PlayStation.com

Правна информация

 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВАУЧЕР КОДОВЕ ОТ PSN

1.           Този ваучер код („Ваучер код“) е издаден от Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Обединено кралство (фирмен рег. номер: 6020283) („ние“, „нас“, „наш/наша/наше/наши/ни“).  Когато използваме термините „вие“ или „ваш/ваша/ваше/ваши/ви“, имаме предвид получателя на ваучер кода.

2.           За да осребрите Ваучер код, трябва да имате (i) посочения хардуер; (ii) акаунт в PlayStation™Network, регистриран в държавата, за която е валиден Ваучер кодът; и (iii) интернет услуга (напр. широколентов, Wi-Fi или мобилен интернет в зависимост от вашата Sony платформа).  Вие носите отговорност за всички такси за интернет услуги и за свързване с интернет.

3.           За да създадете акаунт в SEN, трябва да имате навършени 7 години и да приемете Общите условия, Общите условия за ваучер кодове и Декларацията за поверителност , достъпни на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Ако сте под 18 години, вашият родител или настойник трябва да създаде акаунт и да добави член на семейството/подакаунт за вас.  Ако използвате такъв подакаунт/член на семейството, трябва да получите съгласие за използване на този ваучер код от мениджъра на семейството/собственика на главния акаунт.

4.           Освен ако не е посочено друго, ваучер кодовете могат да се използват еднократно за един акаунт в SEN.  Съгласно приложимото законодателство ваучер кодовете не могат да се обменят, прехвърлят, продават, осребряват или връщат за парични средства в брой или за кредит (с изключение на ваучер кодове, закупени като подарък за друго лице).

5.           Ваучер кодовете не се заменят в случай на загуба, повреда, кражба или друга употреба без вашето разрешение.  Запазваме си правото да спираме или прекратяваме акаунти на потребители и да изискваме алтернативни начини на плащане, както и да предприемаме всички необходими действия, за да защитим интересите си, ако даден ваучер код е получен по неправомерен начин и е използван в PSN или за плащане на съдържание/услуги. 

6.           Някои материали/услуги, достъпни чрез ваучер кодове, могат да имат специфични допълнителни ограничения, като например възрастово ограничение и права за използване, включително Условията за ползване на софтуер.  Децата може да не могат да използват ваучери или да нямат достъп до съдържание с ограничение над тяхната възраст.

7.           Ваучер кодовете могат да се използват само в държави, в които има налично съдържание/услуги.  Възможно е да има допълнителни териториални ограничения.

8.           Ако даден Ваучер код е дефектен, единственото наше задължение към вас е замяната на този Ваучер код.  Доколкото е разрешено от приложимото местно законодателство, ние и нашите лицензополучатели, партньори и лицензодатели не даваме никакви други гаранции, независимо дали изрични, или по подразбиране, по отношение на Ваучер кодовете, включително, без изброяването да е изчерпателно, каквито и да било гаранции по подразбиране или изрични гаранции за продаваемост или пригодност за конкретна цел, както и не поемаме каквато и да било отговорност към вас във връзка с използването на Ваучер кода от ваша страна.  Възможно е да имате други законни права като потребители, които не са засегнати от настоящите Общи условия.

9.           Можем да възложим настоящите Общи условия на всяка компания от групата на Sony без ваше съгласие, при условие че това не засяга неблагоприятно вашите права съгласно тези условия.

10.        Когато Ваучер кодовете се предоставят като част от промоционална оферта, всички оплаквания във връзка със съответната оферта трябва да се отправят първоначално към нейния организатор, а не към нас.

11.        Добавяне на средства в портфейл: Ваучер кодове, използвани за добавяне на средства към PSN портфейл („Ваучер кодове за добавяне на средства в портфейл“), могат да се използват само от собственици на акаунт, навършили 18 години.  Ваучер кодовете за добавяне на средства в портфейл могат да се използват само за добавяне на средства към акаунти, регистрирани в държавата, в която е издаден съответния код.    Мениджърите на семейство/собствениците на главен акаунт могат да дават на членовете на семейството/подакаунтите достъп до портфейла, както и да задават месечен лимит за разходи. Ваучер кодовете за добавяне на средства в портфейл могат да се използват само за покупка на съдържание/услуги.

12.        Абонаменти: Може да се изискват данни за кредитна/дебитна карта.  Абонаментите продължават да текат, докато не бъдат анулирани, и се таксуват автоматично за следващи периоди в края на съответния период на фактуриране и в съответствие със Общите условия на PSN.  Ще ви таксуваме с цената в PS Store за закупения от вас абонамент, която е приложима към датата на изтичане на периода на фактуриране. При последващи промени в цената ще ви уведомим по имейл. Приемате, че периодичната ви таксата за абонамент ще бъде удържана автоматично.  Ако в портфейла няма достатъчно средства, ще таксуваме със съответното салдо начина на плащане, регистриран в акаунта ви (ако има такъв), освен ако не изключите функцията за автоматично финансиране.  Можете да анулирате абонамента по всяко време и той ще изтече в края на текущия период на фактуриране. Извършените вече плащания няма да ви бъдат възстановени. Инструкциите за прекратяване на абонамента са достъпни на адрес www.playstation.com/get-help/help-library/.  Можете да намерите пълния текст на Общите условия на PSN на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.        Абонаменти за PlayStation®Plus:  Съдържанието/услугите на PlayStation®Plus варират в зависимост от възрастта на използващия ги потребител. Онлайн функциите на конкретни игри може да бъдат изтеглени с основателно предизвестие. Включените в абонамента игри подлежат на промяна. Наличността на услугата не е гарантирана.

14.        Абонамент за PlayStation®Now: Ваучер кодове, използвани за PS Now, могат да се използват само от собственици на акаунт, навършили 18 години. Игрите с PS Now и техните функции подлежат на промяна. Поточно предаваните игри са с разделителна способност до 720p и може да се различават от изтеглените игри или от тези на диск. Пакетите за сваляне и добавките не са съвместими с поточно предаваните игри. Потребителят трябва да разполага с връзка с интернет със скорост от най-малко 5 Mbps, за да предава поточно игри. Наличността на услугата не е гарантирана. Може да се наложи потребителите да изчакат, за да получат достъп до определени игри. Не всички системни/мрежови функции се поддържат. Налице на PlayStation®4 и компютри с Windows. За компютри с Windows са приложими системни изисквания (включително контролер). Вижте: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.        Абонаменти с пробен период за PlayStation®Plus и PS Now: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА АВТОМАТИЧЕН ПРОБЕН ПЕРИОД ЗА АБОНАМЕНТ: Ако използвате пробен период за PlayStation®Plus или PlayStation®Now и не го анулирате преди края му (което можете да направите, като изключите Auto-Renew (автоматично подновяване) в секцията Subscriptions Management (Управление на абонаментите) в управлението на акаунта)той автоматично преминава в платен текущ абонамент, за който ще Ви таксуваме на месечна база на цената, посочена в PS Store в деня, в който е дължимо плащането.  Настоящите абонати на съответния абонамент не отговарят на условията за пробен период. Всеки отговарящ на условията потребител има право само на един пробен период.

16.        Как се прилагат тези Условия?

16.1.      Ако използвате PSN като потребител:

16.1.1.  Тези Условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс. Вие обаче ще имате допълнителната защита на валидните закони на държавата, в която живеете. Валидните закони на държавата, в която живеете, имат предимство пред законите на Англия и Уелс.

16.1.2.  Можем да прилагаме тези Условия във всяко съдилище на държавата, в която живеете.

16.1.3.  Можете да прилагате тези Условия в съдилище в държавата, в която живеете, или в тази, в която компанията ни е регистрирана. 

16.2. До степента до която използвате PSN по различен начин, а не като потребител:

16.2.1. Тези Условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс; и

16.2.2. Съдилищата в Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция.

17.        Ако имате въпроси относно използването на ваучер кодове, моля, отворете нашата страница за обслужване на клиенти на адрес www.playstation.com/get-help/help-library/ .