PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE K 25 LETŮM PS „Sdílej fotku svého PS“

(dále jen „Pravidla“)

 

Účelem těchto Pravidel je úprava pravidel spotřebitelské marketingové soutěže „Sdílej fotku svého PS“ dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazným způsobem upravuje pravidla Soutěže ve vztahu k účastníkům soutěže. Tato Pravidla mohou být Pořadatelem kdykoliv měněna. Pravidla jsou dostupná v elektronické podobě na: https://www.playstation.com/cs-cz/campaigns/soutez-vyroci/

 

1.       Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost SONY EUROPE B.V. – odštěpný závod, se sídlem: V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 07621370 (dále jen „Pořadatel“).

2.       Doba a místo konání Soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v jednom soutěžním kole, které se bude konat v následujícím termínu19.11.2019 od 18:00 – 26.11.2019 do 23:59

3.       Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která splní tato pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě Soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4.       Mechanismus Soutěže

Každý Soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech a zašle fotografii, na které je vyobrazená jeho konzole PS (přičemž se může jednat o kteroukoliv konzolu od PS1 až po PS4) na emailovou adresu soutez@25letPS.cz (dále jen „Soutěžní příspěvek“) bude zařazen do slosování o výhru v Soutěži.

Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. Soutěžní příspěvky mohou být použity pro propagační účely Pořadatele.

 

5.       Výherce a výhry v soutěži:

Soutěž má pouze jedno soutěžní kolo, ze kterého vzejde celkem 5 výherců. Výherci budou vybráni prostřednictvím náhodného losování ze Soutěžících, kteří zašlou fotografii svojí konzole PS na výše uvedenou e-mailovou adresu (dále jen „Výherce“).

Výhra bude doručena Výherci pouze na území České republiky. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je v těchto Pravidlech stanovena.

 

Výhry v soutěži jsou následující:

1. místo: Hra Days Gone Collector Edition

2. místo: Hra Days Gone ve speciálním balení

3. místo: PlayStation Shapes světla a kód na hru MediEvil

4. místo: Hra Medievil

5. místo: Hra Concrete Genie

 

6.       Oznámení a předání výher

Pro oznámení výhry a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude Pořadatel Výherce kontaktovat na jeho e-mailovou adresu. Výherce je povinen sdělit Pořadateli soutěže na jeho výzvu jméno a příjmení (není-li toto Pořadateli známo), telefonní číslo a adresu, na kterou si přeje výhru doručit, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude Pořadatelem vyzván ke sdělení jména a příjmení, adresy a telefonního čísla. Pokud tak Výherce neučiní, nárok Výherce na výhru zaniká a Pořadatel rozhodne o dalším využití výhry. Výhra bude Výherci doručena prostřednictvím Pořadatelem vybraného doručovatele na adresu, kterou Pořadateli pro tyto účely Výherce sdělí. Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde ke skončení Soutěže, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu pro zaslání výher bude vyhlášena Pořadatelem formou dodatku ke zveřejněným Pravidlům. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru než uvedenou výše ani na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

7.       Všeobecné podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či Pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout.

Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Soutěžící nese odpovědnost za obsah Soutěžního příspěvku. Soutěžící odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je odpovídá za to, že zaslání Soutěžního příspěvku nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a dále že není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky, a to především (avšak nikoliv výlučně) v oblasti regulace reklamy.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, nemá nárok na výhru a je povinna výhru neprodleně vrátit. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost e-mailových účtů Soutěžících). Pořadatel dále nenese odpovědnost za možné nedoručení zprávy, prostřednictvím které budou informováni Výherci a za možné nedoručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Výzva k zapojení se do Soutěže a to Pravidla budou mimo jiné zveřejněna na sociálních sítích Facebook a Instagram, pod profily Pořadatele. Soutěž však není žádným způsobem sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociálním sítím Facebook a Instagram.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

 

 

 

8.       Licenční ujednání

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním Soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv ani jiných práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to k jakýmkoliv účelům zejména v souvislosti s propagací Pořadatele, v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona a v jakémkoli množství), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, zveřejnit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, uvést takové dílo na veřejnost pod jménem Pořadatele či jiným názvem, popř. zařadit do díla souborného, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v a to jak v celém rozsahu udělené licence, tak z části i s právem licenci postoupit. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít.

 

9.       Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Soutěžících budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Osobní údaje Výherce budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Správcem osobních údajů je Pořadatel.

Právním základem zpracování výše uvedených osobních údajů je: (i) pro účely realizace Soutěže (včetně slosování údajů Soutěžících a doručení výher Výhercům) nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, a (ii) pro účely oprávněných zájmů Pořadatele jakožto správce osobních údajů kvůli případné obhajobě jeho právních nároků nezbytnost zpracování pro účely těchto oprávněných zájmů.

Osobní údaje budou uchovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou s ohledem na výše uvedené účely. Osobní údaje Výherce v rozsahu jméno a příjmení budou dále uchovány pro daňové účely (prokázání poskytnutí výhry) po dobu trvání lhůty stanovené příslušnými daňovými předpisy pro zahájení daňové kontroly. Údaje poskytnuté Výhercem mohou dále jako zpracovatelé zpracovávat doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Výherce má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva: právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, které může uplatnit na e-mailové adrese Pořadatele: soutez@25letPS.cz. Soutěžící/Výherce se na Pořadatele může rovněž obrátit v případě pochybností o dodržování těchto práv. Soutěžící/Výherce je dále oprávněn kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžícího/Výherce je nezbytným požadavkem zapojení se do soutěže. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost zúčastnit se slosování a nemožnost doručení výhry, v případě jejího získání v rámci slosování. Neposkytne-li Výherce Pořadateli osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok Výherce na výhru zaniká.

 

10.   Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost zkrácené verze těchto Pravidel, která může být uveřejněná na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.

Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

V Praze dne 19.11.2019