pravidla mohou být Pořadatelem kdykoliv měněna.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost SONY EUROPE B.V. – organizační složka, se sídlem: V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 248 19 361 (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem soutěže je společnost CCL s.r.o. se sídlem Na Zástřelu 108/11, Praha 6, 169 00, IČO:
00677060 (dále jen „Organizátor“).

2. Doba a místo konání Soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v pěti soutěžních kolech, které se bude konat v následujícím termínu / několika soutěžních kolech, která budou mít tyto termíny:

 

1.       Dne 8. června 2020 od 19.00 do ukončení

2.       Dne 9. června 2020 od 19.00 do ukončení

3.       Dne 10. června 2020 od 19.00 do ukončení

4.       Dne 11. června 2020 od 19.00 do ukončení

5.       Dne 12. června 2020 od 19.00 do ukončení

 

Místem konání je oficiální kanál PlayStation Česko na Youtube.

 

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která je plnoletá. „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a/nebo Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě Soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Mechanismus Soutěže

Každý Soutěžící se může daného kola zúčastnit vícekrát. Každý Soutěžící může v rámci celé Soutěže vyhrát pouze jednou.

 

5. Výherce a výhry v soutěži:

Soutěž má celkem 5 soutěžních kol, přičemž v každém soutěžním kole se bude soutěžit o digitální voucher na hru The Last of Us Part II a 3 druhy oficiálního herního merche. Soutěž tedy bude mít celkem 20 výherců. Výherci budou vybráni na základě správné odpovědi zaslané na email playstation@ccl.cz. Soutěžní otázka bude vyhlášena v každém kole dvěma způsoby a tedy:

 

1)      Streamující osobností, vždy mezi 19.00-21.30

2)      Umístěna viditelně v chatroomu streamu na Youtube (připnuta nahoru)

 

Pořadí výherců určuje čas přijetí soutěžní odpovědi. První obdržená odpověď vyhrává hlavní cenu - digitální voucher na hru The Last of Us Part II. Hlavní výhra bude doručena vítězům v den vydání hry The Last of Us Part II tj. 19.6. 2020. Všichni výherci budou kontaktováni do 24 hodin od přijetí jejich soutěžní odpovědi. Výherce digitálního voucheru bude informován o výhře, výherci věcných cen budou vyzváni, aby do 72 hodin od obdržení informativního emailu odeslali své kontatktní údaje (Adresu, jméno a telefon), aby jim mohla být doručena výhra. V případěm že tak neučiní přichází o svůj nárok na výhru. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je v těchto Pravidlech stanovena.

 

Výhry v soutěži jsou následující:

 

V každém kole soutěříme o následující ceny:

 

1.       Hlavní výhra – digitální voucher na hru The Last of Us Part II

2.       Mikina The Last of Us Part II z edice oficiálního herního merche

3.       Tričko The Last of Us Part II z edice oficiálního herního merche

4.       Kšiltovka The Last of Us Part II z edice oficiálního herního merche

 

6. Oznámení a předání výher

Pro oznámení výhry a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užita emailová adresa ze které soutěžící odeslal svůj soutěžní email. Výherce je povinen sdělit Pořadateli soutěže na jeho výzvu jméno a příjmení (není-li toto Pořadateli známo), telefonní číslo a adresu , na kterou si přeje výhru doručit, a to do 3 (slovy: třech) dnů ode dne, kdy bude Pořadatelem prostřednictvím emailuy vyzván ke sdělení jména a příjmení, adresy a telefonního čísla. Pokud tak Výherce neučiní, nárok Výherce na výhru zaniká a Pořadatel rozhodne o dalším využití výhry. Výhra bude Výherci doručena prostřednictvím Pořadatelem vybraného doručovatele na adresu, kterou Pořadateli pro tyto účely Výherce sdělí. Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde ke skončení Soutěže, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu pro zaslání výher bude vyhlášena Pořadatelem formou dodatku ke zveřejněným Pravidlům na výše uvedeném facebookovém profilu. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru než uvedenou výše ani na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

 

7. Všeobecné podmínky

Osobní údaje Soutěžících budou zpracovány v rozsahu jméno a příjmení, případně nickname Soutěžícího, uvedené u soutěžního příspěvku. Osobní údaje Výherce budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo. Správcem osobních údajů je Pořadatel. Právním základem zpracování výše uvedených osobních údajů je: (i) pro účely realizace Soutěže (včetně slosování údajů Soutěžících a doručení výher Výhercům) nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, a (ii) pro účely oprávněných zájmů Pořadatele jakožto správce osobních údajů kvůli případné obhajobě jeho právních nároků nezbytnost zpracování pro účely těchto oprávněných zájmů. Osobní údaje budou uchovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou s ohledem na výše uvedené účely. Osobní údaje Výherce v rozsahu jméno a příjmení budou dále uchovány pro daňové účely (prokázání poskytnutí výhry) po dobu trvání lhůty stanovené příslušnými daňovými předpisy pro zahájení daňové kontroly. Údaje poskytnuté Soutěžícím může kromě Pořadatele jakožto správce osobních údajů zpracovávat Organizátor jakožto zpracovatel osobních údajů, a to způsobem obvyklým pro realizaci soutěží. Údaje poskytnuté Výhercem mohou dále jako zpracovatelé zpracovávat doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Výherce má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Soutěžící/Výherce je oprávněn kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může Soutěžící/Výherce obrátit na Pořadatele na následující e-mailové adrese: jan.vavrik@sony.com. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžícího/Výherce je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost zúčastnit se slosování a nemožnost doručení výhry, v případě jejího získání v rámci slosování. Neposkytne-li Výherce Pořadateli osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok Výherce na výhru zaniká.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, např. v důsledku duplicity facebookových účtů, nemá nárok na výhru a je povinna výhru neprodleně vrátit. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sociální sítě Facebook/Youtube/Twitch). Pořadatel dále nenese odpovědnost za možné nedoručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni Výherci a za možné nedoručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.