Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Úplná pravidla soutěže „Superhráč – ukaž svou radost z hraní“

ČESKÁ REPUBLIKA

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Superhráč – ukaž svou radost z hraní“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.              Zadavatelem soutěže je:

Sony Europe Limited, organizační složka
se sídlem: V Parku 2309/6, 148 00  Praha 4
IČ: 24819361
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 74574
(dále jen „zadavatel“).

2.              Organizátorem soutěže je:

Wunderman s.r.o.
se sídlem: Praha 5, Nádražní čp. 762, PSČ 15000
IČ: 25054309
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 45691
(dále jen „organizátor“).

3.              Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 28.11.2015 00:00:00 hod do 6.12.2015 23:59:59 hod na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

4.              Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Soutěžící mladší 18 let, ne však mladší než 13 let, se může soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce uděleného v souladu s ust. § 32 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Soutěžící mladší 18 let je povinen kdykoliv v průběhu soutěže i po jejím skončení na výzvu organizátora uspokojivě prokázat existenci a trvání souhlasu zákonného zástupce ve smyslu předchozí věty. Soutěžícím se může stát pouze osoba s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže, a účastní se soutěže, jak je níže popsáno.

(dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

5.              Účast v soutěži:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že splní následující tři body:

1.       Soutěžící vytvoří videozáznam na téma „Ukaž svou radost z hraní“. Délka videozáznamu musí být minimálně pět sekund. Ve videozáznamu musí minimálně po dobu pěti sekund vystupovat soutěžící a v ruce držet ovladač ke konzoli PlayStation „DualShock“. Účelem videozáznamu je co nejlépe ztvárnit radost hráče z hraní na konzoli PlayStation za pomoci ovladače DualShock.

        Vložení videozáznamu soutěžící souhlasí s užitím díla v rozsahu licence stanovené těmito pravidly soutěže a potvrzením souhlasu s uveřejněním videozáznamu v soutěžní aplikaci v souladu s těmito pravidly (v případě dítěte souhlas dle rozumové a volní vyspělosti a souhlas zákonných zástupců). Vložením videozáznamu soutěžící prohlašuje, že disponuje veškerými souhlasy požadovanými těmito pravidly a na vyžádání je obratem organizátorovi či zadavateli soutěže písemně prokáže.

Pokud je na videozáznamu zobrazeno (zachyceno) dítě mladší 18 let (věk dítěte je vztažen ke dni ukončení soutěže), toto musí disponovat souhlasem zákonných zástupců, kteří udělili souhlas se zveřejněním videozáznamu dítěte v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Soutěžící vložením videozáznamu do soutěže potvrzuje, že plně disponuje souhlasy obou rodičů či zákonných zástupců a i případně jiných zachycených osob s pořízením a se zveřejněním videozáznamu v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Soutěžící se zavazuje kdykoliv organizátorovi prokázat písemným souhlasem obou rodičů / zákonných zástupců či případně i jiných osob s pořízením, užitím a se zveřejněním fotografie v rozsahu stanoveném těmito pravidly. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé nebo udělené souhlasy budou odvolány, bude soutěžní videozáznam ze soutěže odstraněn a soutěžící bude bez náhrady vyřazen ze soutěže. Za jakékoliv porušení těchto práv nese v plném rozsahu odpovědnost soutěžící.

Do soutěže nebudou zařazeny zejména soutěžní videozáznamy dosažené (získané, pořízené, ..) na základě jednání proti pravidlům soutěže a oficiálním pravidlům chování na sociální síti FACEBOOK, či soutěžní videozáznam obsahující dítě, jehož zákonní zástupci nedali příslušné souhlasy. Do soutěže nebudou také zařazeny videozáznamy, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat obecně závazné právními předpisy, morálku, dobré mravy či budou jinak v rozporu s právním rámcem a dobrými mravy. Posouzení soutěžních videozáznamů náleží organizátorovi a je konečné bez možnosti přezkumu soudem či jiným orgánem. Videozáznamy nesplňující tyto podmínky budou případně, pokud byly do soutěže zařazeny, ze soutěže vyloučeny bez uvedení důvodu a jakékoli náhrady.

(dále jen videozáznam nebo dílo)

Soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

Soutěžící vytvořením a vložením videozáznamu do soutěže potvrzuje, že souhlasí se zveřejněním a s užitím díla v rozsahu licence stanovené těmito pravidly soutěže. Soutěžící se zavazuje na vyzvání zadavatele nebo organizátora tento souhlas písemně potvrdit.

a zároveň následně

2.       v době konání soutěže soutěžící umístí soutěžní videozáznam na jakýkoliv server veřejně dostupný v rámci sítě internet a umožňující shlédnout a uložit videozáznam třetím osobám.

a zároveň následně

3.       v době konání soutěže zprávu o následujícím obsahu, který bude řádně a zcela uveden takto:

-          své jméno a příjmení
-          kraj v České republice, ze kterého pochází
-          svůj e-mail
-          své mobilní telefonní číslo
-          kompletní a funkční internetový odkaz na své soutěžní video

Soutěžící může ve zprávě rovněž uvést svůj nick užívaný v PSN účtu, údaj není povinný,

zpráva bude odeslána takto:

a.         prostřednictvím soukromé zprávy v rámci sociální sítě Facebook na facebookový profil zadavatele soutěže umístěný na https://www.facebook.com/playstationczechslovak/

nebo

b.         prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail videa@superhraci.cz .

Soutěžící zasláním soukromé zprávy nebo e-mailu prohlašuje, že souhlasí s užitím díla v rozsahu licence stanovené těmito pravidly a souhlasí s uveřejněním videozáznamu v souladu s těmito pravidly. Zasláním soukromé zprávy nebo e-mailu soutěžící prohlašuje, že disponuje veškerými souhlasy požadovanými těmito pravidly a na vyžádání je obratem prokáže.

Po obdržení soutěžního videozáznamu je oprávněn tento videozáznam organizátor či zadavatel obratem zveřejněn společně s uvedením jména a příjmení soutěžícího, jenž videozáznam vložil, s čím soutěžící odesláním videozáznamu vyslovuje souhlas. 

6.              Určení výherců

Soutěž „Superhráč – ukaž svou radost z hraní“ má třináct (13) výherců, a to vždy jednoho (1) výherce z každého kraje České republiky (počet výherců je dán počtem krajů, ve kterých bude alespoň jeden soutěžící):

a)              výherce z každého kraje České republiky určí po skočení doby trvání soutěže, tedy v následující den po uplynutí doby tří (3) členná porota složená se zástupců organizátora a zadavatele soutěže, a to tak, že z každého kraje České Republiky, ze kterého byl zaslán alespoň jeden videozáznam, určí jednoho (1) výherce příslušného kraje. Videozáznamy budou porotou hodnoceny dle originality, kreativity, a dle rozsahu splnění podmínek zadaného tématu „Ukaž svou radost z hraní“. Každý takto určený výherce je „Superhráč“.

b)              Navíc ze shora určených výherců určí – obratem po ukončení soutěže – tří (3) členná odborná porota složená se zástupců organizátora a zadavatele soutěže jednoho výherce „Hyperhráče“, s tím, že tohoto výherce „Hyperhráče“ určí z výherců „Superhráčů“, resp. z videozáznamů výherců „Superhráčů“. Videozáznamy Superhráčů budou porotou hodnoceny dle originality, kreativity, a dle rozsahu splnění podmínek zadaného tématu „Ukaž svou radost z hraní“. Hlediskem pro výběr jednoho Hyperhráče ze všech Superhráčů je ten nejlepší záznam ze záznamů Superhráčů, který bude nejlépe, nejoriginálněji a nejkreativněji celkově napňovat téma „Ukaž svou radost z hraní“.

7.              Informování finalistů a výherců

Každý výherce „Superhráč“ a jeden výherce „Hyperhráč“ budou zveřejněni formou facebookového postu na facebookovém profilu zadavatele. Zároveň bude každý výherce informován o své výhře na e-mailovou adresu, kterou uvedl do soukromé zprávy nebo e-mailu, kterou se do soutěže přihlásil nebo a telefonicky na telefonním čísle, který uvedl spolu se zasláním soutěžního videa s tím, že zároveň bude vyzván ke kontaktování organizátora soutěže a zaslání kontaktních údajů za účelem dohodnutí místa a způsobu uplatnění výhry. Výherce bude informován o výhře dne 7.12.2015. Případný výherce se zavazuje dostavit se dne 8.12.2015 ve stanovený čas sdělený v rámci informace o výhře na předání cen a fotografování, jak je popsáno v článku 8.

Výherce je povinen ve lhůtě 10 dnů od odeslání tohoto informačního e-mailu (obsahující výzvu k zaslání této odpovědi) zaslat organizátorovi soutěže své jméno, příjmení, případně jména obou zákonných zástupců, kontaktní adresu - vše za účelem uplatnění výhry – a to formou odpovědi na zaslaný informativní e-mail. V případě, že výherce ve stanové lhůtě odpověď na informativní e-mail nezašlenedostaví na předání cen a fotografování či není k zastižení, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn dle svého rozhodnutí rozhodnout o dalším použití výhry.

8.              Výhra v soutěži

Až 13 výherců „Superhráčů“ v této soutěži vyhrává:

-          členství PS+ (PlayStation Plus) na jeden rok [KMVS1] (v hodnotě 1.3500,- Kč)
https://www.playstation.com/cs-cz/explore/playstation-plus/join-ps-plus/
-          poukaz na nákup her v prodejně JRC[KMVS2]  www.jrc.cz  (v hodnotě 5.000,- Kč)
-          pořízení fotografie, která bude použita v online mediálních nosičích

Jeden výherce „Hyperhráč“ navíc vyhrává:

-          herní konzoli PlayStation4 (v hodnotě 10 000 Kč)
-          možnost účastnit se akce „Event Day“[KMVS3]

           Realizace výhry:     

·                Pro výherce bude organizátorem soutěže uspořádáno slavnostním vyhlášení této soutěže (dále a výše jen „slavnostní vyhlášení soutěže“), a to v Praze, 8. 12. 2015.
·                Zároveň v rámci tohoto slavnostního vyhlášení proběhne již i přímo fotografování výherce na mediální nosiče (dále jen mediální nosiče)
·                Výherce výhry „Event Day“ bude v průběhu prosince 2015 umožněno strávit den ve společnosti zaměstnanců zadavatele. Přesný termín bude výherci sdělen min. 5 dní předem.
·                Ze slavnostního vyhlášení soutěže a z „Event Day“ budou pořízeny fotografie, audio záznam a audiovizuální záznam, který bude sloužit jako výstup pro media a sociální sítě a zároveň může být na přání výherce i jemu zaslán -  s čímž vyslovuje soutěžící svůj souhlas.
·                Výhra neobsahuje více než shora deklarované a zadavatelem poskytnuté.
·                V případě, že se výherce nemůže slavnostního vyhlášení a focení účastnit, případně se k slavnostnímu vyhlášení soutěže a focení nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn dle svého rozhodnutí rozhodnout o dalším použití výhry.

Výherce a případně zákonní zástupci jsou pro uplatnění výhry povinni se zadavatelem a organizátorem soutěže podepsat na vyzvání licenční smlouvu, v níž písemně stvrdí souhlas s pořízením a užitím fotografie a videozáznamu v reklamních kampaních zadavatele soutěže včetně umístění fotografie a videozáznamu na mediálních nosičích resp. s vytvořením a užitím fotografií a videozáznamu pro účely této soutěže v minimálním rozsahu stanoveném těmito pravidly. Zároveň v tomto souhlasu jsou povinni poskytnout i souhlas s vytvořením a užitím záznamů (foto, video) zachycujících jejich osoby v rámci slavnostního předávání („Event Day“), v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

Výherce se zavazuje plnit oznámení a příkazy organizátora soutěže a plně spolupracovat s organizátorem při uplatňování výhry, zejména se zavazuje, dostavit se řádně a včas společně s dítětem na slavnostní vyhlášení soutěže, na němž bude probíhat focení a účastnit se ho dle pokynů organizátora. O podmínkách uplatnění výhry bude výherce dostatečně dopředu organizátorem soutěže upozorněn.

·                V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat do 7.12.20152 dnů ode dne skončení soutěže, případně výherce nebo zákonní zástupci odmítnou podepsat licenční smlouvu, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn dle svého rozhodnutí rozhodnout o dalším použití výhry.

9.              Soutěžní dílo:

Soutěžící zařazením (odesláním) soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel prohlašuje, potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora prokázat bez zbytečného odkladu:

a)              písemným čestným prohlášením, že soutěžní dílo pořídil, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu, 

b)              písemným výslovným souhlasem soutěžícího, případně obou rodičů /zákonných zástupců a dítěte dle rozumové a volní vyspělosti, že souhlasí se zachycením v soutěžním díle, se zařazen soutěžního díla do této soutěže, a že souhlasí se zveřejněním a šířením soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel,

c)              písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v soutěžním díle, se zařazením soutěžního díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže a soutěžící ztrácí nárok na výhru. Soutěžící odpovídá za případná porušení práv třetích osob vřetně práv autorských a práv na ochranu osobnosti.

Povolená soutěžní díla:

Do soutěže budou zařazena pouze díla splňující jednoznačně následující podmínky:

-                 soutěžní dílo odpovídá podmínkám soutěže a stanovenému zadání „Ukaž svou radost z hraní“, a
-                 soutěžní dílo neporušuje ani nenabádá k porušování jakýchkoli právních předpisů či právem chráněných zájmů třetích osob ani norem slušného chování;
-                 nebudou v žádném případě zachycovat činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;
-                 soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob;

Do soutěže nebudou zařazena, popřípadě ze soutěže budou vyloučena díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo zadavateli uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo zadavatele.

Do soutěže nebudou zařazena nebo budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:

-                 nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže včetně potřebných souhlasů dle pravidel;
-                 zobrazují pouze osobu odlišnou od soutěžícího
-                 vytvořila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
-                 odporují dobrým mravům;
-                 zobrazují soutěžícího v nebezpečných situacích;
-                 zobrazující soutěžícího v situacích odporujících dobrým mravům;
-                 jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo díla, která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

10.           Licence:

Účastí v soutěži a odesláním soutěžního videozáznamu uděluje soutěžící bezplatně zadavateli a organizátorovi nevýhradní souhlas  k tomu, že zadavatel a organizátor jsou oprávněni soutěžní dílo jako autorské dílo – soutěžní videozáznam na téma „Ukaž svou radost z hraní“ (dále jen „Dílo“ či „soutěžní příspěvek“) využívat všemi způsoby, zejména jsou oprávněni k umístění videozáznamu na facebookovém profilu, ale i dává souhlas zejména k jeho zpracování a zveřejnění a šířením v marketingové kampani zadavatele, souhlas s jejím umístěním na mediální nosič a jeho distribuci a dalším reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření všemi způsoby a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Zadavatel ani organizátor nejsou povinni tuto licenci využít a jsou oprávněni upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. V případě, že je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen soutěžícím odesláním soutěžního díla do soutěže. Zadavatel a organizátor jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jako autor soutěžního díla uvedené souhlasy udělit a zavazuje se na žádost zadavatele nebo organizátora tyto souhlasy případně udělit i v písemné podobě. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé organizátorovi a zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního příspěvku a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobnosti, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí a odesláním soutěžního příspěvku, zejména potvrzuje, že soutěžní příspěvek do soutěže zaslaný je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního příspěvku v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl či práv autora. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených (zachycených popisem či uvedením jiných prvků patřících pod ochranu osobnosti podle občanského zákoníku jako např. jméno, příjmení apod.) v soutěžním příspěvku (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v soutěžním příspěvku, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního příspěvku do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost před odesláním soutěžního příspěvku do této soutěže a odesláním příspěvku potvrzuje, že tak učinil. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen organizátorovi případně pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených (zejména licenčních) a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.

Výherce bezúplatně souhlasí s tím, že provede pro zadavatele soutěže umělecký výkon dle pravidel této soutěže - spočívající zejména v bezúplatné účasti na focení a to jako model (dále jen "výkon“) a že ve stejném rozsahu udělil souhlas i zákonný zástupce, pokud se jedná o dítě (dle rozumové a volní vyspělosti). Výherce (případně zákonný zástupce dítěte) účastí na focení bezplatně uděluje organizátorovi a zadavateli soutěže oprávnění k zaznamenání výkonu jakýmikoliv známými technickými prostředky a k libovolné úpravě pořízeného záznamu a dále k užití výkonů (rozumí se i záznamů) níže uvedeným způsobem (dále jen "dílo“).

-                  Výherce (případně zákonný zástupce dítěte) účastí na focení uděluje organizátorovi a zadavateli soutěže oprávnění ke všem způsobům užití výkonu, které jsou uvedeny v § 12 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění, a to na dobu trvání majetkových autorských práv k výkonu;
-                  Výherce (případně zákonný zástupce dítěte) účastí na focení uděluje organizátorovi a zadavateli soutěže právo užít dílo v rozsahu neomezeném, a to zejména v místě, času a co do počtu (množství), užití díla; organizátor ani zadavatel soutěže není povinen tuto licenci užít; a dává souhlas dílo libovolně upravovat a doplňovat reklamními sděleními.
-                  Výherce (případně zákonný zástupce dítěte) účastí na focení organizátorovi a zadavateli soutěže svolení k užití a šíření díla bez dalšího v neomezeném místě, čase a způsobu a zejména následujícími způsoby: na mediálních nosičích, na webových stránkách zadavatele soutěže, v tištěných materiálech (tisková zpráva, články v časopisech, pos materiály apod.), v dalších komunikačních médiích (televizní vysílání, rozhlasové vysílání, filmové zpravodajství, internet, atd.).
-                  Výherce (případně zákonný zástupce dítěte) účastí na focení souhlasí s tím, aby práva uvedená v tomto odstavci byla bez dalšího převoditelná organizátorem a zadavatelem soutěže na třetí subjekt.

11.           Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící odesláním soutěžního díla a svých osobních údajů a případně dále odesláním odpovědi na výherní e-mail souhlasí se zařazením osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů zejména e-mail, případně i jméno, příjmení, kontaktní adresa (dále jen „údaje“) do databáze společnosti ………….., se sídlem: ………….., zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka …………..  (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. doby žádosti o likvidaci osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požadovat likvidaci osobních údajů, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Veškeré osobní údaje sdělené soutěžícím budou toliko užívány z důvodu předání výhry a dle těchto pravidel. Zadavatel a organizátor se zavazují dodržovat zákon o ochraně soukromých údajů a soukromé údaje nebudou nad rámec těchto pravidel užívány bez předchozího souhlasu soutěžícího.

Účastí v soutěži (odesláním videozáznamu) projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor i zadavatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců pořízených zejména při slavnostním vyhlášení soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora i zadavatele bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

12.           Doplňující a společná ustanovení:

a)              Odesláním videozáznamu dle těchto pravidel účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

b)              Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem zadavatele konečným způsobem rozhodovat o výhrách v soutěži a o změnách či doplnění pravidel.

c)              V případě, že by soutěžící odeslal více videozáznamů, budou všechny tyto ze soutěže odstraněny. Stejně tak je důvodem pro odstranění jakékoli duplicitní přihlášení, duplicita Facebook účtů, či zrušení Facebook účtu, atp.. V této souvislosti si organizátor vyhrazuje právo jakékoli kontroly, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres ve vztahu k jejich odesílatelům.

d)              Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem zadavatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání či jiného přezkumu.

e)              Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

f)               Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací (např. duplicity Facebook účtů), které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá, či je povinen vydanou výhru vrátit. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání soutěžních fotografií či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

g)              Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého, nemorálního či podvodného jednání (např.: duplicitní facebookový účet).

h)              Zadavatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě facebook). Zadavatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře či jakýchkoli e-mailů doručovaných účastníkům soutěže nebo účastníky soutěže.

i)                Tato pravidla jsou zveřejněna na www.superhraci.cz. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na webových stránkách www.superhraci.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

j)               Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a zadavateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

k)              Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či s v souvislosti s užíváním výher.

l)                Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s odesíláním a doručováním soutěžních videozáznamů.

m)            Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané případně prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení se zasílatelem.

n)              Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích, ani nelze požadovat úplatu za poskytnutí licenčních práv, dle těchto pravidel.

o)              Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

p)              Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch zadavatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

q)              V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

r)               Zadavatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o výhrách v soutěži a to bez jakéhokoliv oznámení či uvedení důvodu.

s)               Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor akce si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

t)               Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá zadavatel či organizátor za jejich případné stažení a užití třetími osobami.

u)              Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá.

V Praze dne 26.11.2015