playstation.com

Правна информация

Гаранция за ремонтиран или заменен продукт

Терминът „продукт“ означава ремонтираната или заменена PlayStation® система, върната до теб от Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE) с адрес 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Обединено кралство.

Моля, имай предвид, че системният софтуер, инсталиран първоначално на продукта или предоставен впоследствие чрез актуализации или надстройки, не се продава, а се придобива с лиценз от твоя страна и трябва да се използва само като част от продукта. Условията на лиценза за системния софтуер са посочени на адрес http://www.eu.playstation.com/legal.

SIEE предоставя тази гаранция на теб. Тя е лично за теб и не може да се използва от друго лице. Тази гаранция е в допълнение към потребителските ти права съгласно приложимото законодателство (което може да ти даде право на обезщетения от продавача безплатно) и не ги засяга по никакъв начин.

Нашата гаранция към теб: SIEE гарантира, че този продукт няма дефекти в материалите и изработката, които водят до повреда на продукта при нормална употреба в съответствие с посочените по-долу условия.  SIEE гарантира също, че за период от 3 (три) месеца или за оставащото време от първоначалната производствена гаранция на SIEE („гаранционния период“), в зависимост кой от двата периода е по-дълъг, ще ремонтира или по свое усмотрение ще замени този продукт безплатно, когато той е повреден поради дефектни материали или изработка. Замяната ще се извърши с нов или по усмотрение на SIEE с ремонтиран компонент или система, за които се дава гаранция за период от 3 (три) месеца или за оставащото време от първоначалната производствена гаранция на SIEE, в зависимост кой от двата периода е по-дълъг. Тази гаранция не обхваща данните, софтуера или игрите за PlayStation, както и периферните устройства и аксесоарите ти за PlayStation или други периферни устройства или аксесоари.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Ако се налага да заявиш ремонт или замяна съгласно тази гаранция, моля, използвай местната линия за обслужване на клиенти или eu.playstation.com/contact-us, за да получиш инструкции за връщане.

2. Когато SIEE връща този продукт в държава от Европейското икономическо пространство или в Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Ватикана, Гибралтар, Гренландия, Македония, Монако, Нормандските острови, остров Ман, Република Сан Марино, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора или Швейцария, тази гаранция е валидна, при условие че:

a. гаранционният стикер и серийният номер на продукта не са повредени, променени, заличени или премахнати; и

б. няма доказателства за направен опит (независимо дали успешен, или не) за отваряне или отстраняване на корпуса на продукта.

3. SIEE може по свое усмотрение да избере да ремонтира или да замени продукта.

4. Ремонтът или замяната може да включват инсталиране на най-новите актуализации за софтуера или фърмуера на Продукта.

5. Продукти с подвижен твърд диск (HDD)

a. При гаранционно обслужване съгласно тази Гаранция продуктите с подвижен HDD трябва да се върнат заедно с HDD.

б. Ремонтът или замяната на продукта ще включват преформатиране на HDD.

в. Разбираш и приемаш, че преформатирането на HDD ще доведе до загуба на запазените на него данни, файлове и софтуер. За да избегнеш това, преди да изпратиш продукта с HDD за гаранционно обслужване, трябва да направиш резервно копие на тези данни, файлове и софтуер и да ги премахнеш от HDD, когато е възможно. Изчистването на паролата ти за PlayStation®Network ще ти помогне да защитиш информацията, която считаш за поверителна.

6. За да избегнеш повреда, загуба или изтриване на други подвижни носители за съхранение на данни, периферни устройства, аксесоари или неоригинални компоненти, трябва да ги премахнеш, преди да изпратиш продукта за гаранционно обслужване.

7. Разбираш, че тази гаранция не обхваща запазени данни, файлове или софтуер, и приемаш, че SIEE не носи отговорност за загуба или повреда на данните, файловете или софтуера ти във връзка с упражняването на правата ти съгласно тази гаранция.

8. Трябва редовно да създаваш резервно копие на HDD, за да предотвратиш загуба или промяна на данни, файлове или софтуер, макар че за някои видове съдържание не може да се създава резервно копие и трябва да се инсталира отново от потребителя.

9. Не можеш да заявяваш ремонт или замяна съгласно тази гаранция, когато продуктът е повреден в резултат на:

a. търговска употреба, злополука, износване поради обичайна употреба, небрежност, злоупотреба или неправилна употреба (включително, но не само, когато този продукт не се използва по обичайното му предназначение и/или в съответствие с инструкциите за правилна употреба и поддръжка или когато се инсталира или използва по начин, който не е в съответствие с приложимите местни стандарти за безопасност или технически стандарти);

б. използване в комбинация с неоторизирани периферни устройства или компоненти (включително, но не само, устройства за подобряване на гейминга, HDD, адаптери и устройства за захранване);

в. преработка, приспособяване или промяна на продукта по каквато и да било причина и независимо дали това е извършено правилно, или не;

г. поддръжка или ремонт или опит за поддръжка или ремонт, извършени в сервиз, който не е оторизиран от SIEE;

д. използване на неоторизиран софтуер, заразяване с вирус, пожар, наводнение или други природни бедствия; или

е. използване или третиране на продукта по начин, който не е в съответствие с обичайната лична или домашна употреба, или използване извън спецификациите на продукта.

10. Не можеш да заявяваш ремонт или замяна съгласно тази гаранция, когато е налице съществено нарушение на лиценза за системния софтуер (виж http://www.eu.playstation.com/legal).

11. До степента, разрешена от приложимото законодателство, тази гаранция ще бъде единственото ти и изключително средство за защита във връзка с дефекти в този продукт. Всички други гаранции и общи условия по отношение на този продукт независимо дали са преки, или косвени, и дали са по закон, не са валидни. Нито SIEE, нито друго дружество на Sony или доставчиците или оторизираните сервизи на Sony няма да носят отговорност за извънредни, случайни, косвени или последващи загуби или щети, включително загуба на данни по каквато и да е причина.

12. SIEE си запазва правото да откаже ремонт и/или замяна на продукта съгласно тази гаранция, ако SIEE не може да потвърди гаранционния ти статус и ако ти не можеш да предоставиш приемливо доказателство за покупката на оригиналната си PlayStation система.

13. SIEE не дава гаранция за продукти или услуги на трети страни, които може да се предлагат във връзка с продукта.

Ако този продукт се нуждае от обслужване, което не попада в обхвата на настоящата гаранция, моля, обади се на местната телефонна линия за поддръжка на PlayStation за съвет или се свържи с нас чрез eu.playstation.com/contact-us.