PlayStation.com

Правна информация

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Общи условия

[Промоция Black Friday – отстъпка от 15% за 3-месечно членство в PlayStation Plus]

[Няколко държави] – [ноември 2018 г.]

 

„Условия“

Всички от посочените по-долу:

  • Потребителите трябва да имат навършени 7 години, а за тези на възраст под 18 се изисква разрешение от родителите.
  • Потребителите трябва да са жители на Участващите държави.

„Приложими продукти“

 

3-Месечно членство в PlayStation®Plus с отстъпка от 15% от редовната цена.

 

Членството продължава неопределен период от време до анулирането му. Ще бъдеш таксуван всеки 3 месеца по текущата към момента пълна цена в PlayStation® Store.

„Приложим магазин“

Магазинът за системи PlayStation®4 и онлайн магазина, наречени PlayStation® Store, с изключение на всички други начини на покупка, различни от PlayStation®stores и покупките в играта.

„Начална дата“

[16] [ноември [2018 г.] в 10:00 ч. (EET)

„Крайна дата“

[26] [ноември [2018 г.] в 10:00 ч. (EET)

„Участващи държави“

Словения, Словакия, Чехия, България, Украйна, Полша, Унгария, Индия, Турция, Обединени арабски емирства, Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн, Бахрейн, Ливан, Оман

„Стъпки“

През периода на промоцията Отговарящите на условията лица трябва да:

a.         влязат в профила си в PSN; и

b.         купят Приложим продукт в Приложим магазин.

„Организатор“

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон W1F 7LP, Обединено кралство.

 

1.             Офертата („Оферта“) е отворена за потребители, които имат акаунт за PlayStation™Network („PSN“) и които отговарят на изискванията за участие („Отговарящи на условията лица“).

2.             Тази Оферта започва на Началната дата и приключва на Крайната дата.  Периодът от Началната дата до и включително Крайната дата се нарича „Промоционален период“. 

За да се възползвате от тази оферта, Отговарящите на условията лица трябва да изпълнят Стъпките.  Тази Оферта е приложима само за покупка на Приложимите продукти в Приложимите магазини през Промоционалния период. Всички останали членства в PlayStation®Plus са изключени. Отговарящите на условията лица, които купуват 3-месечно членство в PlayStation®Plus (а не Приложим продукт), не отговарят на условията за Офертата. Отговарящите на условията лица, които купуват 3-месечно членство в PlayStation®Plus чрез допълнителна продажба на PS4 конзола, не отговарят на условията за Офертата. Изключение от офертата правят PlayStation®Plus членства, които се подновяват автоматично през Периода на промоцията. 

3.             Офертата е налице само чрез Приложимите магазини.

4.             За регистрация в PSN е задължително да се приемат Общите условия и Правилата за поверителност на PSN.

5.             Връщането на Приложим продукт се извършва в съответствие с Правилата за анулиране на PlayStation Store.

6.             Абонаментът за PlayStation®Plus е достъпен само за потребители, които имат акаунт за PSN с достъп сп PlayStation®Store и високоскоростен интернет.  PSN, PS Store и PS Plus са предмет на общите условия и определени ограничения по държави и език. Съдържанието и услугите на PS Plus се различават според възрастта на абоната. Потребителите трябва да имат навършени 7 години, като за тези под 18 години се изисква родителско съгласие. Изключение правят потребителите в Германия, които трябва да са най-малко на 18 години. Наличността на услугата не е гарантирана. Онлайн функциите на конкретни игри може да бъдат изтеглени с основателно предизвестие – www.playstation.com/gameservers.  За абонамента за PlayStation®Plus се изискват данни за одобрен начин на плащане.  В сила са всички условия. Общите условия на PSN са достъпни на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms.

За 3-месечно членство:

Членството в PlayStation®Plus ще продължи да е активно, докато не бъде анулирано. Периодичните такси за него по текущата към момента цена ще бъдат удържани на всеки 3 месеца автоматично от портфейла на потребителя, ако в него има достатъчно средства, или от валиден начин на плащане, регистриран в профила му.

·         Периодичната такса за членство в PlayStation®Plus е 50 BGN, докато не получиш съобщение с друга цена на е-мейл адреса, регистриран към профила ти.

·         Честота на таксуване за PlayStation®Plus: всеки 3 месеца.

·         Продължителност на членството в PlayStation®Plus: текущо до анулиране.

Потребителите могат да анулират членството си в PlayStation®Plus по всяко време и то ще изтече на следващата дата за плащане. В бъдеще потребителите няма да плащат такси за него, но по-рано платените суми няма да бъдат възстановени.

Инструкции за анулиране на членството можеш да намериш на адрес https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Когато потребител купи членство, включваме функцията за автоматично добавяне на средства в настройките за профила му. Ако в портфейла няма достатъчно средства за плащане на членството, ще таксуваме със съответното салдо начина на плащане, регистриран в профила му (ако има такъв), освен ако не изключи функцията за автоматично добавяне на средства. Функцията за автоматично добавяне на средства може да бъде изключена от [Account Settings] (Настройки на профила) > [Wallet] (Портфейл) > [Wallet Settings] (Настройки на портфейла).

7.             За отговарящите на условията лица, които имат 1- или 12-месечно членство в PlayStation®Plus и искат да използват Офертата, новото им 3-месечно членство в PlayStation Plus ще започне от датата, на която в други случаи би било дължимо следващото им месечно или тримесечно плащане. От този момент нататък те ще бъдат таксувани периодично на всеки три месеца, докато не анулират членството си (вместо както досега на всеки месец или всяка година).

8.             Изисква се връзка с интернет. Всички такси за достъп до интернет се плащат от Отговарящите на условията лица.

9.             Ако Организаторът има основание да смята, че тези Общи условия са нарушени или е предоставена неточна, неразбираема, измамническа или по друг начин невалидна или неподходяща информация, той може по собствена преценка да откаже достъп до Офертата.

10.          Организаторът си запазва правото по свое основателно усмотрение да дисквалифицира всеки, който не спазва тези Общи условия или условията на Офертата.

11.          Организаторът не носи отговорност, ако Отговарящо на условията лице не успее да създаде или влезе в PSN акаунта си или да изпълни Стъпките в резултат на хардуерен, софтуерен или друг проблем с мрежата му или мрежата на трета страна.

12.          Организаторът си запазва правото да променя или анулира тази Оферта, или да актуализира и/или променя Общите условия по всяко време, ако сметне за необходимо или при непредвидени обстоятелства.

13.          В случай на спор решението на Организатора е окончателно и не подлежи на последващо обсъждане.

14.          Съгласно приложимото законодателство настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и договорът между всяко отговарящо на условията лице и Организатора ще се счита за сключен и изпълнен в Англия.

 

 

Terms and Conditions

[Black Friday Promotion - 20% off 12M PlayStation Plus]

[Multi-countries] – [November 2018]

 

“Eligibility Requirements”

All of the following:

  • must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older
  • must be a resident of one of the Entrant Countries

“Applicable Product(s)”

12 months PlayStation®Plus memberships, at 20% off the regular price.

The membership will continue indefinitely until cancelled and you will be billed in 12 months at the then current full PlayStation® Store price.

“Applicable Store”

PlayStation®4 system store and the online store on the web known as the PlayStation® Store, excluding all other methods of purchase, other PlayStation®stores and in-game commerce.

“Opening Date”

[16] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Closing Date”

[26] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Entrant Countries”

Australia, Austria, Bahrain, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UAE, Ukraine, United Kingdom

“Steps”

Eligible Persons must during the Promotional Period:

a.         sign into PSN; and

b.         purchase the Applicable Product on the Applicable Store.

“Promoter”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.             This offer (“Offer”) is open to users who have an account for the PlayStation™Network (“PSN”) and who meet the Eligibility Requirements (“Eligible Persons”).

2.             This Offer opens on the Opening Date and closes on the Closing Date.  The period from the Opening Date to and including the Closing Date shall be referred to as the “Promotional Period

To take advantage of this Offer, Eligible Persons must complete the Steps.  This Offer applies only to the purchase of Applicable Products on Applicable Stores during the Promotional Period, all other PlayStation®Plus memberships are excluded. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership (and not an Applicable Product) will not qualify for the Offer. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership via an upsell on the PS4 console will not qualify for this Offer. PlayStation®Plus memberships which auto-renew during the Promotional Period are excluded from the Offer. 

3.             Offer only available via Applicable Stores.

4.             Registration for PSN is subject to acceptance of the PSN Terms of Service and Privacy Policy .

5.             Returns of any Applicable Product will be in accordance with the PlayStation Store Cancellation Policy.

6.             PlayStation®Plus subscription only available to users who have an account for the PSN with access to PlayStation®Store and high-speed internet.  PSN, PS Store and PS Plus subject to terms of use and country and language restrictions; PS Plus content and services vary by subscriber age. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older. Service availability is not guaranteed. Online features of specific games may be withdrawn on reasonable notice – www.playstation.com/gameservers.  Approved payment method details required to purchase PlayStation®Plus.  Full terms apply: PSN Terms of Service at www.playstation.com/legal/PSNTerms.

For the 12 months membership:

PlayStation®Plus memberships will continue indefinitely until cancelled and the recurring membership fee of the then current price for a PlayStation®Plus: 12 month Membership will be deducted every 12 months from the user’s wallet automatically if the user has sufficient funds in their wallet or a valid payment method registered to their account.

·         Recurring PlayStation®Plus membership fee: £49.99 until otherwise notified by email to the email address registered to your account.

·         PlayStation®Plus billing frequency: every 12 months.

·         PlayStation®Plus membership duration: ongoing until cancellation.

A user can cancel their PlayStation®Plus membership at any time so that their membership will expire on their next payment due date. This will stop future payments of the membership fees but they will not receive a refund for payments already made.

Instructions on cancelling your membership are at https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

When a user purchases a membership, we will turn ON automatic funding in their account settings. This means that if a user does not have enough funds in their wallet to pay the membership fees, the required balance will be charged to the payment method registered to their account (if any) unless they turn off automatic funding. To turn off automatic funding, go to [Account Settings] > [Wallet] > [Wallet Settings].

7.             For Eligible Persons who are already one or three month PlayStation®Plus members and wish to take advantage of the Offer, their new 12 month PlayStation Plus Membership will begin when their next monthly or quarterly payment would otherwise have been due and, from then on, they will be charged on a recurring basis every year until they cancel (instead of every month or three months as they have previously paid).

8.             Internet required. Eligible Persons are responsible for any internet access fees.

9.             If there is any reason to believe that there has been a breach of these terms and conditions or incorrect, illegible, fraudulent or other invalid or improper information has been provided, the Promoter may in its sole discretion refuse to deliver the Offer.

10.          The Promoter reserves the right in its reasonable discretion to disqualify any person whose conduct is contrary to the spirit of these terms and conditions or the intention of the Offer.

11.          The Promoter accepts no responsibility for failure of any Eligible Person to create or sign-in to their account for the PSN to complete the Steps as result of any Eligible Person’s or third party’s network, hardware or software failure of any kind.

12.          The Promoter reserves the right to alter or cancel this Offer or update and/or amend these terms and conditions at any stage, if deemed necessary in its opinion or in the event of unforeseen circumstances.

13.          In the event of a dispute, the Promoter’s decision is final and no correspondence or discussion will be entered into.

14.          To the extent permitted by applicable law, these terms and conditions shall be construed and interpreted in accordance with the laws of England and the contract between each Eligible Person and the Promoter shall be deemed to have been formed and performed in England.